Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративні правопорушення в митній сфері
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративні правопорушення в митній сфері

Анотації 

Продайко С.В. Адміністративні правопорушення в митній сфері. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. - Академія державної податкової служби України. - Ірпінь, 2003.

   Дисертацію присвячено аналізу сутності, змісту та підстав адміністративної відповідальності за митні правопорушення. В роботі аналізується поняття адміністративної відповідальності взагалі та адміністративної відповідальності за митні правопорушення зокрема. Досліджено елементи й ознаки складу адміністративного митного правопорушення, здійснено аналіз визначення системи митних правил, розглянуті її недоліки, які не дозволяють здійснити належну систематизацію митних правопорушень. Значну увагу приділено проблемам побудови чіткої взаємообумовленої системи адміністративних правопорушень в митній сфері, вироблено пропозицій щодо внесення змін до законодавства України у цій частині. В роботі здійснено аналіз запропонованої різними вченими класифікації митних правопорушень, на основі якого, з урахуванням виявлених недоліків та практики діяльності митних органів, внесено пропозицію по встановленню однаковості правозастосовчої діяльності органів адміністративної юстиції при правовій кваліфікації адміністративних правопорушень в митній сфері. Сформульовано ряд пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства та адміністративно-юрисдикційної діяльності митних органів України.
   Ключові слова: адміністративні правопорушення, митна сфера, класифікація адміністративних правопорушень, систематизація, система митних правил.

Продайко СВ. Административные правонарушениям в таможенной сфере. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право. - Академия государственной налоговой службы Украины. - Ирпень, 2003.

   В диссертации впервые в Украине комплексно исследованы проблемы административных правонарушений в таможенной сфере, проведен анализ правовых норм, которые устанавливают ответственность за совершение таможенных правонарушений, изучен механизм их реализации.
   Диссертация посвящена анализу сущности административной ответственности за таможенные правонарушения.
   Исследуются элементы и признаки состава административного таможенного правонарушения, осуществляется анализ определения системы таможенных правил, рассмотрены её недостатки, которые не позволяют осуществить надлежащую систематизацию таможенных правонарушений.
   Значительное внимание уделено проблемам построения четкой взаимообусловленной системы административных таможенных правонарушений, внесению предложений об изменении законодательства Украины в этой части.
   В работе осуществлён анализ предложенной разными учеными классификации таможенных правонарушений, на основе которого, с учетом выявленных недостатков и практики деятельности таможенных органов, внесено предложение по установлению одинаковой правоприменительной деятельности органов административной юстиции при правовой квалификации административных правонарушений в таможенной сфере.
   Достоинством предложенного диссертантом отечественному правоведению является вариант классификации административных правонарушений в таможенной сфере с признаками состава, который способен улучшить профилактику этих правонарушений и может быть использован в процессе дальнейшего усовершенствования и систематизации административных законодательных актов и нормативно-правовых документов в таможенной сфере.
   В диссертации подробно исследуются административно-процессуальные мероприятия, которые применяются при осуществлении внедрения по сути дела. Проведен сравнительный анализ административно-процессуальных мер с процессуальными действиями.
   Предложен собственный вариант классификации исследуемых административно-процессуальных действий по делам о нарушении таможенного законодательства.
   Значительное место в диссертации уделено анализу действий административно-процессуального прекращения, административно-процессуальным мерам, направленным на непосредственное получение доказательств в таможенной сфере.
   Осуществлен сравнительный анализ административного и таможенного законодательства, в ходе которого выявлено ряд противоречий и пробелов нормативно-правового регулирования административной ответственности за таможенные правонарушения, которые влияют на эффективность функционирования таможенной системы в целом.
   Сформулировано ряд выводов, предложений и рекомендаций, направленных на усовершенствование организационно-правовых основ административной ответственности за таможенные правонарушения.
   Ключевые слова: административные правонарушения, таможенная сфера, классификация административных правонарушений, систематизация, система таможенных правил.

Prodayko S.V. Administrative offences in customs’ sphere. – Manuscript.

Dissertation for the candidate Degree of Law, speciality 12.00.07 – Theory of Administration; Administrative Law and Procedure; Financial Law.– Academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpen, 2003.

   Dissertation is devoted to the analysis of administrative responsibility’s essence, context and basis for the customs’ offences. The dissertation examines the definition of administrative responsibility in general and administrative responsibility for the customs’ offences in particular. The research examines the elements and signs of structure of administrative customs’ offences; the analysis of determination of customs’ rules’ system and of its lacks is made, that makes it impossible to fulfill the appropriate systematization of customs’ offences. Significant attention is paid to the problems of creating of accurate interconditional system of administrative customs’ offences, making suggestion about amendments in Ukrainian legislation in this sphere. The thesis analyses the proposed by various scientists classification of customs’ offences. On the base of this analyses with due regard for determined lacks and customs agencies’ activity, it is put forward a proposal on establishment of similar law activity of administrative justice agencies at legal qualification of administrative offences in customs sphere. It is formulated the conclusions, suggestions and recommendations directed at perfecting of legislation and administrative-jurisdictional activity of customs’ agencies in Ukraine.
   Key words: administrative offences, customs’ sphere, classification of administrative offences, systematization, system of customs’ rules.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративні правопорушення в митній сфері

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net