Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина ХІХ ст. - кінець 80-х років ХХ ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина ХІХ ст. - кінець 80-х років ХХ ст.)

Анотації 

Стецюк Н.В. Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина ХІХ ст. - кінець 80-х років ХХ ст.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2003.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню процесу зародження та розвитку конституціоналізму в українській політичній та правовій думці. У ній подається загальна характеристика еволюції змісту конституційних ідей та конституцій (ХУІІІ-ХХ ст.), причини та обставини виникнення перших політичних та правових ідей і поглядів конституційного характеру в Україні, періодизація їхнього розвитку. Детально розглядаються особливості розвитку конституціоналізму в українській політичній та правовій думці в період від середини ХІХ ст. до початку Першої світової війни, аналізується теорія і практика конституціоналізму періоду УНР-ЗУНР, розвиток конституційних ідей в 20-40-их роках ХХ-го століття та спроби їх реалізації в практиці державотворення, а також розвиток конституційних ідей після Другої світової війни. Акцентується увага на те, що протягом всього ХХ ст. основу конституційних ідей в українській політичній та правовій думці складали положення про право українського народу на самовизначення та необхідність побудови суверенної, національної, демократичної української держави; підкреслюється, що українська конституційно-правова думка у своєму розвитку пройшла всі етапи, характерні для загального процесу еволюції змісту конституційних ідей та конституцій.
   Ключові слова: конституційні ідеї, конституція, конституціоналізм, історія української політичної та правової думки, УНР, ЗУНР, Карпатська Україна, УРСР, Україна.

Стецюк Н.В. Конституционализм в украинской политической и правовой мысли (средина ХІХ в. - конець 80-х годов ХХ в.). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права; история политических и правовых учений. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, - Киев. 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию процесса возникновения и развития конституционализма в украинской политической и правовой мысли.
   В работе рассматриваются социальные и политико-правовые условия возникновения первих конституций, в основу которых было положено учение о ценности естественных прав человека, идеи распределения власти и парламентаризма, независимого судопроизводства, местного самоуправления. Особое внимание обращено на эволюцию содержания конституций и конституционных идей. Автор разделяет мнение о том, что в истории мирового конституционализма наиболее рельефно отражаются три основных периода эволюции содержания конституционных идей и конституций: первый период - конец ХVІІІ - начало ХХ вв.; второй - 1918-1939 гг.; третий - после Второй мировой войны (так называемые три “волны” развития конституционных идей и конституций). В работе отмечается, что процесс возникновения в Украине первых политико-правовых идей конституционного характера (в часнотсти Конституция Пилипа Орлика 1710 г.) во многом имеет сходство с аналогическими процессами в других европейских странах. При этом подчеркивается, что в своем розвитии украинская конституционно-правовая мысль прошла все известные сегодня этапы развития конституционных идей и конституций.
   В диссертации уделено внимание исследованию процесса возроджения политико-правовых идей конституционного характера в Украине, отраженных в деятельности Кирило-Мефодиевского братства в Киеве (1846-47) и Головной Руской Рады во Львове (1848). Значительное место в процессе развития конституционных идей в украинской политической и правовой мысли в период до Первой мировой войны занимають конституционные проекты Г.Андрузского (“Набросок Конституции Республики”, 1850) и М.Драгоманова (“Вольный Союз. Проект основания Устава украинского общества”, 1884), конституционные идеи и взгляды деятелей земского движения (И.Петрункевич), Руско-Украинской Радикальной Партии (И.Франко, М.Павлык, Е.Левицкий), Революционной Украинской Партии (М.Михновский), конституционные взгяды отдельных общественно-политических деятелей и ученых-правоведов (М.Грушевский, Б.Кистякивский и др.). Особое место в работе занимает исследование конституционного проекта “Основного Закона Самостийной Украины” (1905), который, по мнению автора, является классическим примером первого периода развития конституционных идей и конституций.
   В период 1917-1920 г.г. конституционные идеи украинской политической и правовой мысли были частично реализованы в практике государственного строительства Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Спектр развития украинского конституционализма того времени прежде всего отражается в конституционном законодательтстве УНР-ЗУНР (Универсалы Украинской Центральной Рады, законы УНР о выборах в Учредительное собрание, о национально-персональной автономии, об административно-территориальном делении, Акте Воссоединения и др.) и, в частности, в их конституциях (“Конституции УНР - Статуте о государственном устройстве, правах и свободах УНР” от 29.04.1918 г. и “Временном Основном Законе о государственной независимости украинских земель бывшей австро-венгерской монархии” от 13.11.1918 г.). Автор исследования разделяет мнение о том, что Конституция УНР 1918 г. относится к группе документов второй “волны” конституционных идей и конституций.
   После падения украинских национальных государств (УНР-ЗУНР), по мнению автора, украинскую конституционно-правовую мысль (20-80 гг. ХХ вв) следует рассматривать как совокупность конституционых идей, представленных следующими общественными образованиями: 1) средой официальной советской государственно-правовой доктрины и советскими учеными-правоведами; 2) легальной средой украинских политиков, которые действовали в условиях конституционных режимов иностранных государств в составе которых пребывали в разные годы отдельные части украинских земель; 3) подпольной средой украинской политической оппозиции и национально-освободительного движения (ОУН, УПА, УГВР); 4) средой украинских ученых-правоведов в эмиграции (УВУ, УВАН); 5) средой Государственного центра УНР в экзиле.
   В работе акцентируется внимание на том факте, что на протяжении всего ХХ в. основу конституционных идей в украинской политической и правовой мысли составляли взгляды о необходимости реализации украинским народом своего права на самоопределение и построение суверенного, демократического, национального украинского государства.
   Ключевые слова: конституционные идеи, конституция, конституционализм, история украинской политической и правовой мысли, УНР, ЗУНР, Карпатская Украина, УССР, Украина.

Stetsyuk N. B. Constitutionalism in Ukrainian Political and Juridical Perception (mid XIX – end of 80’s XX centuries). – Handwritten.

The dissertation thesis for the Candidate of Juridical Sciences, speciality: 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and Juridical Studies. – The Taras Shevchenko National University in Kyiv, - Kyiv, 2003.

   The thesis is dedicated to complex investigation of the process of initiation and development of constitution studies in Ukrainian political and juridical perception. General characteristic of the evolution of the content of constitutional ideas and the Constitutions of XVIII – XX centuries are the matter of the analysis as well as the reasons and circumstances of the attempts to make first systematizations of their development. The peculiarities of the development of the constitutionalism in Ukrainian political and juridical perception within the period between the middle of the XIX till the beginning of the World War I is a subject of detailed research together with the analysis of theory and practice during the UNR-WUNR Constitutionalism period, the development of the ideas in the 20’s of the XX century with the attempts of their realization in state building practice. The development of constitutional ideas after World War II is explored too. The major concern is paid to the fact that throughout the XX century the basis of the constitutional ideas in Ukrainian political and juridical perception made up the statements about the Ukrainian people’s right for independence and the need to create sovereign, national, democratic Ukrainian State; it is also underlined that Ukrainian political and juridical perception is its development went through all stages characteristic for general process of the evolution of constitutional ideas and constitutions.
   Key words: constitutional ideas, constitution, constitutionalism, history of Ukrainian political and juridical perception, UNR, WUNR, Carpathian Ukraine, UkrSSR, Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина ХІХ ст. - кінець 80-х років ХХ ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net