Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінально-правові аспекти примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим (порівняльний аналіз законодавства України та ФРН)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінально-правові аспекти примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим (порівняльний аналіз законодавства України та ФРН)

Анотації 

Перепадя О.В. Кримінально-правові аспекти примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим (порівняльний аналіз законодавства України та ФРН). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2003.

   У дисертації розглянуті проблеми примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим у кримінальному праві. Досліджено нормативні, теоретичні та практичні передумови введення та розвитку інституту примирення у кримінальному праві України з урахуванням досвіду Федеративної Республіки Німеччина та Російської Федерації. Проаналізовано суть та місце інституту примирення у системі кримінального права. Дано визначення поняття “примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим”. Сформульовані ознаки, умови юридичної дійсності та кримінально-правові наслідки примирення. У порівняльному аспекті вивчено сучасну судову практику Німеччини та Росії з кримінальних справ щодо цього питання. Сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного кримінального законодавства України, а також рекомендації стосовно практичного застосування норми про примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим.
   Ключові слова: примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим, гуманізм, превенція, кримінальна відповідальність, відшкодування шкоди.

Перепадя Е.В. Уголовно-правовые аспекты примирения между лицом, которое совершило преступление, и потерпевшим (сравнительный анализ законодательства Украины и ФРГ). - Рукопись

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2003.

   В диссертации рассматриваются уголовно-правовые проблемы примирения между лицом, которое совершило преступление, и потерпевшим. Исследуются нормативные, теоретические и практические предпосылки введения и развития института примирения в уголовном праве Украины с учётом опыта Федеративной Республики Германия и Российской Федерации. Подчёркивается, что норма о примирении является фактором расширения пределов реализации принципа гуманизма в уголовном праве. Указывается, что примирение является самостоятельным институтом уголовного права, которому одновременно присущи признаки института социального. В исследовании даётся доктринальное толкование нормы о примирении по Уголовному Кодексу Украины. В работе исследуются сущность института примирения и его место в системе уголовного права. Анализируются ключевые научные понятия, которые описывают процесс примирения. Определяются понятие “примирение между лицом, которое совершило преступление, и потерпевшим”, субъектный состав, а также волевой и временной аспекты примирения. Впервые даётся определение условий юридической действительности примирения, т.е. условий, при которых примирение признаётся основанием для применения смягчённых правовых последствий совершения преступления. Таковыми условиями являются: а) возмещение потерпевшему (материального, морального или физического) вреда, причинённого преступлением; б) совершение иных действий на благо потерпевшего. Подчёркивается, что возмещение ущерба является основным условием юридической действительности примирения. Обосновывается, что возмещение любого причинённого потерпевшему вреда является юридически значимым, и не имеет значения тот факт, является ли ущерб конструктивным признаком объективной стороны состава преступления. Определяется, что возмещению подлежит материальный, моральный или физический вред. Даётся определение указанных видов вреда в контексте примирения между лицом, которое совершило преступление, и потерпевшим. Предлагается учитывать фактор действительности примирения как уплату в бюджет суммы в размере до 20 % возмещаемого ущерба. Рассматриваются положительный и негативный виды общей и специальной превенции, также определяются уровни общепревентивного влияния. Устанавливается, что примирение удовлетворяет требования положительной общей превенции и положительной специальной превенции. В качестве уголовно-правовых последствий примирения рекомендуется рассматривать и в судебном порядке альтернативно применять освобождение от уголовной ответственности, наказания или смягчение последнего. Применение правовых последствий примирения обусловливается степенью тяжести преступлений и их повторностью. Указывается, что примирение совершается субъектами добровольно в любое время с момента окончания совершения преступления до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. В сравнительном аспекте изучается современная судебная практика расмотрения уголовных дел по вопросам примирения в Германии и России, а также анализируются перспективы развития института примирения в уголовном праве Украины. Рекомендуется приравнивать юридические лица к потерпевшим, которые по основному содержанию нормы о примирении имеют на него право. Также предлагается не ограничивать сферу применения нормы о примирении, т.е. те составы преступления, в отношении которых возможна реализация этой нормы. Рекомендуется альтернативно применять три юридических последствия примирения. В качестве выводов формулируются конкретные предложения относительно внесения изменений и дополнений в действующее уголовное законодательство Украины, а также рекомендации по практическому применению нормы о примирении между лицом, которое совершило преступление, и потерпевшим.
   Ключевые слова: примирение между лицом, которое совершило преступление, и потерпевшим, гуманизм, превенция, уголовная ответственность, возмещение ущерба.

Perepadуa О. Criminal legal aspects of reconciliation between the person who committed a crime and the crime victim (comparative analyses of legislation of Ukraine and German). - Manuscript

Thesis for a Candidate of Juridical Science degree in the specialization 12.00.08 – criminal law and criminology, criminal-executive law. – Koretsky Institute of State and Law of National Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, 2003.

   The thesis is an attempt at investigating some problems of reconciliation between the person who committed a crime and the crime victim as seen by criminal law. Normative, theoretical and practical pre-requisites to introducing the institute of reconciliation into the criminal law of Ukraine have been examined taking the experience of the Federal Republic of Germany and the Russian Federation as an example; the essence and the role of the institute of reconciliation in the system of criminal law have been analyzed; the notion of ‘reconciliation between the person who committed a crime and the crime victim’ has been defined. Features, conditions of juridical reality and criminal legal concequences of reconciliation have been formated. Modern judicial practices of the Federal Republic of Germany and Russia pertaining to criminal cases of this kind have been studied; some specific proposals as to changes and amendments to the current legislation of Ukraine have been formulated as well as some recommendations on practical application of the norm of reconciliation between the person who committed a crime and the crime victim.
   Key words: reconciliation between the person who committed a crime and the crime victim, humanism, prevention, criminal responsibility, compensation for damages.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінально-правові аспекти примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим (порівняльний аналіз законодавства України та ФРН)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net