Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності

Анотації 

Северин О.Є. Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - Господарське право; господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2003.

   У дисертаційній роботі на основі комплексного дослідження відносин, що складаються в процесі здійснення валютних операцій, обгрунтовано принцип об'єктивної оцінки валютних операцій, за яким валютна операція кваліфікується однаково для всіх її сторін при вирішенні питання про її правомірність і застосування відповідальності. Виявлені окремі шляхи безпідставного відпливу валютних коштів з України, запропоновано механізми попередження цього. Надано чи уточнено визначення термінів "валютні операції", "валютне регулювання", "валютний контроль", "суб'єкти валютних операцій", "розрахунок", "платіж", "експорт", "імпорт". Надані рекомендації з удосконалення порядку купівлі іноземної валюти. Запропоновано поділ правомірних (легальних) валютних операцій на легітимні (правомірні за законом) і легітимізовані (правомірні за наявності ліцензії). Обгрунтовано принцип вільного використання суб'єктами господарювання бланкетних норм законів у разі невидання державними органами відповідних підзаконних нормативних актів, а також неправомірність застосування мір відповідальності до суб'єктів господарювання у разі виконання ними підзаконних нормативних актів, виданих державними органами з порушенням закону. Одержані наукові результати дисертаційної роботи втілено у проекті Закону України "Про валютне регулювання".
   Ключові слова: правове регулювання, валютні операції, іноземна валюта, розрахунок, платіж, суб'єкти господарської діяльності, відповідальність.

Северин А.Е. Правовое регулирование валютных операций субъектов хозяйственной деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 - Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2003.

   В диссертационной работе на основе комплексного исследования отношений, складывающихся в процессе осуществления валютных операций, обоснован принцип объективной оценки валютных операций, по которому валютная операция квалифицируется одинаково для всех ее сторон при решении вопроса о ее правомерности и применении ответственности. Выявлены отдельные пути безосновательного оттока валютных средств из Украины, предложено механизмы предотвращения этого. Даны или уточнены формулировки терминов "валютные операции", "валютное регулирование", "валютный контроль", "субъекты валютных операций", "расчет", "платеж", "экспорт", "импорт". Даны рекомендации по совершенствованию порядка покупки иностранной валюты. Предложено деление правомерных (легальных) валютных операций на легитимные (правомерные по закону) и легитимизированные (правомерные при наличии лицензии). Обоснован принцип свободного использования субъектами хозяйствования бланкетных норм законов в случае неиздания государственными органами соответствующих подзаконных нормативных актов, а также неправомерность применения мер ответственности к субъектам хозяйствования в случае выполнения ими подзаконных нормативных актов, изданных государственными органами с нарушением закона. Полученные научные результаты диссертационной работы воплощены в проекте Закона Украины "О валютном регулировании".
   Ключевые слова: правовое регулирование, валютные операции, иностранная валюта, расчет, платеж, субъекты хозяйственной деятельности, ответственность.

Severyn O.Ye. Legal Regulation of Currency Transactions Executed by Subjects of Economic Activity. – Manuscript.

Thesis for academic degree of the candidate of legal science on the speciality 12.00.04. – Economic law; economic process law. – The Institute of Economic-Legal Research of the National Academy of Science of Ukraine, city of Donetsk, Ukraine, 2003.

   The paper is remarkable for complex approach with regard to wide spectrum of currency transactions executed by subjects of economic activity, which is new for domestic legal science, and integral vision of “currency aspect” of different legal relationships. A wide corpus of legal relationships, which is an object of regulation of currency legislation, is analyzed in the dissertation investigation. As a consequence of joining up of scientist’s theoretical approach with wide experience of legal monitoring of currency transactions in a commercial bank, optimal resolving of a number of problem situations in the sphere of currency regulation.
   The first section of the thesis is devoted to the analysis of the most common issues of legal regulation of currency transactions, on the ground of which the terms “currency transactions” (movement of currency values which performed by subjects of such transactions, as a rule, on the ground of agreements or normative legal acts, with passing of property to the currency values and/or movement of the currency values across the Ukrainian frontier), “subjects of currency transactions" (payers or other persons who alienate the currency values and payees (purchaser) of such values or other persons who perform movement of currency values across the frontier without their alienation), "currency regulation” (government regulation of currency values and government impact on them by way of economic methods in order to ensure economic stability of the society and the state as well as creation of favourable conditions for foreign economic activity), “currency supervision” (the system of organizational and legal actions for the residents and non-residents to comply with the currency legislation while performing currency transactions) are proposed or specified in the context of special legislation. The universal term “currncy movement through the frontier of Ukraine” instead of “export, remittance, transfer ” is proposed. There performed the detailed analysis of currency legislation in the aspect of the necessity of individual license of the National Bank of Ukraine for performance of these or those currency transactions; there introduced the division of legal currency transactions into legitimate ones (those that do not require individual license) and legitimized ones (those that require a license). Problem issues with regard to utilization of national currency of Ukraine in the foreign-economic activity are being studied. Legally correct understanding of terms “settlement” and “payment” as well as their correlation is grounded.
   In the second section legal regulation of definite currency transactions is being sequentially investigated: settlements on export and import agreements (common and separate aspects), legal regulation of lending in foreign currency, investment of currency values, deposits in foreign currency and utilization of foreign cash in Ukraine. Optimal resolving of a number of problem situations in the sphere of currency regulation, such as lawfulness of transfer of claim, transfer of debt, set-off of mutual similar obligations in foreign-economic activity, is proposed. There presented the proposals with regard to the perfection of currency exchange regulation, in particular, with regard to the supervision over the observance of the terms of settlements on export and import agreements, set forth with the legislation. Imperfection and non-compliance with the law of the existing procedure of purchase of foreign currency was revealed, the alternative legal, simpler and effective mechanism was proposed. The essence of set-off of counter similar demands being not a way of settlements but an agreement which excludes performance of settlements is disclosed.
   In the third section the ways of counteraction to delinquency in the sphere of currency regulation are considered.
   There demonstrated the necessity of strengthening of exactly legal regulation of currency transactions and in particular in the cases stipulated with laws and according to the laws – with subordinate legislation. The ways of groundless flow-outs of currency funds from Ukraine are revealed, mechanisms to make it impossible or to minimize this are proposed as well as effective means to ensure legality while executing currency transactions are proposed. From the other side, taking into account that flow-out of currency values from Ukraine is caused by economic condition which enforces to seek for more secure and profitable places for capital allocation, a number of measures for improvement of economic and legal field in Ukraine is proposed. In the context of work of the Institute for Economic and Legal Investigation of the National Academy of Science of Ukraine with regard to harmonization of the legislation the proposals on the improvement of the article of the Criminal Code, which stipulates criminal responsibility for non-receipt of currency to Ukraine, are presented. Among the theoretical results of the thesis there is grounding of the principle of objective evaluation of currency transactions (while deciding the issue on application of legal liability) as well as general legal principles. The first one lies in the principle of free application of the rights by subjects of law, given them by laws in case when corresponding by-laws, which are referred to, are not adopted. The second one (of the development of constitutional principles of public and private law) lies in lawfulness of application of norms of by-laws by subjects of law, issued by state authorities contrary to laws and, on the contrary, illegality of application (i.e. power activity) of these illegally introduced norms by state authorities.
   The obtained scientific results of the paper are implemented in the draft Law of Ukraine “On Currency Regulation”. The draft of the new wording of art. 207 of the Criminal Code of Ukraine with regard to the responsibility for evasion of intake of currency receipt to Ukraine is also developed.
   The key words: legal regulation, currency transactions, foreign currency, settlement, payment, subjects of economic activity, responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net