Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Договір перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Договір перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні

Анотації 

Самойленко Г.В. Договір перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні. - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2003р.

   У дисертації досліджені історико-правові корені правового регулювання перевезень вантажів. Обгрунтовується, що правове регулювання перевезень вантажів у внутрішньому водному сполученні повинне здійснюватися переважно договірним правом з урахуванням диспозитивного визначення ідеальної моделі відносин перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні у позитивному праві.
   Аналізується характеристика та правове становище суб’єктів, види, порядок укладення, форма договору перевезення. Значна частина роботи присвячена дослідженню спірних питань науки транспортного права, зокрема з визначення договору, його сутності, особливостей суб’єктного складу та питання можливості застосування змішаної та солідарної відповідальності на транспорті.
   Заключна частина роботи досліджує відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання договору перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні, підстави та порядок звільнення від неї. Тут досліджується обмежена відповідальність перевізника за договором та розглядається можливість встановленні інших форм відповідальності.
   Ключові слова: вантажовідправник, вантажоодержувач, відповідальність, договір, договір перевезення вантажу у внутрішньому водному сполученні, дорожня відомість, накладна, перевізник, підряд, послуга, право чин, угода.

Самойленко Г.В. Договор перевозки грузов во внутреннем водном сообщении. - Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел. - Харьков, 2003г.

   В диссертации исследовано сущность правового регулирования перевозок грузов. Обосновывается, что правовое регулирование перевозок грузов во внутреннем водном сообщении должно осуществляться преимущественно договорным правом с учетом диспозитивного определения идеальной модели отношений перевозки грузов во внутреннем водном сообщении в позитивном праве. Позитивное регулирование перевозок грузов должно осуществляться исключительно на частных основах, исходя из принципов свободы воли сторон, свободы заключения договора и формирования его условий, но с учетом императивов безопасности речного судоходства.
   В работе анализируется правовое положение субъектов, виды, порядок заключения, форма договора перевозки. Значительная часть работы посвящена исследованию спорных вопросов науки транспортного права, в частности определения договора, его сущности, особенностей субъектного состава и вопроса возможности применения смешанной и совместной ответственности на транспорте.
   Предлагается авторское доктринальное определение договора перевозки грузов во внутреннем водном сообщении как договоренности, по которой одна сторона (перевозчик) обязуется доставить с соблюдением установленнях императивов доверенный ей отправителем груз в пункт назначения в оптимальный срок и выдать его лицу, которое имеет право на получение груза (грузополучателю), а отправитель обязуется оплатить за перевозку груза установленную плату.
   Отстаивается тезис о необходимости императива договора перевозки груза во внутреннем водном соединении как реального, но допуска его консенсуальности, то есть такого, который содержит черты и реального, и консенсуального соглашения. При этом будет императивно обусловлена логичность договорной ответственности за непредоставление или просрочку предоставления груза отправителем к перевозке.
   В работе обосновывается позиция, что грузополучатель не может называться стороной в договоре, поскольку он не принимает участие в заключении договора и не передает груз отправителю. Поэтому его следует считать управомоченным выгодоприобретателем, а сам договор - двухсторонним с участием управомоченного лица.
   Предложено авторское решение правового регулирования перевозок грузов в прямом водном сообщении на основе унификации норм, которые регулируют перевозку грузов во внутреннем водном сообщении и перевозку морскую.
   В заключительной части работы исследуется ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение договора перевозки грузов во внутреннем водном сообщении, основания и порядок освобождения от нее; ограниченная ответственность перевозчика по договору; рассматривается возможность установления других форм ответственности. Обосновывается необходимость внедрения во внутренних водных перевозках грузов рыночного механизма выполнения обязательств на компенсаторной основе и отказа от исключительной неустойки со стороны перевозчика.
   Ключевые слова: грузоотправитель, грузополучатель, договор перевозки грузов во внутреннем водном сообщении, дорожная ведомость, накладная, ответственность, перевозчик, подряд, сделка, услуга.

Samoylenko G. The contract of transportations of cargoes in an internal water communication. - Manuscript

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal science on specialty 12.00.03 - civil law and civil process; the family right; the international private law. - National university of internal affairs. - Kharkov, 2003.

   The historically-legal essence of legal regulation of cargoes transportations is depicted in the dissertation. Its unique which consists of two directions of influence on them - legal as the edition of imperative certificates by state bodies, which are distributed to any participants of the relations on cargoes transportation with the purpose of the establishment of general rules, that is certain legal form, within the framework of which the concrete subjects will carry out the activity; and contractual - agreement of the concrete persons, which for themselves establish the mutual rights and duties with the purpose of achievement of the certain positive results is emphasized.
   The characteristic and legal positions of the subjects, kinds, transactions’ form, form of the transportation contract are analyzed. The significant part of work is devoted to questionable parts of the transport right, in particular definitions of the contract, its essence, features of the subject structure and question of an opportunity of application of the mixed and joint responsibility on transport.
   The final part of the work investigates the responsibility of the parties for default or inadequate performance of the cargoes transportation contract in internal water connection, principles and order of denying it. Limited liability of transporter under the contract is investigated in the dissertation and the opportunity of an establishment of other forms of the responsibility is considered.
   Key words: the contract, cargo sender, cargo recipient, cargo transportation contract in an internal water communication, responsibility transporter, waybill, road sheet, service.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Договір перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net