Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування стратегії управління розвитком територіальної одиниці (на прикладі районної державної адміністрації)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування стратегії управління розвитком територіальної одиниці (на прикладі районної державної адміністрації)

Анотації 

Ровний В.Г. Формування стратегії управління розвитком територіальної одиниці (на прикладі районної державної адміністрації). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук по державному управлінню за спеціальністю 25.00.04 – Регіональне управління. – Донецька державна академія управління, Донецьк, 2003.

   Розглянуто особливості формування регіональної системи управління та роль держави в усуненні протиріч системи управління регіонами. Надано характеристику регіону як цілісної соціально-економічної системи. Виявлені проблеми формування регіональної політики. Запропонована та обґрунтована необхідність формування стратегії управління на рівні територіальної одиниці. Проаналізовано та уточнено формулювання поняття “територіальна одиниця”. Досліджено та обгрунтовано логістичний підхід до формування стратегії розвитку територіальної одиниці, який засновано на всебічному та комплексному рішенні питань руху потоків, що формуються та переміщуються в процесі функціонування територіальної одиниці та розроблена концептуальна схема логістичного управління територіальною одиницею, запропоновано механізм визначення її стійкості. Побудована модель управління соціально-економічним розвитком територіальної одиниці. Запропонована методика оцінки ефективності логістизації територіальної одиниці, що заснована на розрахунку коефіцієнту обігового капіталу, величини чистого дисконтованого прибутку, коефіцієнту компромісів та межею логістичного індексу. Проаналізовані проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств, обґрунтовані рекомендації щодо підвищення інвестиційного потенціалу та виведення усіх підприємств в розряд рентабельних. Обґрунтована та реалізована стратегія управління розвитком територіальної одиниці на прикладі сільського району.
   Ключові слова: стратегія розвитку, територіальна одиниця, логістизація, корпоративне управління, форми відносин, моделі управління, соціально-економічний розвиток, інвестиційний потенціал.

Ровный В.Г. Формирование стратегии управления развитием территориальной единицы (на примере районной государственной администрации). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.04 – Региональное управление. – Донецкая государственная академия управления, Донецк, 2003.

   Показано, что существуют различные толкования определения понятия “регион”: по общности природного потенциала, специализации хозяйства и экономических связей. Вместе с тем регионы являются составными частями хозяйственного комплекса страны, а их самостоятельность сочетается с общими задачами развития рыночных отношений. Проанализировано состояние теории и практики государственного управления региональной политикой, которое показало необходимость учета целей и задач стратегии развития территорий в рамках сельскохозяйственных и крупных городских районов, имеющих все основные признаки управляемых ограниченных территорий, ситуация в которых определяет состояние области и государства в целом. Выявлены наиболее значимые задачи управления экономической деятельностью регионов совместно с предприятиями и организациями, расположенными на их территории, а также проблемы формирования региональной политики. Показано, что в современных условиях развития экономической жизни Украины основой формирования стратегических планов являются планы развития микрорегиональных территориальных единиц. Определено, что территориальная единица характеризуется как пространственная социально-экономическая целостность, имеющая структуры производства всех форм собственности, с концентрацией населения, рабочих мест, духовной жизни человека, наличием местных органов управления на своей территории. Предложено создавать систему управления территориальной единицей и стратегию ее развития на основных принципах логистики, что позволит повысить гибкость всей социально-экономической системы территории и оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям макро- и микросреды. Логистику территориальных единиц предложено рассматривать как сложную систему, в которой можно выделить основные характеристики таких процессов как материально-вещественные и информационные со взаимосвязью различных уровней управления ими. Исходя из объединения аспектов управления политическим, экономическим и социальным развитием отдельных территорий страны и социально-политических аспектов отдельных регионов, наличия внутренних потребностей и ресурсов построена логистическая модель реализации государственной региональной политики и осуществлена классификация организационных систем управления. Показано, что организация и управление социально-экономическим развитием территориальной единицы базируется на принципах корпоративного управления.
   Обосновано, что комплексное развитие территорий является главной задачей региональных и местных органов управления через создание и реализацию стратегических программ развития, как целенаправленного процесса мобилизации всех возможностей территории. Программы развития территориальной единицы можно классифицировать по территориальной принадлежности, функциональной ориентации, содержанию решаемых проблем, масштабности программной задачи, отраслевой локализации, строгой целевой направленности.
   Учет всех задач развития территориальной единицы позволил создать алгоритм анализа и принятия решений по ее развитию, схему критериев стратификации ее рыночного пространства. Оптимизация структуры райгосадминистрации позволила, с одной стороны, расширить функции управления, а, с другой - создать единую систему управления с учетом корпоративных принципов. На основе ситуационного анализа, бизнес-досье территориальной единицы, логистических принципов организован процесс тактического и стратегического планирования, контроля его исполнения, оценки степени исполнения поставленных задач, информационного обеспечения и взаимодействия.
   Выявлено, что важной особенностью современного развития территориальной единицы является оценка, реализация и повышение инвестиционного потенциала, под которым понимается способность предприятий и отраслей района эффективно воспринимать и осваивать инвестиции.
   Показано, что научно-обоснованная система руководства, создание стратегических программ развития, их реализация позволили Добропольскому району по уровню социально-экономического развития занять в 2001 году 3-е, а в 2002 году 7 место в Донецкой области, полностью ликвидировать убыточные предприятия и задолженность по заработной плате. При этом общественный валовой продукт вырос с 26,9 млн. грн. в 1996 году до 226,6 млн. грн. в 2002 году. Производительность труда в сельском хозяйстве увеличилась в 1,7 раза, а в промышленном секторе - в 17,6 раз.
   Ключевые слова: стратегия развития, территориальная единица, логистизация, корпоративное управление, формы отношений, модели управления, социально-экономическое развитие, инвестиционный потенциал.

Rovny V.G. The formation of the management strategy of the development of the territorial unit (on an example of the regional state administration).

The thesis for candidate’s degree on state management by specialty 25.00.04 - regional management.- Donetsk State Academy of Management of the Ministry of education and science of Ukraine, Donetsk.

   The work is considered the features of formation of a regional control system and role of the state in elimination of the contradictions of a region control system. It is given the characteristic of region as whole social economic system. It is detected the problems of formation of the regional politics. It is offered and substantiated the necessity of formation of the management strategy at a level of the territorial unit. It is analysed and specified the concept " territorial unit ". It is investigated and detected the logistic approach to formation of the development strategy of the territorial unit, basing on the all-round and complex decision of questions of movement of flows, forming and moving during formation of territorial unit, and also it is developed the conceptual logistic circuit of territory management by unit, it is offered the mechanism of definition of its stability. It is created the management model of social economic development of the territorial unit. It is offered the technique of an estimation of logistic efficiency of the territorial, basing on account of the factor turnaround capital, the sizes pure discount profit, the factor of the compromises and logistic border index. It is analised the problems of increase of efficiency of the enterprise activity, it is reasonable the recommendations for increase of investment potential and removing of all enterprises in the category profitable. It is reasonable and realized the management strategy of development of the territorial unit on an example of agricultural area.
   Key words: the development strategy, the territorial unit, the logistic, the corporate management, the relation forms, the management model, the social economic development, and the investment potential.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування стратегії управління розвитком територіальної одиниці (на прикладі районної державної адміністрації)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net