Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Основи методики розслідування вбивств на замовлення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Основи методики розслідування вбивств на замовлення

Анотації 

Шульга А.О. Основи методики розслідування вбивств на замовлення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   Дисертація містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних з дослідженням проблем правового та організаційного регулювання основ методики розслідування вбивств на замовлення. В роботі проведено аналіз теоретичних засад і практики розслідування вбивств на замовлення в Україні та за її межами. З’ясовано сутність, правову природу вбивства на замовлення, визначено криміналістичну характеристику цього злочину. Розроблено основні напрямки розслідування вбивств на замовлення на початковому етапі. Пропонуються практичні рекомендації щодо поновлення системи криміналістичних обліків та реорганізації слідчо-оперативних груп з розслідування умисних убивств. Внесено низку пропозицій щодо вдосконалення чинних норм КПК і окремих законодавчих актів України.
   Автор пропонує розглядати цей злочин за двома видами (вбивство за наймом і вбивство за дорученням), визначаючи замовника вбивства найбільш небезпечним співучасником. Дисертант пропонує класифікацію замовників убивства за трьома видами: замовник-ініціатор, замовник-організатор і замовник-підбурювач, визначає безпеку свідків та потерпілих як важливий гарант розслідування вбивств на замовлення; на підставі цього автор формулює пропозиції до чинного КПК України про посилення безпеки зазначених осіб. Крім того, розглядаються питання та висуваються пропозиції щодо вдосконалення взаємодії слідчих і органів дізнання, визначається коло основних експертиз та заходів профілактики вбивств на замовлення.
   Ключові слова: вбивство на замовлення, ініціатор злочину, потерпілий, замовник убивства, виконавець убивства, криміналістична характеристика, слідова картина, слідча ситуація, розслідування вбивств.

Шульга А.А. Основы методики расследования заказных убийств. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   Диссертация содержит комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с исследованием проблем борьбы с заказными убийствами, выработкой правовых и организационных основ их расследования с учетом специфики указанного преступления. В работе проведен анализ практической деятельности следственных подразделений прокуратуры, оперативных подразделений милиции и службы безопасности Украины, теоретических основ расследования указанных преступлений, а также норм уголовного права и уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих вопросы соучастия в преступлении, назначения наказания, статусов свидетеля и потерпевшего на досудебных стадиях процесса, особенно в части гарантий их личной безопасности. Сделан вывод о необходимости законодательного усиления защиты свидетелей и потерпевших на досудебном следствии и в суде. Особое внимание уделяется методике производства первоначальных следственных действий, в частности вопросам взаимодействия следователей прокуратуры с органами внутренних дел. Обоснована необходимость классификации заказных убийств на два основных вида: убийства по поручению и убийства по найму, что имеет важное значение для организации расследования преступления.
   В ходе исследования автором была разработана криминалистическая характеристика преступления, правовое положение в институте соучастия заказчика убийства. Диссертантом показана взаимосвязь между способом совершения заказного убийства и целью, которую преследовал при этом его заказчик.
   Автор пришел к обоснованному выводу о том, что вместо постоянно действующих следственно-оперативных групп на базах областных прокуратур необходимо создать специальные подразделения по расследованию серийных убийств, а на базах местных органов внутренних дел – оперативные группы для быстрого реагирования на преступления по “горячим” следам. Такой порядок организации расследования будет способствовать повышению его эффективности.
   Автор предлагает ввести в действующий УПК Украины нормы, существенно усиливающие защиту свидетелей и потерпевших по данному виду преступления, так как считает это важным гарантом качественного расследования уголовных дел. В обоснование своих предложений диссертант указывает на необходимость введения в действующий УПК Украины нормы, предусматривающей право свидетелей и потерпевших получать на досудебном следствии и в суде правовую помощь и психологическую поддержку за счет бюджетных средств. Диссертант предлагает повысить эффективность информационного обеспечения предупреждения и расследования заказных убийств путем создания на базах областных органов внутренних дел банков данных о потенциальных жертвах заказных убийств.
   Ключевые слова: заказное убийство, инициатор преступления, потерпевший, заказчик убийства, исполнитель убийства, криминалистическая характеристика, следовая картина, следственная ситуация, расследование убийств.

Shulga A.O. Fundamentals of technique of assassination investigation. – Manuscript.

The dissertation on Law, speciality 12.00.09. – Criminal Process and Criminology, Court Expertise. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, 2003.

   The work contains some theoretical and practical matters, linked with problems of legal and administrative regulation of fundamental of assassination investigating. The author has made the analysis of theoretical statements and practice of assassination investigating in Ukraine and abroad. The essence and legal nature of assassination have been defined here as well as the characteristics of this crime. The author has developed the basic directions of assassination at the initial phase. The practical recommendations towards the criminal registration’s renewal have been proposed in the dissertation, the author has made some proposals for reorganizing the detectives’ groups in investigating assassination. Some amendments to Criminal-Procedural Code norms have been made in the work.
   The assassination is treated by the author as the murder of hiring and the murder of commission. So a customer is dealt as the most dangerous one. The customer is classified as a customer-initiator, a customer-organizer and a customer-instigator. The security of eyewitnesses and victims is treated as the most important guarantee in assassination investigation, so the author has made some proposals to the ruling CPC towards the security of mentioned persons. 
   Key-words: assassination, an initiator of a crime, a victim, a customer of assassination, a perpetrator, criminalistics characteristics, investigative scene, investigative situation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Основи методики розслідування вбивств на замовлення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net