Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розвиток позик органів місцевого самоврядування у перехідний період
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток позик органів місцевого самоврядування у перехідний період

Анотації 

Розпутенко І.І. Розвиток позик органів місцевого самоврядування у перехідний період. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003.

   У дисертації висвітлені теоретико-методологічні та прикладні основи використання позик органів місцевого самоврядування як одного з нетрадиційних джерел залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів регіонів. Значна увага приділяється аналізу факторів, що стримують зростання емісійної діяльності місцевих органів влади в Україні, зокрема, проблем випуску, розміщення, обігу та погашення муніципальних позик, а також обгрунтовані шляхи вирішення цих проблем.
   Дисертація присвячена обгрунтованню можливості залучення додаткових фінансових джерел здійснення соціальних програм та визначенню макро- і мікроекономічних умов проведення позики.
   У дисертації досліджені і конкретизовані ризики учасників процесу запозичення, виявлені та уточнені гарантії для цих учасників.
   Ключові слова: розвиток, позички, ринок, муніципальні позики, міжбюджетне фінансування, органи місцевого самоврядування, державне управління, трансферти, децентралізація, перехідний період.

Розпутенко И.И. Развитие ссуд органов местного самоуправления в переходный период. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.04 – местное самоуправление. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2003.

   В диссертации исследуются теоретико-методологические основы формирования местных бюджетов и муниципальных ссуд в условиях децентрализации государственного управления в Украине. Исследованием определены объективные и субъективные преграды проведения местных займов, среди которых невысокий уровень спроса на долговые обязательства эмитентом национального рынка ценных бумаг, недостаточная информационная открытость эмитентов, долгосрочная процедура оценки кредитного рейтинга эмитентов, существенные затраты на подготовку и реализацию эмиссии муниципальных облигаций, неразвитость инфраструктуры ринка ценных бумаг и прочие).
   Одной из главных преград, которая сдерживает развитие местных займов, является недостаточная разработка нормативно-правовой базы, которая регулирует процесс выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций местного займа.
   Работой определяются основные меры по улучшению ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в Украине на рынке местных займов, в частности, создание стимулов по привлечению дополнительных финансовых ресурсов для органов местного самоуправления; разработка четких нормативных актов в части законодательного обеспечения и определения существенных источников финансирования инвестиционных программ местных органов; реформирование сложившейся системы межбюджетных трансфертов и пр.
   На основе анализа литературных и нормативных источников автором развивается положение о привлечении и использовании муниципальных ссуд как одного из инструментов по решению макро- и микро-экономических проблем, связанных с формированием доходной части местных бюджетов (выполнение местных бюджетов, трудности и затяжной характер в открытии кредитных линий и реализации привлечения инвестиций, неблагоприятное финансовое положение предприятий и т.п.).
   Конкретизируются цели финансовой стратегии местных займов, основной из которых является финансирование инвестиционных проектов органом местного самоуправления.
   Исследованы и конкретизированы функции участников ссудного рынка (орган местного самоуправления, генеральный менеджер заемщика, уполномоченный банк по ссудам, генеральный агент по размещению ссуд, регистратор ссуд и др.).
   Обоснованны методические рекомендации по выпуску, размещению и погашению облигаций местных займов.
   В диссертации систематизируются и конкретизируются риски, которые возникают в процессе реализации займов органов местного самоуправления для каждого из участников такого процесса. Так, автор разделяет риски эмитента и риски инвестора.
   К рискам инвестора можно отнести следующие: риск финансового рынка, который состоит в том, что прибыльность вложений в муниципальные облигации может оказаться ниже, если ее сравнить с прибыльностью от вложений в другие ценные бумаги; риск инфляции; риск ликвидности, который связан с отсутствием достаточно развитого вторичного рынка ценных бумаг; политический риск; кредитный риск, сущность которого состоит в том, что вследствие возможного изменения финансового состояния эмитента, он не сможет вернуть инвесторам привлеченные ранее деньги (понижение кредитоспособности эмитента).
   Риски эмитента могут быть следующие: проектный риск, который возникает вследствие недостаточной разработки финансовой схемы займа; нормативный риск, который связан с нестабильностью законодательства в Украине; кадровый риск.
   С целью минимизации рисков, которые могут возникать для участников процесса заимствования, автор разрабатывает систему гарантий. Значительное внимание уделяется возможности комбинирования тех или иных гарантий, которые могут предоставляться инвесторам. Также разработана система страховых фондов, как дополнительной гарантии погашения займа. 
   Ключевые слова: развитие, займ, рынок, муниципальные займы, межбюджетное финансирование, органы местного самоуправления, государственное управление, трансферты, децентрализация, переходный период.

Rozputenko Ivanna. Development of municipal borrowings in transition economy. – Manuscript.

The Thesis for Candidate of Science Degree in Public Administration. Speciality 25.00.04 – Local Government. – National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv, 2003.

   The Thesis highlights theoretical, methodological and practical grounds for municipal borrowing. Municipal borrowing is considered as one of non-traditional sources for capital formation with the purpose for regional investments projects financing. Significant attention is paid to the analysis of factors, which keep a check on an emission activity growth of municipalities in Ukraine; in particular to the problems of emission, floating, circullation and meeting of liability under local borrowing, as well as to the ways of solving these problems.
   The aims of the Thesis are to ground possibilities for additional financial sources formation for social programs carrying out and to define macro- and microeconomics conditions for borrowing.
   The risks for borrowing participators are investigated and defined concretely in the Thesis. Specified and obtained detailed guaranties for participants under the process of local borrowing.
   Key words: development, borrowing, market, municipal borrowing, inter-budget financing, municipalities, public administration, transfers, decentralization, transition period.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток позик органів місцевого самоврядування у перехідний період

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net