Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правове регулювання довузівсвької підготовки кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правове регулювання довузівсвької підготовки кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України

Анотації 

Совгір І.М. Організаційно-правове регулювання довузівсвької підготовки кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено аналізу теоретично-методологічних засад, нормативних основ та проблем організації та управління в сфері структурної побудови і функціонування юридичних ліцеїв, профільних класів загальноосвітньої школи та професійної початкової підготовки особового складу для органів, служб і підрозділів внутрішніх прав. Досліджуються сутність, поняття та місце довузівської підготовки осіб рядового та начальницького складу органів системи Міністерства внутрішніх справ, професійної орієнтації і професійного відбору працівників, а також характеризується зміст організаційно-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ України у відомчих юридичних ліцеях та профільних класах загальноосвітньої школи. Аналізується правовий статус суб'єктів професійної початкової підготовки особового складу. Визначаються напрямки організаційно-правового удосконалення й розвитку відомчих ліцеїв, профільних класів та початкової підготовки персоналу для органів внутрішніх справ України.
   Ключові слова: довузівська підготовка, юридичні ліцеї, профільні класи, професійна початкова підготовка, працівники органів внутрішніх справ, навчально-виховний процес.

Совгир И.Н. Организационно-правовое регулирование довузовской подготовки кандидатов на службу в органы внутренних дел Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право. - Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена анализу организационно-правовых основ структурного построения и функционирования юридических лицеев, профильных классов общеобразовательной школы и профессиональной начальной подготовки личного состава для органов, служб и подразделений внутренних дел. Исследуются сущность, понятие и роль довузовской подготовки лиц рядового и начальствующего состава органов системы Министерства внутренних дел, профессиональной ориентации и профессионального отбора работников.
   Под ведомственной довузовской подготовкой понимается такой период профессиональной подготовки будущих высококвалифицированных работников, который оканчивается моментом успешной сдачи вступительных экзаменов в высшие учебные заведения органов системы Министерства внутренних дел и охватывает такие организационно-правовые формы, как лицейная, общеобразовательная, начальная профессиональная. Под профессиональным отбором работников органов внутренних дел понимается специально организованный исследовательский процесс с целью определения с помощью научно обоснованных методов степени и возможности психофизической и социально-психологической годности претендентов на службу и учебу в ведомственные заведения. По своей сути и критериям эффективности профессиональный отбор работников для работы в органах системы Министерства внутренних дел является социально-экономическим мероприятием, а по методам медико-биологическим и психологично-педагогическим. Он имеет два вида: констатирующий и организующий. Констатирующий вид профессионального отбора предусматривает решение вопроса о пригодности к правоохранительной профессии того либо иного лица в форме “годен” или “негоден”. Организующий выявляет и оценивает индивидуальные особенности человека, которые являются показателями не к одной, а к нескольким профессиям в сфере правоохранительной деятельности органов внутренних дел.
   Дается характеристика содержания учебно-воспитательного процесса подготовки будущих работников органов внутренних дел в ведомственных юридических лицеях, профильных классах, а также учреждениях, осуществляющих первоначальную профессиональную подготовку лиц рядового и начальствующего состава. Подчеркивается, что организационно-педагогическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в названных образовательных учреждениях это система управленческих, правовых, педагогических и методических мероприятий, направленных на реализацию ведомственной довузовской образовательной программы в сфере подготовки будущих работников органов, служб и подразделений внутренних дел Украины. Системообразовательной составляющей этих мероприятий выступает совокупность соответствующих учебно-методических документов, которые и составляют модель довузовского учебно-воспитательного процесса. Указывается, что первоначальная профессиональная подготовка работников органов внутренних дел будет действительно эффективной, если: имеется четкое представление о том, каким должен быть будущий специалист; система обучения построена с учетом психологических закономерностей усвоения новых знаний; будет разработана полная и действенная система контроля за результатами обучения.
   Определяются направления организационно-правового развития и совершенствования ведомственных юридических лицеев, профильных классов общеобразовательной школы и первоначальной профессиональной подготовки персонала для органов внутренних дел Украины.
   Ключевые слова: довузовская подготовка, юридические лицеи, профильные классы, профессиональная первоначальная подготовка, работники органов внутренних дел, учебно-воспитательный процесс.

Sovgir I.M. Organizational and Legal Guaranteeing of the Bodies of Internal Affairs of Ukraine Personnel Training at the Stage of Preliminary Higher Education. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law. – National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2003.

   Thesis is devoted to theoretical and methodical grounds’ analysis, normative bases and organizational and managing problems in the sphere of structural building and functioning of law lyceums, specialized classes in schools providing general education and personnel of the bodies, services and departments of internal affairs professional primary training. Essence, definitions and the place of preliminary higher education training of command and rank and file personnel of the bodies of the system of the Ministry of Internal Affairs, professional orientation and professional selection of personnel are researched. The contests of organizational and teaching guaranteeing of educational process of the future personnel of the bodies of internal affairs in departmental law lyceums and specialized classes in schools providing general education are characterized. Legal status of the subjects of personnel’s professional primary training is analyzed. The ways of organizational and legal improvement and development of departmental lyceums, specialized classes and primary training for the bodies of internal affairs of Ukraine are designated.
   Key words: preliminary higher education, law lyceums, specialized classes, professional primary training, personnel of the bodies of internal affairs, educational process.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правове регулювання довузівсвької підготовки кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net