Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі

Анотації 

Романов М.В. Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2002 р.

   Дисертація присвячена питанню правового регулюванн заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі. У роботі визначається понятійний апарат вказаної проблеми, здійснюється історіко-порівняльний аналіз заходів стягнення, наводиться їх класифікація, розглянутий механізм застосування дисциплінарних санкцій, критично проаналізована компетенція та колізійні питання правозастосовчої діяльності посадових осіб кримінально-виконавчих установ щодо застосування стягнень. Робиться висновок щодо правової природи переведень осіб, позбавлених волі, в кримінально-виконавчі установи іншого виду режиму, наводиться власне бачення питання про те, чому вказані заходи не можна віднести до системи дисциплінарних стягнень.
   Виходячі з всебічного аналізу проблеми, автор визначає місце та роль заходів стягнення у системі інших заходів впливу на засуджених та можливі шляхи вдосконалення системи стягнень. Дисертант пропонує власну систему заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі та формулює редакцію відповідної статті закону.
   Ключові слова: дисциплінарна практика, дисциплінарна відповідальність засуджених, заходи стягнення, дисциплінарні санкції, дисциплінарні стягнення, система стягнень.

Романов М.В. Правовое регулирование мер взыскания, применяемых к лицам, лишенным свободы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2002 г.

   Диссертация посвящена проблеме правового регулирования мер взыскания, применяемых к лицам, лишенным свободы. В работе с помощью понятий дисциплинарной ответственности, дисциплинарной практики выясняется правовая природа мер взыскания. На основе историко-сравнительного анализа устанавливается правовая преемственность, которая привела к существованию нынешней системы мер взыскания. Автор, изучив существующие в науке точки зрения на указанную проблему, приводит собственную классификацию дисциплинарных взысканий.
   Дается определение понятия механизма применения мер взыскания, определяются и анализируются его элементы. Диссертант рассматривает коллизийные вопросы практического применения дисциплинарных санкций и указывает, что наличие таких коллизий и противоречий отрицательно влияет на правоприменительную деятельность. Выход автор видит в изменениях действующего законодательства.
   Выявляя правовую природу мер взыскания, дисертант отличает их от переводов осужденных за злостные нарушения режима в учреждения с иным, более суровым, режимом. Рассмотрено само понятие “злостного нарушения режима” и выявлено отсутствие единства теримнологии, поскольку наряду с определенным законодателем понятием “злостного нарушения режима”, нормативные акты содержат оценочные понятия “безуспешности применения других мер воздействия” и “грубое нарушение” требований режима. Диссертант предлагает привести действующее законодательство к нормативному единству и исключить те понятия, которые допускают неоднозначное толкование.
   В работе рассмотрен вопрос о порядке обжалования осужденными наложенных на них взысканий. Исходя из положений исправительно-трудового законодательства и дисциплинарной практики в уголовно-исполнительных учреждениях, сделан вывод о том, что существующий порядок обжалования наложенных взысканий неэффективен и фактически неурегулирован законодательством.
   В результате проведения исследования автор приходит к выводу, что ныне действующая система мер взысканий далека от совершенства, во многом не соответствует потребностям практики и международному опыту обращения с осужденными. Диссертант выявляет роль взысканий среди иных мер воздействия на осужденных и указывает основные пути совершенствования системы мер взыскания, а также формулирует возможную редакцию статьи закона, устанавливающую новую систему взысканий.
   Ключевые слова: дисциплинарная практика, дисциплинарная ответственность осужденных, меры взыскания, дисциплинарные санкции, дисциплинарные взыскания, система взысканий.

Romanov M.V. Law enforcement of measures of penalties applied to the imprisoned. – Manuscript.

Thesis for the Candidate’s degree in Legal Studies by speciality 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal-executive law. – National law academy of Ukraine named after Yaroslav Mudriy, Kharkiv, 2002.

   The dissertation is devoted to the subject of law enforcement of measures of penalties applied to the imprisoned. The categories for the analysis of mentioned problem are defined, the historical-comparative analysis of measures of penalties and their classification are performed, the mechanism of administering the disciplinary sanctions is considered, the competence of personnel of criminal-executive establishments in the sphere of application of penalties as well as collision issues of law-administering activity in disciplinary practice are critically analyzed.
   The conclusion concerning the legal character of transfer of imprisoned to the criminal-executive establishments of other types of regimes is made, the personal inference that mentioned measures cannot be attributed to the system of disciplinary penalties is proposed.
   Proceeding from the thorough analysis of the problem, the author defines the place and the role of measures of penalties in the system of other means of influence upon the convicted and possible ways of improvement of the penalty system. The author proposes his personal system of measures of penalties that are applied to the imprisoned and formulates the wording of correspondent article of law.
   Key words: disciplinary practice, disciplinary responsibility of imprisoned, measures of penalties, disciplinary sanctions, disciplinary penalties, the system of penalties.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net