Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організація та діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організація та діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні

Анотації 

Соляннік К.Є. Організація та діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню системи виконавчих органів, їх сутності, місця і ролі в системі місцевого самоврядування, функцій, повноважень, форм та методів діяльності, відповідальності виконавчих органів і їх посадових осіб. На теоретичному рівні проаналізовано сучасний правовий статус інституту виконавчих органів, встановлена їх роль у здійсненні місцевого самоврядування. Розроблені теоретичні моделі порядку формування виконавчих органів, закріплення та розподілу їх повноважень, вдосконалення організаційних форм і методів діяльності, механізму відповідальності перед територіальною громадою. У дисертації сформульовані концептуальні положення, обґрунтовані нові пропозиції та висновки з досліджуваних питань.
   Ключові слова: виконавчі органи місцевих рад, місцеве самоврядування, орган місцевого самоврядування, місцева рада, функції, повноваження, форми і методи діяльності, відповідальність.

Солянник К.Е. Организация и деятельность исполнительных органов местных советов в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2002.

   Работа посвящена исследованию основных вопросов организации и деятельности исполнительных органов местных советов. В работе раскрывается понятие исполнительных органов, их система, анализируются правовая природа, сущность, роль и значение исполнительных органов для функционирования системы местного самоуправления, функции, полномочия, формы и методы деятельности, а также ответственность исполнительных органов и их должностных лиц.
   Анализируется современная система исполнительных органов местных советов в Украине, которая включает в себя исполнительный комитет, отделы, управления и иные исполнительные органы, а также сельского, поселкового, городского голову. На основе исследования делается вывод о несоответствии управленческой системы территориальной громады тем задачам и целям, которые ставятся перед местным самоуправлением современным уровнем развития общества и государства. Введение термина муниципалитет, сокращение количественного состава представительного органа, его профессионализация, ликвидация исполнительных комитетов, повышение роли сельского, поселкового, городского головы являются, по мнению автора, первоочередными задачами развития местного самоуправления на текущем этапе.
   Исследуются вопросы возможности и необходимости существования исполнительных органов в системе местного самоуправления. Подчёркивается, что их существование является одним из характеризующих показателей развитости и автономности этого политико-правового института. Исполнительные органы не только обеспечивают надлежащий профессиональный уровень управления делами соответствующего села, поселка, города, но и непосредственно влияют на существование механизмов реализации форм непосредственной и представительной демократии территориальной громады.
   Выделены две группы функций, которые осуществляют исполнительные органы: собственные и делегированные функции органов государственной исполнительной власти. Эти группы в настоящий момент оказывают различное влияние на основные стороны организации и деятельности исполнительных органов. Даётся классификация собственных функций, что помогает определить их роль в системе местного самоуправления, а также характеризуется необходимость в осуществлении второй группы функций.
   При исследовании полномочий исполнительных органов акцентируется внимание на особенностях их правового регулирования и разделения. Дублирование полномочий исполнительных органов местных советов и местных государственных администраций, полномочий исполнительных органов общегородского и районного в городе уровней, бессистемность в разделении полномочий внутри системы местного самоуправления создают условия неэффективной деятельности рассматриваемых органов.
   Характеризуются формы и методы деятельности исполнительных органов. Указывается, что данные органы осуществляют свою деятельность в правовых, организационных и материально-технических формах. Основными организационными методами являются: организационное планирование, метод выработки решений, организация и контроль исполнения решений, организационная координация, информационное обеспечение, метод работы с кадрами. На основе анализа форм и методов деятельности делается вывод о взаимозависимости и взаимообусловленности этих категорий с соответствующими элементами деятельности иных субъектов местного самоуправления, а также необходимости их постоянного усовершенствования с целью соответствия современным задачам управления.
   Ответственность исполнительных органов и их должностных лиц рассматривается как одно из основных условий, которое имеет влияние на функционирование исполнительных органов в необходимом режиме. Анализируется перспективный и ретроспективный характер ответственности, раскрывается содержание конституционно-правовой и дисциплинарной ответственности. Автор аргументирует необходимость более широкой правовой регламентации указанных видов ответственности для возможности её практического применения.
   На основании проведенного диссертационного исследования вносятся предложения по совершенствованию организации и деятельности исполнительных органов местных советов.
   Ключевые слова: исполнительные органы местных советов, местное самоуправление, орган местного самоуправления, местный совет, функции, полномочия, формы и методы деятельности, ответственность.

K. Solyannik. Organization and activity of executive bodies of local councils in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for a scientific candidate degree in jurisdiction, speciality 12.00.02 – Constitutional law. – Jaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2002.

   The thesis is devoted to the research of the system of executive bodies, their essence, place and functions in the system of local self-government, powers, forms, methods of activity, responsibility of the executive bodies and their authorities. On the theoretical level the thesis has analysed the present legal status of the institute of executive bodies and its role in the accomplishment of local self-government. Theoretical models of the order of formation of the executive bodies, legitimation and division of their powers, improvement of organizational forms and methods of activity and a mechanism of their responsibility before a territorial community have been developed. The dissertation has formulated concepts, grounded new conclusion and proposals on the issues under investigation.
   Key words: executive bodies of local councils, local self-government institution, local self-government body, local council, functions, powers, forms and methods of activity, responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організація та діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net