Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

Анотації 

Розенфельд Н.А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена теоретичним та практичним питанням застосування кримінально-правової норми, що передбачає відповідальність за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж в Україні. Досліджений юридичний склад злочину, передбаченого ст. 361 КК України, види, співвідношення аналізованих злочинів з іншими злочинами та критерії їх відмежування від суміжних складів злочинів, питання кваліфікації за сукупністю з іншими злочинами, а також нормативно-правові та міжнародно-правові заходи захисту від таких злочинів.
   Дисертація є комплексним дослідженням ознак злочинів, що являють собою незаконне втручання в роботу комп’ютерних систем. В дисертації висловлені пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства України.
   Ключові слова: кримінальна відповідальність, комп’ютерний злочин, комп’ютерна система, комп’ютерна інформація, комп’ютерний вірус, втручання в роботу комп’ютерних систем, несанкціонований доступ.

Розенфельд Н.А. Уголовно-правовая характеристика незаконного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. - Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, Киев, 2003.

   Диссертация является комплексным научным исследованием юридического состава преступления “Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей”, предусмотренного ст. 361 УК Украины. Исследован юридический состав указанного преступления, его виды, соотношение анализируемого преступления с иными преступлениями и критерии его отграничения от смежных составов преступлений, рассмотрены вопросы квалификации по совокупности с иными преступлениями, а также проанализированы нормативно-правовые и международно-правовые средства защиты от таких преступлений.
   В процессе анализа положений ст. 361 УК Украины, предусматривающей ответственность за незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей, автором было установлено, что альтернативные активные деяния, предусмотренные в данной норме, целесообразно рассматривать как два самостоятельные юридические состава преступления, условно названных автором “Несанкционированный доступ к компьютерной информации” и “Умышленное распространение вредоносных компьютерных программ”.
   Непосредственным объектом преступления “Несанкционированный доступ к компьютерной информации” являются права собственника (пользователя) на порядок доступа к компьютерным системам и носителям компьютерной информации, который обеспечивает неприкосновенность и целостность принадлежащей ему компьютерной информации. Предметом преступления является компьютерная информация. Объективная сторона состава этого преступления характеризуется совершением любых действий по несанкционированному доступу к компьютерной информации, наступлением любого из альтернативных общественно опасных последствий в виде утечки, изменения или уничтожения компьютерной информации, а также причинной связи между такими действиями и последствиями. Состав преступления является формальным. Субъект данного преступления - общий. Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого или косвенного (эвентуального) умысла.
   Вторым юридическим составом, предусмотренным ст. 361 УК Украины в качестве альтернативного деяния объективной стороны, по мнению автора, является “Умышленное распространение вредоносных компьютерных программ”. Непосредственным объектом данного преступления, по мнению диссертанта, являются права собственника (пользователя) на безопасность программного и технического обеспечения компьютерных систем, которой обеспечивается целостность компьютерной информации, ее носителей и надлежащая работа компьютерных систем. К альтернативным предметам данного преступления автор относит компьютерную информацию и носители такой информации. Объективную сторону данного состава преступления образуют активные действия по умышленному распространению компьютерного вируса или иных вредоносных компьютерных программ, способных привести к изменению или уничтожению компьютерной информации и (или) ее носителей. К обязательным признакам объективной стороны относятся орудия совершения преступления: компьютерный вирус и иные вредоносные компьютерные программы, предназначенные для незаконного проникновения в компьютерные системы и способные изменить или уничтожить компьютерную информацию или ее носители. Состав преступления формальный. Субъект данного преступления является общим. Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.
   Признаками видов квалифицированных составов данных преступлений являются причинение указанными деяниями существенного вреда, повторное совершение таких деяний и по предварительному сговору группой лиц. Диссертант считает целесообразным альтернативно предусмотреть дополнительный вид квалифицированных составов указанных деяний - совершение по заказу. 
   В выводах диссертации сформулированы основные результаты исследования проблем уголовной ответственности за незаконное вмешательство в работу ЭВМ (компьютеров), их систем и компьютерных сетей в Украине; обосновывается необходимость выделения и рассмотрения в качестве самостоятельных юридических составов преступлений, предусмотренных в качестве альтернативных деяний объективной стороны в действующей редакции ч. 1 ст. 361 УК Украины; дается комментарий к предложенным редакциям статей УК Украины, в которых предлагается предусмотреть ответственность за несанкционированный доступ к компьютерной информации и за умышленное распространение вредоносных компьютерных программ.
   Ключевые слова: уголовная ответственность, компьютерное преступление, компьютерная система, компьютерная информация, компьютерный вирус, вмешательство в работу компьютерных систем, несанкционированный доступ.

Rozenfeld N.A. The Criminal-Law Characteristic of the Illegal Interference in a Work of Electronic-Calculated Machines (Computers), Systems and Computer Nets. - Manuscript.

Thesis of obtaining a scientific degree of Candidate of sciences (law) on the spatiality 12.00.08 - Criminal Law and Criminology; Criminal-Correct Law. - V.M.Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, 2003.

   The dissertation is dedicated to the practical and theoretical questions of the criminal-legal proceedings norm, which foresees the responsibility for the criminal-law characteristic of the illegal interference in a work of electronic-calculated machines (computers), systems and nets.
   It has been investigated the law facts of the crime provided for the article 361 of the Criminal Code of Ukraine, their forms and conceptions, the correlations of the analyzed crimes with other crimes and the criteria of its difference from the contiguous facts in total combinations with other crimes and also normative-law defense affinities from such crimes.
   The dissertation has been the complex investigation of criminal-law characteristic of the illegal interference in a work of electronic-calculated machines (computers), systems and nets.
   In the dissertation it has been stated the suggestions for the modernization of the crime-legal proceedings legislation of Ukraine.
   Key words: Criminal Responsibility, Computer Crime, Computer System, Computer Information, Computer Virus, Interference in a Work of Computer Systems, Unsanctioned Access.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net