Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ автотранспортного профілю
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ автотранспортного профілю

Анотації 

Величко Н.О. Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ автотранспортного профілю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2007.

   У дисертації представлено модель систематизації екологічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів автотранспортного профілю.
   Модель систематизації екологічних знань учнів зумовлюється визначенням сукупності прийомів систематизації, їхнього взаємозв’язку, взаємозалежності, послідовності, наступності і значення кожного. Її основу складає розроблений механізм систематизації екологічних знань, проте не виключається додаткова творчість та інтерпретації підходів викладачів. Складовими запропонованої моделі є: 1) сукупність розроблених змісту, форм і методів систематизації 2) програма їх реалізації на практиці. Теоретично обгрунтовано використання опорно-логічно інформаційних схем та опорних конспектів на комбінованих уроках, лабораторно-практичних та семінарських заняттях. Процес систематизії передбачає наступність дій: 1) сприйняття об’єкту засвоєння – матеріалу теми уроку; 2) макроструктурування на блоки теми уроку – план; 3) визначення ключових одиниць (понять); 4) взаємопроникнення ключових одиниць (понять) в попередні теми предмету; 5) окреслення доцільності використання екологічного матеріалу з різних дисциплін; 6) розподіл відповідної інформації за макроструктурами; 7) встановлення функціональних міжблоководисциплінарних і логічних зв’язків між структурними компонентами; 8) систематизація визначеного матеріалу; 9) використання систематизованої інформації.
   Ключові слова: екологічна освіта, узагальнення, систематизація, модель, опорно-логічна інформаційна схема, ПТНЗ автотранспортного профілю.

Величко Н.А. Систематизация экологических знаний учащихся профессионально-технических училищ автотранспортного профиля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – “Теория и методика профессионального образования” – Институт педагогического образования и образования взрослых АПН Украины, Киев, 2007.

   В диссертации представлен анализ философских, психолого-педагогических источников, а также обобщение результатов образовательной практики по вопросам систематизации знаний учащихся образовательных заведений разного уровня аккредитации. Определено, что, как правило, исследователи рассматривают только психолого-педагогические аспекты систематизации без учета философского подхода, который заложен в процесс систематизации; отсутствует четкий алгоритм систематизации; не предусматривается комплексное использование различных форм и методов, довольно часто систематизацию отождествляют с обобщением и повторением; особенности систематизации экологических знаний учащихся в ПТУЗ не рассматриваются вовсе.
   Экологическое образование учащихся профтехучилищ имеет свои особенности, вчастности базируется на дифференцированной основе, осуществляется в неразрывной связи теории и практики, имеет специфические способы и методы решения поставленных задач.
   Представлена модель систематизации экологических знаний учащихся автотранспортного профиля. Создание модели систематизации обусловлено определением совокупности прийомов систематизации, их взаимосвязи, взаимозавмсимости, последовательности, приемственности и значением каждого. Ее основу составляет механизм систематизации экологических знаний, однако не исключается творческий поход и интерпретация деятельности преподавателя. Составляющие модели: совокупность разработанных содержания, форм и методов систематизазии; 2) программа их реализации на практике.
   Теоретически обосновано ислользование опорно-логично информационных схем и опорних конспектов на комбинированых уроках, лабораторно-практических и семинарских занятиях. Процесс систематизации предусматривает такую последовательность действий: 1) восприятие материала; 2) макроструктурирование на блоки теми уроку; 3) выделение ключевых единиц (понятий); 4) взаимопроникновение ключевых единиц в предыдущие темы предмета; 5) определение целесообразности использования экологического материала из других дисциплин; 6) распределение соответствующей информиции по макроструктурам; 7) установление функциональных межблоководисциплинарных и логических связей между структурними компонентами; 8) систематизация определенного материала; 9) использование систематизированной информации.
   В работе изложена методика систематизации экологически знаний учащихся, которая в авторской интерпритации имеет две составлюющие: 1) совокупность разработанных приемов, форм и методов; 2) программу их реализации на практике. Первая составляющая представлена методическими рекомендациями для преподавателей по составлению опорних единиц – опорно-логических схем (ОЛИС) и опорних конспектов (ОК); вторая – рекомендациями по эффективному использованию ОЛИС и ОК на комбинированных, лабораторно-практических и семинарских занятиях. Проведение этих уроков осуществлялось на основе модфицированной программы “Биология, основы экологии”, содержание которой построено с учетом укрупнения тем, а в качестве основных методов модификации использовались переструктуризация содержания, профилирование экологической информации, алгоритмизация изложения ученого материала. По своему содержанию эта программа является профессионально ориентированной, по функциям – обобщающей, по струкруре – системно-логичной.
   Определены и теоретически обоснованы компоненты специальной трехэтапной методики определения уровней систематизации, которая дала возможность проверить эффективность проведенного исследования. Таким образом, была построена матрица, на основе которой определялись черыре уровня систематизации экологических знаний учащися: низкий (репродуктивный), средний (частично-поисковый), достаточный (проблемно-ориентированный) и високий (творческий).
   Основные результаты исследования внедрены в практику организации экологического образования профессионально-технических учебных заведений автотранспортного профиля.
   Ключевые слова: экологическое образование, обобщение, систематизация, модель, опорно-логическая информационная схема, ПТУЗ автотранспортного профиля.

Velichko N.A. Systematization of ecological knowledges of studying professionalno-tehnicheskih schools of motor transport type. – Manuscript.

Dissertation on competition of graduate degree of candidate of pedagogical sciences on speciality 13.00.04 – “Theory and method of trade education” – Institute of pedagogical education and formation of adults of APN Ukraine, Kiev, 2007.

   In dissertation the analysis of philosophical, psihologo-pedagogical sources is presented, and also generalization of results of educational practice on the questions of systematization of knowledges of studying educational establishments of a different level of accreditation.
   Ecological formation of studying proftehuchilish has the features, vchastnosti is based on the differentiated basis, is carried out in indissoluble communication of theory and practice, has specifics and methods of decision of the put tasks.
   The model of systematization of ecological knowledges of studying is presented motor transport type. Creation of model of systematization is conditioned by determination of aggregate of priyomov systematization, their intercommunication, vzaimozavmsimosti, sequences, priemstvennosti and value of each. Its basis is made by the mechanism of systematization of ecological knowledges, however a creative hike and interpretation of activity of teacher is not eliminated. Constituents of model: aggregate of developed maintenance, forms and methods of sistematizazii; 2) program of their realization in practice.
   Keywords: ecological education, generalization, systematization, model, supporting-logical pattern of information, the vocational schools motor transport type.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ автотранспортного профілю

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net