Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Зниження екологічної небезпеки МОР і продовження терміну її експлуатації в технологічних лініях великої протяжності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зниження екологічної небезпеки МОР і продовження терміну її експлуатації в технологічних лініях великої протяжності

Анотації 

Березуцька Н.Л. Зниження екологічної небезпеки МОР і продовження терміну її експлуатації в технологічних лініях великої протяжності. - рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом - 21.06.01 - екологічна безпека. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2007.

   Дисертаційна робота присвячена зниженню екологічної небезпеки МОР і продовженню терміну її експлуатації в технологічних лініях великої протяжності, дослідженню і розробці способів й устаткування очищення і знезараження мастильно-охолоджувальних рідин, що дозволяє їм функціонувати в технологічних лініях більше одного року без скиду в оточуюче природне середовище та із збереженням функціональних властивостей. Виконано аналіз екологічної небезпеки МОР для природного середовища. Визначено напрямки досліджень з розробки способів і устаткування очищення і знезараження МОР, що дозволяють їм функціонувати в технологічних лініях більше одного року без скидів і замін на нову із збереженням їх функціональних властивостей. Виконано аналіз існуючих способів і устаткування для очищення і знезараження МОР. Розроблено спосіб і пристрої регулювання концентрації домішок в МОР. Вивчено вплив бактерій на фізико-хімічні властивості МОР. Досліджено бактерії, що розвиваються у МОР, визначено властивості їх середовища, що впливають на швидкість розподілу бактерійних клітин. Визначено модель процесу розвитку бактерій, у вигляді передатної функції промислового об'єкта. Досліджено залежність зростання об'єму біомаси бактерій при різних режимах руху емульсій в технологічних лініях і в стаціонарному стані. Досліджено властивості синьо-зеленої глини і показано можливість її застосування, як активованого завантаження для фільтрів очищення МОР.
   Виконано економічну оцінку результатів розробок, запропонованих у дисертації і виконано мінімізацію витрат розробки за допомогою функціонально-вартісної задачі. Основні результати роботи і технічні рішення упроваджено на ВАТ “Харківський підшипниковий завод” (м. Харків). Наведене техніко-економічне обґрунтовування дозволяє зробити висновок з економічної ефективності запропонованих технічних рішень.
   Ключові слова: екологічна безпека, мастильно-охолоджувальні рідини (МОР), технологічні лінії металообробки, очищення, бактерії, знезараження, активоване завантаження, фільтр.

Березуцкая Н.Л. Снижение экологической опасности СОЖ и продление срока ее эксплуатации в технологических линиях большой протяженности.- рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности - 21.06.01 – экологическая безопасность.

   Диссертация посвящена снижению экологической опасности СОЖ и продлению срока ее эксплуатации в технологических линиях большой протяженности, исследованию и разработке способов и устройств очистки и обеззараживания смазочно-охлаждающих жидкостей, позволяющих им функционировать в технологических линиях более одного года без сбросов в окружающую природную среду и с сохранением функциональных свойств.
   Выполнен анализ экологической опасности и показана высокая степень экологической опасности СОЖ для природной среды. Определено направление исследований по разработке способов и устройств очистки и обеззараживания смазочно-охлаждающих жидкостей, позволяющих им функционировать в технологических линиях более одного года без сбросов и замен на новую при сохранении их функциональных свойств. Выполнен анализ существующих способов и оборудования очистки и обеззараживания СОЖ. Разработан способ и устройства регулирования концентрации примесей в смазочно-охлаждающих жидкостях, позволяющих последним функционировать в технологических линиях металлообработки более одного года с сохранением функциональных свойств. Изучено влияние бактерий на физико-химические свойства СОЖ. Исследованы бактерии, развивающиеся в СОЖ, и определены свойства их среды обитания, влияющие на скорость деления бактериальных клеток. Определена модель процесса развития бактерий, в виде передаточной функции объекта. Исследована зависимость роста объема биомассы бактерий при различных режимах движения эмульсий в технологических линиях и в стационарном состоянии.
   Выбрана природная сине-зеленая глина, исследованы ее свойства, показана возможность ее применения, как активированной загрузки фильтров для очистки СОЖ.
   Выполнена экономическая оценка результатов разработок предложенных в диссертации и выполнена минимизация затрат разработки с помощью функционально-стоимостной задачи.
   Основные результаты работы и технические решения внедрены на ВАТ “Серп и молот” и ВАТ “ШАРП”, г. Харьков в виде технологи и оборудования для снижения экологической опасности СОЖ для окружающей среды и организации защиты СОЖ от поражения микроорганизмами;
   Проведенное технико-экономическое обоснование позволяет сделать вывод об экономической эффективности предлагаемых технических решений. Экономический эффект составил 119801,68 грн/год.
   Ключевые слова: экологическая безопасность, смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), технологические линии металлообработки, очистка, бактерии, обеззараживание, активированная загрузка, фильтр.

Berezutskaya N.L. Decline of the ecological danger LСL and extension of term of its exploitation in the technological lines of large extent.- manuscript.

Dissertation on competition of graduate degree of candidate of engineering sciences on speciality - 21.06.01 - the ecological safety .- Kharkov ., Kharkov, 200..

   Dissertation is devoted to the decline of the ecological danger LСL and extension of term of its exploitation in the technological lines of large extent, to research and development of methods and devices of cleaning and disinfection of lubricating-cooling liquids allowing to them to function in technological lines more 1 years without upcasts in surrounding a natural environment and with saving of functional properties. The analysis of ecological danger is executed and the high degree of the ecological danger LСL for a natural environment is shown. Direction of researches on development of methods and devices of cleaning and disinfection of lubricating-cooling liquids allowing to them to function in technological lines more 1 years without upcasts and replacements on new at saving of their functional properties is definite. The analysis of existent methods and equipment for cleaning and the LCL disinfection is executed. A method and devices of adjusting of concentration of admixtures in lubricating-cooling liquids allowing to the last to function in the technological lines of metal-working more 1 years with saving of functional properties is developed. Influence of bacteria on the LCL properties physical and chemical is studied. Bacteria developing in LCL are explored, and properties of their environment of dwelling, affecting speed of division of bacterial cages, are definite. The model of process of development of bacteria is definite, as a transmission function of object. Dependence of growth of volume of biomassi of bacteria at different modes of motion of emulsions in technological lines and in the stationary state is explored.
   A natural clay is chosen - dark blue-green, its properties are explored, possibility of its application is shown, as the activated load for the filters of the LСL cleaning. The economic evaluation of results of developments of offered is executed in dissertation and executed minimization of expenditures of development by a functional-cost task. Basic job performances and technical decisions are inculcated . the conducted feasability study allows to do a conclusion about economic efficiency of the offered technical solutions. An economic effect made.
   Keywords: ecological safety, lubricating-cooling liquids (LСL), technological lines of metal-working, cleaning, bacteria, disinfection, activated load, filter.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зниження  екологічної небезпеки МОР  і продовження терміну її експлуатації в технологічних лініях великої  протяжності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net