Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові аспекти початкової професійної підготовки персоналу ОВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові аспекти початкової професійної підготовки персоналу ОВС України

Анотації 

Посметний В. В. Організаційно-правові аспекти початкової професійної підготовки персоналу ОВС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань, пов’язаних з організаційно-правовим забезпеченням проходження початкової професійної підготовки персоналом органів внутрішніх справ. В дисертації визначено поняття початкової професійної підготовки, цілі навчально-виховного процесу, здійснюваного на курсах початкової професійної підготовки, його завдання, принципи, форми та методи. Проаналізовані деякі аспекти професійного відбору кандидатів на службу. Обґрунтовані пропозиції щодо застосування проблемного та програмного навчання під час здійснення навчально-виховного процесу на курсах початкової підготовки. Зроблено висновки та внесено конкретні пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства в сфері організаційно-правового забезпечення початкової професійної підготовки персоналу органів та підрозділів внутрішніх справ.
   Ключові слова: початкова професійна підготовка, відомчі навчальні заклади, училища професійної підготовки, персонал органів внутрішніх справ, професійний відбір, навчально-виховний процес.

Посметный В. В. Организационно-правовые аспекты первоначальной профессиональной подготовки персонала ОВС Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических вопросов, связанных с прохождением первоначальной профессиональной подготовки персоналом органов внутренних дел. Особое внимание было уделено исследованию значения указанного социально-правового явления для эффективной деятельности органов и подразделений внутренних дел. В связи с этим в диссертации обосновывается положение, согласно которого эффективное функционирование системы беспрерывного профессионального обучение работников органов внутренних дел является важным фактором комплектования органов и подразделений внутренних дел высокопрофессиональными кадрами, что, в конечном счете, оказывает содействие укреплению общественного правопорядка, становлению демократического, социального, правового государства с социально-ориентированной рыночной экономикой. Первоначальная профессиональная подготовка является важным структурным элементом беспрерывного профессионального обучения работников органов внутренних дел.
   В диссертации определено понятие первоначальной профессиональной подготовки, под которой понимается такая подготовка, которая организуется кандидатам на службу в органы внутренних дел и должна обеспечить получение последними профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного выполнения служебно-должностных обязанностей в сфере защиты и охраны прав, свобод та законных интересов участников общественных отношений. Кроме этого дано понятие учебно-воспитательного процесса, осуществляемого на курсах первоначальной профессиональной подготовки, определены его цели, задачи, принципы, формы и методы. Проанализированы некоторые аспекты профессионального отбора кандидатов на службу. Отмечена необходимость того, чтоб в системе первоначальной профессиональной подготовки персонала органов внутренних дел были разработаны “модели подготовки специалистов органов внутренних дел”, согласно специализации учебного заведения, которое осуществляет первоначальную профессиональную подготовку. Сделано ряд предложений и рекомендаций относительно применения проблемного и программного обучения во время осуществления учебно-воспитательного процесса на курсах начальной подготовки. Показаны недостатки информационно-объяснительного типа обучения. Сделаны выводы и внесены конкретные предложения относительно усовершенствования действующего законодательства в сфере правового регулирования первоначальной профессиональной подготовки персонала органов и подразделений внутренних дел.
   Ключевые слова: первоначальная профессиональная подготовка, ведомственные учебные заведения, училища профессиональной подготовки, персонал органов внутренних дел, профессиональный отбор, учебно-воспитательный процесс.

Mr.Posmetny V.V. Organizational and legal aspects of the initial professional training of the Ukrainian Interior Ministry bodies and units’ personnel.

A thesis for getting the scientific degree Candidate of the Legal Sciences according to Speciality 12.00.07 - Theory of Management, Administrative Law and Process, Financial Lw. National University of Internal Affairs, Kharkov, 2003.

   The thesis is devoted to the complex research of the theoretical and practical issues related to administering the initial professional training of the Interior Ministry bodies and units’ personnel. A special attention was focused on the research of the matter of the above-mentioned phenomenon to provide effective activities of the Interior Ministry bodies, units and services.
   The author presents a well grounded position that the effective functioning of the system of the Interior Ministry staff’s incessant professional training is a vital factor to bring up the Interior Ministry bodies and units to strength with the highly professional cadres. Finally it facilitates to consolidate the public order, to establish a democratic, social, legal state with the socially oriented market economy. The initial professional training is a vital structural element of the Interior Ministry personnel’s incessant professional preparation to carry out their duties and responsibilities in the field. A conception of the initial professional training is defined in the thesis. It’s outlined as training and experience provided to the candidates wishing to serve in the Interior Ministry bodies and units. It should facilitate to get the professional knowledge, skills and acquired habits by the latter to carry out the service and positional duties and responsibilities in the sphere of defense, protection and ensuring rights and legal interests of the social relationships participants. Besides that a conception of training and educational process exercised during the courses of initial training is defined as well. Its objectives, tasks, principles, forms and methods are outlined. Some aspects of the professional selection of the candidates to serve in the Interior Ministry bodies and units are analyzed. It’s emphasized that the system of the Interior Ministry staff’s initial professional training should have the “models of the Interior Ministry specialists” according to the specialization of the educational institution providing the initial professional training. The author proves the conception concerning administering the problematic and program training in the frame of the educational and training process at the initial training courses instead of informational and explanatory type of training. Certain conclusions and proposals are made to improve the present legislation in the sphere of legislative regulation of the Interior Ministry staff’s professional training.
   Key words: initial professional training, Interior Ministry educational institutions, professional training courses, Interior Ministry staff, professional selection, educational and training process.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові аспекти початкової професійної підготовки персоналу ОВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net