Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки

Анотації 

Іванюта С. П. Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека. – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2007.

   Дисертація присвячена розробці математичних методів та програмних засобів комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності у природно-техногенній сфері. Визначено актуальні критерії небезпечності для комплексного оцінювання рівня ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки в Україні. Удосконалено класифікацію НС техногенного характеру за їх первинними та віддаленими наслідками для життєдіяльності населення на основі структуризації медичних, соціально-економічних та психологічних наслідків. Розроблено метод комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності в умовах можливих аварій на хімічно небезпечних об'єктах з урахуванням негативного впливу екзогенних геологічних процесів. Сформульовано алгоритм комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності в умовах можливих аварій з викидом токсичних речовин. За результатами комплексного оцінювання досліджена динаміка змінювання ризиків життєдіяльності природного, техногенного та природно-техногенного характеру. Розроблено програмні засоби для автоматизованого оцінювання ризиків життєдіяльності в умовах можливих аварій на хімічно-небезпечних об’єктах.
   Ключові слова: техногенні і природні надзвичайні ситуації, ризики життєдіяльності, комплексне оцінювання ризиків, хімічно небезпечні об’єкти, екзогенні геологічні процеси, геоінформаційні технології.

Иванюта С. П. Комплексное оценивание рисков жизнедеятельности на территориях повышенной химической и геологической опасности. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01 – Экологическая безопасность. – Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена разработке методов и средств комплексного оценивания рисков жизнедеятельности на территориях повышенной химической и геологической опасности.
   Определены критерии опасности, по которым наиболее целесообразно осуществлять оценку рисков жизнедеятельности на территориях повышенной химической и геологической опасности. Ними предложено считать смертность, заболеваемость, а также потерю жилья среди пострадавших в результате проявления поражающих воздействий. Для этих критериев основными параметрами являются дифференцированные по видам угроз индивидуальные риски жизнедеятельности.
   Тому оцінювання ризиків життєдіяльності в умовах можливих хімічно небезпечних аварій має базуватися на результатах моделювання наслідків аварійного викиду НХР, що здійснюється з урахуванням обсягів викиду, метеорологічних умов і геометричних параметрів ЗХЗ.
   Под риском жизнедеятельности на территориях повышенной химической и геологической опасности предлагается понимать вероятность потери здоровья или гибели людей в результате аварии на ХОО или проявления опасных геологических процессов.
   Для повышения обоснованности оценки рисков предложена общая структуризация негативных последствий техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС), которая учитывает медицинские, социально-экономические и психологические последствия для жизнедеятельности населения в кризисный и послекризисный период.
   Проведен анализ информационных ресурсов для оценивания рисков жизнедеятельности в условиях возможных ЧС. Исследованы существующие подходы и методические материалы по проблематике оценивания рисков жизнедеятельности в природно-техногенной среде. Обоснована целесообразность использования средств ГИС для автоматизированного оценивания указанных рисков. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта и научных публикаций определены основные критерии оценивания рисков жизнедеятельности на территориях повышенной экологической опасности.
   Разработан метод комплексного оценивания рисков жизнедеятельности в условиях возможных аварий на химически опасных объектах (ХОО) с учётом влияния природных факторов, которые проявляются в виде экзогенных геологических процессов. Обоснованы программно-технические параметры средств оценивания рисков жизнедеятельности для их практического использования в составе Правительственной информационно-аналитической системы по вопросам чрезвычайных ситуаций (ПИАС ЧС).
   Сформулирован алгоритм оценивания рисков жизнедеятельности в условиях возможных аварий на химически опасных объектах, который практически реализован в виде программного модуля с использованием ГИС-технологий. Использование программного модуля осуществляется пользователем с помощью графического диалогового интерфейса, который реализован в виде экранных форм, которые отображают последовательность действий по выбору объекта для исследования, оцениванию соответствующих рисков и вывода результатов. Результаты оценивания рисков представляются в выходных формах на электронных и бумажных носителях в картографическом, табличном и текстовом виде.
   На характерных примерах продемонстрирован метод комплексного оценивания рисков в условиях возможных аварий на наиболее опасных ХОО Запорожской области. По результатам комплексного оценивания исследована динамика изменения рисков жизнедеятельности природного, техногенного и природно-техногенного характера. Разработаны программные средства для проведения автоматизированного оценивания рисков жизнедеятельности в условиях возможных аварий на химически опасных объектах. Для актуальных источников природного риска (подтопления, проседания, карст) созданы электронные карты численности населения в зонах опасности проявления этих процессов.
   Разработанные методы и средства позволяют оперативно осуществлять комплексное оценивание рисков жизнедеятельности и формировать справочные и прогнозные электронные карты по видам и уровням природных и техногенных рисков с учетом их взаимовлияния. Это обеспечивает более обоснованное определение приоритетности, объема и последовательности реализации мероприятий по предотвращению и минимизации негативных последствий ЧС, возможных на территории Украины.
   Ключевые слова: техногенные и природные чрезвычайные ситуации, риски жизнедеятельности, комплексное оценивание рисков, химически опасные объекты, экзогенные геологические процессы, геоинформационные технологии.

Ivanyuta S.P. Complex estimation of life activity risks on the territories of increased chemical and geological hazard. - The manuscript.

The thesis is to take the scientific degree of Candidate of Technical Science on the speciality of 21.06.01 - Ecological safety. – National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”. Kiev, 2007.

   The thesis is devoted to development of mathematical methods and means of complex estimation of risks for life activity on the territories of increased chemical and geological hazard. Actual criteria of hazard to an estimation of level of technogenic risks of life activity on territories of increased ecological danger in Ukraine are defined. Classification of extreme situations of technogenic character by their initial and remote effects for life activity of the population is improved. The method of complex estimation of risks for life activity in the conditions of possible accidents on chemically unsafe objects taking into account the negative influence of the exogenous geological processes is developed. The algorithm of complex estimation of risks for life activity in conditions of failures on chemically dangerous enterprises with exhaust of toxic substances is generated. On the basis of results from complex estimation the dynamic change of risks of natural, technogenic and integrated character is investigated. GIS-based application for automated risks estimation in the conditions of possible accidents on chemically dangerous enterprises is developed.
   Keywords: technogenic and natural extreme situations, risk for life activity, complex risks estimation, chemically unsafe objects, exogenous geological processes, geoinformation technologies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net