Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України

Анотації 

Кілінська К. й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008.

   Дисертаційна робота присвячена поглибленню сутності теоретико-методологічних засад еколого-прогнозної оцінки природно-господарської різноманітності шляхом виявлення методологічних підходів до оцінки стану навколишнього природного середовища, як показника сучасної природно-господарської різноманітності. Основним методичним підходом слугує просторовий аналіз природних умов і господарських процесів, що функціонують на терені Карпато-Подільського регіону України.
   У дисертаційній роботі сформований оцінковий апарат дослідження природно-господарської різноманітності, запропонована математична модель екологічного стану території, виявлений авторський підхід про регіональність природно-господарських ландшафтів і виявлена їх екологічна характеристика, сформована прогнозна модель управлінських аспектів природно-господарської різноманітності, означені стратегічні орієнтири території в контексті регіонального розвитку держави.
   Ключові слова: еколого-прогнозна оцінка, оцінка екологічного стану, природно-господарська різноманітність, природно-господарське районування, метод головних компонентів, автопрогноз.

Килинская К.И. Эколого-прогнозная оценка природно-хозяйственного разнообразия Карпато-Подольского региона Украины. –Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук по специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. – Черновцы, 2008.

   Диссертационная работа посвящена углублению сущности теоретико-методологических основ эколого-прогнозной оценки природно-хозяйственного разнообразия путем выявления методологических подходов к оценке состояния окружающей природной среды. Основным методологическим подходом является пространственный анализ природных условий и хозяйственных процессов, которые функционируют на территории Карпато-Подольского региона Украины.
   В диссертационной работе, с помощью авторских формул представлен алгоритм расчета коэффициентов концентрации и разнообразия хозяйственных объектов, суммарный коэффициент природно-хозяйственного разнообразия. На основе указанных формул разработана формула суммарного коэффициента экологического состояния территории. Основой к исследованию природно-хозяйственного разнообразия послужил анализ следующих видов хозяйственной деятельности: водно-, лесо-, сельскохозяйственного, селитебного, рекреационного. Предложена модель экологического состояния территории, выявлен авторский подход к региональности природно-хозяйственных (промышленных, водно-, лесо-, сельскохозяйственных, селитебных, рекреационных пирогенных, дорожных) ландшафтов и их экологическая характеристика, сформирована прогнозная модель управленческих аспектов природно-хозяйственного разнообразия, определены стратегические (инвестиционный, водно-, лесо-, сельскохозяйственный, селитебный, рекреационный) ориентиры территории в контексте регионального развития государства.
   Ключевые слова: эколого-прогнозная оценка (ЭПО), оценка экологического состояния, природно-хозяйственное разнообразие (ПХР), природно-хозяйственный ландшафт (ПХЛ), природно-хозяйственное районирование, пространственный анализ, метод главных компонентов, автопрогноз.

Kilins’ka K.J. Nature-economic diversity ecological and prognosis evaluation of the Carpathians-Podilsk region of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a Doctor’s Sciences degree by speciality 11.00.11 – Constructive Geography and Sustainable Management of Natural Resources. – Yuri Fed’kovych Chernivtsi National University. – Chernivtsi, 2008.

   The thesis is devoted to the essence engrossing of the ecological and prognosis evaluation theoretical and methodological regulations of the nature-economic diversity through the revelation of the methodological approaches to the evaluation of environmental state’s diversity as an indicator of modern nature-economic variety. The spatial analysis of nature conditions and economic processes taking place in the area of the Carpathians-Podilsk region served as a basic technique applied in the research.
   The thesis presents the author’s approach to the regional character of nature-economic landscapes, it forms the assessment basis for the nature-economic diversity investigation and forecast model of the nature-economic diversity in it’s management aspects, suggests the mathematical model of region’s ecological state, indicates the strategic landmarks of the territory in the context of regional development of the country.
   Key words: ecological and prognosis evaluation (EPE), evaluation of the ecological state, nature- economic diversity (NED), nature-economic landscape (NEL), nature-economic zoning, spatial analysis, main component method, autoprognosis.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net