Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Біологічні науки arrow Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір

Анотації 

Подорожний С. М. Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Державний Никітський ботанічний сад УААН, Ялта, Крим, 1999.

   Дисертація присвячена дослідженню постпірогенних сукцесійних змін у кримськососнових лісах південного макросхилу Головного пасма Кримських гір. Виявлені основні тенденції та закономірності пожежної динаміки у регіоні. На підставі аналізу систематичної, географічної, біоморфологічної та екоценотичної структур післяпожежних ценозів зроблено висновок, що кримськососнові ліси є природною системою котра еволюційно адаптована до вогню як природного фактору. Встановлено, що тривалість сукцесії обумовлюється послідовною зміною у часі трав’яної (0-25 років), чагарникової (26-50 років) та деревної (що починається з 50-го року стадій. Побудована схема пірогенної сукцесії де післяпожежні ценози розташовані на хроно- та екоклині (останній відображував співвідношення акумулятивно-денудаційних процесів). Встановлено, що пірогенна сукцесія кримськососнових лісів носить характер автогенних сингенетичних змін, а її обертанність обумовлюється співвідношенням процесів акумуляції та денудації, наявністю насінного матеріалу та характером післяпожежних робіт. Наведені рекомендації щодо оптимізації процесів післяпожежного відновлення соснових ценозів.
   Ключові слова: кримськососнові ліси, пірогенна сукцесія, ценоз, хронотренд, екоклин, структура, акумуляція, денудація.

Подорожный С.Н. Пирогенные сукцессии крымскососновых лесов южного макросклона Главной гряды Крымских гор. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.05 – ботаника. – Государственный Никитский ботанический сад УААН, Ялта, Крым, 1999.

   Диссертация посвящена изучению постпирогенных сукцессий в крымскососновых лесах южного макросклона Главной гряды Крымских гор. Проанализированы основные тенденции пожарной динамики в регионе за 40-летний период. Выявлен неуклонный рост количества пожаров во всех лесничествах и превалирование антропогенных огневых инцидентов (96%) над природными (3,3%), возникающими от молний. Установлено, что в сосновых лесах южного макросклона с увеличением высоты над уровнем моря уменьшается частота пожаров и увеличивается их площадь. И наоборот – с понижением высоты увеличивается частота пожаров и уменьшается их площадь. На основании анализа систематической, географической, биоморфологической и экоценотической структур послепожарных ценозов сделан вывод, что крымскососновые леса являются природной системой которая эволюционно адаптирована к огню как природному фактору. Так на всех этапах сукцессии сохраняется примерный паритет объемов семейств (Lamiaceae – 5,0-9,5%, Fabaceae – 5,2-10,9%, Apiaceae – 3,6-10,3%), обуславливающих средиземноморский тип флористических спектров, характерный и для коренных ценозов, а также сохраняется допожарный статус во флоре видов древнесредиземноморского, переходного средиземноморско-евразиатского и евразиатского степного типов ареалов. Незначительная роль и временная ограниченность адвентивных видов в послепожарных ценозах характеризует крымскососновые леса южного макросклона как довольно консервативную природную систему. В процессе сукцессии количество таксономических единиц различного систематического ранга изменяется по параболическому тренду с максимумом на пятый год сукцессии (138 видов, 89 родов и 39 семейств) и минимумом на 120-летней точке тренда (39 видов, 31 род и 17 семейств).Установлено, что продолжительность пирогенной сукцессии обуславливается последовательной сменой во времени травянистой (0-25 лет), кустарниковой (26-50 лет) и древесной (начинающейся с 50-го года) стадий. Построена схема пирогенной сукцессии, где послепожарные ценозы размещены на хроно- и экоклине (последний отображал соотношение процессов аккумуляции и денудации). Установлено, что пирогенная сукцессия крымскососновых лесов южного макросклона Главной гряды Крымских гор носит характер автогенных сингенетических смен и проходит без смены главной лесообразующей породы. Ее обратимость обуславливается соотношением аккумулятивно-денудационных процессов, наличием семенного материала на пионерных стадиях сукцессии и характером послепожарных робот. Приведены рекомендации по оптимизации процессов послепожарного возобновления крымскососновых ценозов.
   Ключевые слова: крымскососновые леса, пирогенная сукцессия, ценоз, хроноклин, экоклин, структура, аккумуляция, денудация.

Podorozhny S.N. Post-fire successions in the Crimean pine forest of the Crimean Main Range southern microslope. – Manuscript.

Thesis for degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) by speciality 03.00.05 – botany. – State Nikitsky botanical Garden UAAS, Yalta.

   The dissertation is devoted to the research of post-fire successional changes in the Crimean pine forest of the Crimean Main Range southern microslope. The main tendentions and regularities of fire dynamics in the region are revealed. On the basis of the analysis of systematic, geographical, biomorphological and ecocenotical structures of the post-fire cenozes the conclusion has been made that Crimean pine forests are natural system, which is evolutionally adapted to fires as a natural factor. It is discovered that succession duration is being caused by successive change in time of grass (0-25 years), scrab (26-50 years) and tree (beginning from the 50th years) stages.
   The scheme of fire succession has been made, where post-fire cenozes are located on the chronological and ecological basis (the latter elucidates the correlation of accumulative and denudative processes). It is discovered that post-fire succession of Crimean pine forest has a character of autogenical changes, and it's revolution is being caused by the correlation of processes of accumulation and denudation, presence of seed material and character of post-fire operations. The recommendations for optimisation of processes of post-fire renovation of pine cenozes are given.
   Key words: Crimean pine forest, post-fire succession, cenoz, chronological basis, ecological.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net