Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування професійно-моральної стійкості у майбутніх офіцерів МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування професійно-моральної стійкості у майбутніх офіцерів МВС України

Анотації 

Штефанич Г.Г. Формування професійно-моральної стійкості у майбутніх офіцерів МВС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, м.Хмельницький, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню педагогічних умов ефективного формування професійно-моральної стійкості у курсантів вищих військових навчальних закладів МВС України.
   Уточнена сутність професійно-моральної стійкості офіцерів МВС України, визначені її структурні компоненти: загально - світоглядний і мотиваційно - смисловий (спрямованість), емоційно – оцінний і регулятивно – вольовий (саморегуляція), когнітивно – пізнавальний і операціонально - змістовний (активність).
   Визначені критерії, показники й рівні сформованості професійно-моральної стійкості у курсантів ввнз МВС України.
   Обґрунтовані й експериментально перевірені педагогічні умови формування професійно-моральної стійкості у майбутніх офіцерів МВС України: гуманізація взаємовідносин викладацько-офіцерського складу ввнз з курсантами; посилення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток моральної свідомості курсантів; створення у різних видах навчальної та професійної діяльності ситуацій, які вимагають напруження морально - вольових зусиль; розвиток у курсантів потреби та практичної готовності до морально-вольового самовдосконалення.
   Розроблена педагогічна модель діяльності керівників і офіцерів-вихователів курсантських підрозділів щодо формування професійно-моральної стійкості у курсантів в сучасних умовах.
   Ключові слова: професійно-моральна стійкість, моральна свідомість, курсанти, гуманізація взаємовідносин, педагогічні умови, педагогічна модель, морально-вольове самовдосконалення.

Штефанич Г.Г.Формирование профессионально-нравственной устойчивости у будущих офицеров МВД Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования.- Национальная академия Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого, г. Хмельницкий, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию педагогических условий эффективного формирования профессионально-нравственной устойчивости у курсантов высших военных учебных заведений МВД Украины.
   В работе уточнена сущность профессионально-нравственной устойчивости курсантов, определены ее структурные компоненты: когнитивно-познавательный и операционально-содержательный (активность), эмоционально-оценочный и регулятивно-волевой (саморегуляция), мотивационно-смысловой и обобщенно-мировоззренческий (направленность).
   Определены такие критерии профессионально-нравственной устойчивости будущих офицеров МВД Украины: когнитивный, оценочно-эмоциональный, поведенческий.
   Когнитивный критерий характеризуется такими показателями: количество нравственных и профессионально-нравственных понятий, которыми владеет курсант, умение устанавливать связь между ними, давать содержательную характеристику нравственным и профессионально-нравственным ценностям и анализировать, как именно они могут проявляться в поведении и профессионально - служебной деятельности; самостоятельность и устойчивость суждений о нравственных нормах, регулирующих взаимоотношения между людьми; умение использовать имеющиеся знания в различных ситуациях.
   Показателями оценочно - эмоционального критерия являются: оценочные суждения, характеризующие отношение к нравственным ценностям; устойчивость, глубина, сила эмоциональных переживаний; сочувствие, сопереживание, свидетельствующие об альтруистической направленности.
   Поведенческий критерий оценивается такими показателями: мера проявления в поведении трёх групп поступков (нравственных, нравственно-неоднородных и аморальных); активное противодействие нарушениям нравственных норм окружающими; действенно - критическое отношение к собственным поступкам; проявление в поведении нравственных чувств и убеждений.
   Выделены факторы формирования профессионально-нравственной устойчивости у курсантов высших военных учебных заведений: социально-педагогические (экономическая, общественно-политическая ситуация в государстве, официальная государственная политика и идеология, средства массовой информации, система образования), социально-психологические (социальные группы, семья, общество ровесников), личностные (психофизиологические особенности, интересы, потребности, мотивы, эмоции личности).
   Установлено, что развитие профессионально-нравственной устойчивости у курсантов представляет собой неравномерный, поэтапный процесс, который характеризуется количественными и качественными изменениями нравственно-волевой сферы. Выделены четыре уровня развития профессионально-нравственной устойчивости у будущих офицеров МВД Украины: высокий, достаточный, тревожно-критический и неудовлетворительный.
   Определено, что в формировании профессионально - нравственной устойчивости у курсантов выделяются три основных этапа (мотивационный, собственно формующий, этап коллективной учебно-служебной и реальной служебной деятельности), которые обуславливаются объективными возможностями учебно-воспитательного процесса в ввуз на разных курсах обучения, а также степенью сформированности широких социальных и положительных ситуативных мотивов деятельности курсантов; приобретённым опытом эмоционально-волевого поведения в сложных профессионально-нравственных ситуациях; индивидуальными особенностями каждого курсанта.
   Обоснованы педагогические условия формирования профессионально-нравственной устойчивости у курсантов: гуманизация взаимоотношений преподавательско-офицерского состава ввуз с курсантами; усиление направленности учебно-воспитательного процесса на развитие морального сознания курсантов; создание в разных видах учебной и профессиональной деятельности ситуаций, которые требуют от курсантов напряжения нравственно-волевых усилий; развитие у курсантов потребности и практической готовности к нравственно-волевому самосовершенствованию.
   Обоснованные педагогические условия были положены в основу разработанной педагогической модели деятельности руководителей и офицеров-воспитателей курсантских подразделений по формированию профессионально-нравственной устойчивости у курсантов, структурными компонентами которой являются: целевой, содержательный, организационно-деятельностный, контрольно-регулирующий, оценочно-результативный.
   Ключевые слова : профессионально - нравственная устойчивость, нравственное сознание, курсанты, гуманизация взаимоотношений, педагогические условия, педагогическая модель, нравственно-волевое самосовершенствование.

Shtefanych G.G. Forming of the future Ministry of Internal Affairs of Ukraine officers professional and moral firmnes.-Manuscript.

This thesis for obtaining the degree of bachelor of science in pedagogics in speciality 13.00.04 - “Theory and methodics of professional edication ”. National Academy of Frontier Troops of Ukraine named after B.Khmelnytskyi, Khmelnytskyi, 2003.

   The thesis is devoted to the research of pedogogical methods and conditions of effective forming of profssional and moral firmness of officer-cadets in higher military educational institution.
   Essence and structure of moral firmness of the officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine have been analysed, factors and conditions of morally firm behaviour have been found; criteria, indexes and levels of formation of officer cadets’ moral firmness have been defined.
   Pedagogical model of commanders’ and officers’ in charge work in officer- cadets’ units has been developed concerning increasing the effectiveness of forming officer-cadets’ professional and moral firmness in modern conditions.
   Key words: professional and moral firmness, levels of formation of moral firmness, pedagogical methods, educational influence, activation of self bringing, pedagogical model, forming experiment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування професійно-моральної стійкості у майбутніх офіцерів МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net