Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Європейська соціальна хартія: регіональний міжнародно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав людини /позиція України/
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Європейська соціальна хартія: регіональний міжнародно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав людини /позиція України/

Анотації 

Сидоренко Н.С. Європейська соціальна хартія: регіональний міжнародно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав людини /позиція України/. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню Європейської соціальної хартії Ради Європи як регіонального міжнародно-правового механізму захисту соціальних та економічних прав людини. Автором висвітлено історію укладання Хартії, проаналізовано особливості нормативного змісту, предмету регулювання ЄСХ, визначено ступінь її ефективності, місце і роль в системі правового захисту соціальних та економічних прав людини в межах держав-членів Ради Європи, розкрито правову природу міжнародного механізму та процедур контролю за виконанням державами-учасницями положень ЄСХ. Особлива увага приділяється значенню цього міжнародно-правового документу для розвитку українського законодавства та формування правової позиції України в цій сфері. Окреслено загальні засади політики, що проводиться Україною в галузі захисту прав людини, проаналізовано понад 100 внутрішньодержавних нормативних актів України, положення яких регламентують захист соціальних та економічних прав індивіда, надано оцінку можливостей імплементації нормативних положень Хартії у її національне законодавство, розглянуто питання про приєднання України до ЄСХ, сформульовано пропозиції щодо перспектив і можливостей ратифікування окремих норм Хартії Україною.
   Ключові слова: права людини, Європейське соціальне право, Європейська соціальна хартія, Європейська регіональна система захисту соціальних та економічних прав людини, вибіркове прийняття зобов’язань, моніторинг, колективні скарги, державна доповідь, імплементація.

Сидоренко Н.С. Европейская социальная хартия: региональный международно-правовой механизм защиты социальных и экономических прав человека /позиция Украины/. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   Диссертационная работа посвящена исследованию Европейской социальной хартии Совета Европы как регионального международно-правового механизма защиты социальных и экономических прав человека. Автором исследованы вопросы истории заключения Хартии, проанализированы особенности её нормативного содержания, предмета регулирования, определена степень эффективности, места и роли Хартии в системе правовой защиты социальных и экономических прав человека в рамках государств-членов Совета Европы, раскрыта правовая природа международного механизма и процедур контроля за выполнением государствами – участницами принятых положений Европейской социальной хартии. Особое внимание уделено значению данного международно-правового документа для развития украинского законодательства и формирования правовой позиции Украины в этой области. Изложены общие принципы политики, проводимой Украиной в области защиты прав человека, проанализировано более 100 внутригосударственных нормативных актов Украины, положения которых регламентируют защиту социальных и экономических прав индивида, дана оценка возможностей имплементации нормативных положений Хартии в её национальное законодательство, рассмотрен вопрос о присоединении Украины к Европейской социальной хартии, сформулированы предложения относительно перспектив и возможностей ратификации Украиной отдельных положений Хартии.
   Ключевые слова: права человека, Европейское социальное право, Европейская социальная хартия, Европейская региональная система защиты социальных и экономических прав человека, выборочное принятие обязательств, мониторинг, коллективные жалобы, государственный доклад, имплементация.

Sydorenko N. European Social Charter: Regional International Mechanism of Human Social and Economic Rights Protection /Position of Ukraine/. – Manuscript.

Thesis for obtaining of Candidate of Sceince (Law) scientific degree on the speciality 12.00.11. – International Law. – Іnstitute of International Relations of Taras Schevchenko Kyiv National University, the city of Kyiv, 2003.

   The thesis is devoted to scientific research of European Social Charter of the Council of Europe as regional international mechanism for fundamental social and economic rights protection.
   The author describes the process of economic and social rights protection development in Europe, the history of the European Social Charter entry into force, signing, ratification by member states of the Council of Europe.
   It is underlined, that in course of political, social and economic developments in Europe the Charter was revised for the purpose of working out single remarkable safeguarding instrument for social justice, which shall become a guardian for economic and social rights within the Council of Europe. In result nowdays the European Social Charter and its protocols, as well as the Revised Social Charter, constitute the Council of Europe’s principal instruments in upholding, both in law and in practice, the principle of social rights protection for all within the member states.
   The author determines characteristic features of the European Social Charter, its difference from the other international instruments in the sphere of human rights protection. Among such peculiarities the special original structure of the Charter is pointed out, the first part thereof being a political instrument for social development, and the second one - a binding legal instrument. This originality is also fixed in the system of selective endorsement, which allow contractual parties of different level of social and economic development to become parties to single legal instrument simultaneously, and at the same time permit them to widen the scope of undertaken commitments by progressively subscribing to new provisions of the Charter.
   In the thesis the normative provisions of the European Social Charter, protocols thereto and the Revised Social Charter are depicted in details, classification of regulated rights is presented, proceeding from such criteria as subject of regulation, protected persons, legal force etc.
   The author reveals legal nature of international mechanism and monitoring procedure over the performance by the parties’ obligations and commitments undertaken by the Charter (including both state reports supervising and collective complaints consideration) as well as the rules of procedure of the different organs involved in the Charter’s functioning: the Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly, the Committee of Independent Experts and the Governmental Committee. It also features official decisions taken by these organs since the Charter’s entry into force in order to establish, develop and carry out the system of supervision of its application.
   The author estimates the Charter’s effectiveness, determines its place and role in the system of social and economic rights legal protection within the Council of Europe.
   The special attention is paid to the role of this international instrument for the development of Ukrainian legislation and formation of legal position of Ukraine in this sphere.
   The general principles of policy, carried out by Ukraine in the sphere of human rights protection are described with regard to pluralistic democracy, the rule of law and respect for human rights.
   More than one hundred internal acts of current Ukrainian legislation, the provisions of which regulate protection of social and economic rights of individuals, are analyzed.
   Comparative analysis of the Revised Charter’s basic text with current Ukrainian legislation is made.
   Perspectives of implementation of the Charter’s normative provisions into the current Ukrainian national legislation are estimated.
   The problem on joining of Ukraine to the European Social Charter and European regional system of human social and economic rights protection is considered. Proposals as for perspectives and practical possibilities of ratification of some of the provisions of the European Social Charter by Ukraine is made (including the draft Law of Ukraine On Ratification of the Revised European Social Charter of 1996).
   The results of scientific research shall be useful for Ukrainian scholars, analysts, politicians, lawyers, students interested in the Council of Europe and its impact on the whole process of human rights protection and European integration.
   Key words: human rights, European Social Charter, European regional system of human social and economic rights protection, partial undertakings, monitoring, collective complaints, state report, implementation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Європейська соціальна хартія: регіональний міжнародно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав людини /позиція України/

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net