Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді

Анотації 

Штанько Д.О. Організаційно-правові засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням здійснення організаційно-правових та адміністративно-правових заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед молоді. Подана соціально-правова характеристика незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та стану боротьби з ним, здійснено системний аналіз нормативно-правового регулювання обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні. Досліджено систему адміністративно-правового регулювання протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, визначено організаційні засади протидії наркотизму серед молоді і шляхи удосконалення протидії незаконному обігу наркотиків, проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо протидії наркоманії для можливого застосування ефективних заходів у національній практиці боротьби з нею. Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення організаційно-правових та адміністративно-правових заходів протидії наркоманії серед молоді.
   Ключові слова: наркотичні засоби, психотропні речовини, адміністративно-правові засоби, незаконний обіг наркотиків, заходи адміністративного примусу, загальна та індивідуальна профілактика наркотизму, організаційно-правові заходи, удосконалення законодавства, зарубіжний досвід.

Штанько Д.О. Организационно-правовые принципы противодействия незаконному обращению наркотических средств и психотропных веществ среди молодёжи. – Рукопись.

Диссертация на получение ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам осуществления организационно-правовых и административно-правовых мер противодействия незаконному обращению наркотических средств и психотропных веществ среди молодёжи. Дается социально-правовая характеристика незаконному обращению наркотических средств и психотропных веществ и состояние борьбы с этим явлением, осуществлен системный анализ нормативно-правового регулирования обращения наркотических средств и психотропных веществ в Украине. Исследована система административно-правового регулирования противодействия незаконному обращению наркотических средств и психотропных веществ, определены организационные принципы противодействия наркомании среди молодёжи и пути усовершенствования противодействия незаконному обращению наркотиков, проанализирован опыт зарубежных стран по противодействию наркомании для возможного использования эффективных мер в национальной практике борьбы с ней. Сформулированы предложения и рекомендации по усовершенствованию организационно-правовых и административно-правовых мер противодействия распространению наркомании среди молодёжи.
   З целью предупреждения наркотизации общества в Украине проводится комплекс соответствующих мер, в первую очередь правового характера. Систему указанных мер можно разделить на: усовершенствование действующего административного законодательства; усовершенствование действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства; формирование эффективной управленческой модели противодействия наркомании на государственном уровне.
   Отмечается, что одним из важнейших направлений в противодействии наркомании среди молодёжи является формирование у населения заведомо негативного отношения к употреблению наркотиков.
   Предложено сформировать отдельную главу в Кодексе Украины об административных правонарушениях, которая должна включать статьи, которые имеют одинаковые признаки родового объекта и предусматривают ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотиков.
   Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, административно-правовые меры, незаконный оборот наркотиков, меры административного принуждения, общая и индивидуальная профилактика наркомании, организационно-правовые меры, усовершенствование законодательства, зарубежный опыт.

Shtanko D.O. Organizational and law measures of prevention of illegal drugs and psychiatrical substances circulation among the youth. – Manuscript.

A thesis for a candidate of law science degree on the specialty 12.00.07 – the theory of administration; administrative law and procedure; financial law; informational law. – The National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2003.

   The dissertation is to theoretical and practical issues of realization of organizational-law and administrative-law measures of prevention of illegal circulation of drugs and psychiatrical substances among the youth.
   A social-law characteristic of illegal circulation of drugs and psychiatrical substances and situation of struggling against it is given. Systematical analysis of legal circulation of drugs is Ukraine is suggested.
   The system of administrative-legal regulation of prevention of illegal drugs and psychiatrical substances has been investigated, organizational measures of preventing spreading drugs among the youth and the ways of mastering the struggle against illegal drug circulation have been defined. Experience of foreign countries in the field of opposing to spreading drugs among the youth and effective ways in national practice of foreign countries have been analyzed. Suggestions and recommendations as for the improving of organizational-law and administrative-law ways of preventing drugs-addiction among the youth have been formulated.
   Key words: drugs, psychiatrical substances, administrative law measures, illegal drug circulation, measures of administrative enforcement, general and individual preventive measures of drug addiction, organizational-law measures, improvement of legislation, foreign experience.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net