Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Договір щодо надання медичних послуг
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Договір щодо надання медичних послуг

Анотації 

Смотров О.І. Договір щодо надання медичних послуг. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.

   Дисертація містить комплексний правовий аналіз теоретичних і практичних питань, які виникають при оплатному наданні медичних послуг недержавними медичними організаціями та особами, що здійснюють приватну медичну практику. Розглянуто правову природу та зміст платних медичних послуг, окреслені їх види та характерні ознаки. Вказується на необхідність віднесення платних медичних послуг до числа об’єктів цивільного права та застосування норм цивільного права до регулювання відносин з приводу їх надання.
   Комплексно досліджується договір про оплатне надання медичних послуг, зокрема, питання про поняття зазначеного договору, визначення його місця в загальній системі зобов’язального права України, особливості укладення, зміст договору про оплатне надання медичних послуг та цивільної відповідальності за його порушення. Розроблені науково-теоретичні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового врегулювання відносин за договором про оплатне надання медичних послуг.
   Ключові слова: послуга, медична послуга, договір про оплатне надання медичних послуг, цивільне право України.

Смотров О.И. Договор о возмездном предоставлении медицинских услуг. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2003.

   Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой и посвящается комплексному исследованию гражданско-правового института – договора о возмездном предоставлении медицинских услуг.
   На основании теоретических достижений автором исследуются теоретические и практические вопросы, возникающих в отношениях по поводу возмездного предоставления медицинских услуг между негосударственными медицинскими организациями и лицами, занимающимися частной медицинской практикой, с одной стороны и физическими лицами, с другой. Автором определяется правовая природа указанных правоотношений и выясняется их отраслевое и внутриотраслевое расположение. В результате анализа экономического содержания отношений, предметом которых является медицинская деятельность и их юридической формы, автор приходит к выводу, что указанные отношения являются гражданско-правовыми, имущественными отношениями.
   На основе анализа материально-правовых норм, автором исследуется существующий правовой механизм регулирования указанных правоотношений, выявляются пробелы в законодательстве и предлагаются рекомендации по усовершенствованию действующего и перспективного гражданского законодательства Украины.
   С учетом общего понятия услуги автором определяется понятие и характерные признаки медицинской услуги. Делается вывод о необходимости отнесения возмездной медицинской услуги к объектам гражданского права. Предлагаются критерии отграничения медицинской услуги от медицинской работы.
   Особое внимание автор уделяет исследованию правовой природы договора о возмездном предоставлении медицинских услуг и определению его места в общей системе обязательственного права Украины. Дается юридическая характеристика данного соглашения и рассматриваются его существенные условия. С учетом специфики медицинской деятельности автором раскрываются особенности заключения договора о возмездном предоставлении медицинских услуг, указывается на возможность его заключения как в “общем порядке”, так и путем присоединения физического лица к условиям, определенным субъектом предоставления медицинских услуг в формулярах и иных стандартных формах, исследуются особенности каждого способа.
   При анализе договора о возмездном предоставлении медицинских услуг как правоотношения автором определяется содержание субъективных гражданских прав и юридических обязанностей его участников, исследуются вопросы их практической реализации. Значительное внимание уделено вопросу гражданско-правовой ответственности за нарушение договорного обязательства. На основе анализа действующего и перспективного гражданского законодательства, судебной практики проанализированы основания и условия гражданско-правовой ответственности, раскрыта их сущность в разрезе настоящего исследования.
   Ключевые слова: услуга, медицинская услуга, договор о возмездном предоставлении медицинских услуг, гражданское право Украины.

O. Smotrov. Agreement on rendering medical services. – Manuscript.

Dissertation for the Candidate degree in Law on speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – National University of Internal Affairs, Kharkov, 2003.

   The dissertation includes complex analusis of theory and practice of paid medical services done by private medical organizations and individuals involved in medical practice. The dissertation gives the law aspect and shows the essence of medical services, their kinds and characteristic features. The dissertation observes the necessity to refer paid medical services to objects of Civil Law and use of norms of Civil Law in control of relations.
   Details analysis of Agreement on rendering medical services, the concept of it, its place in the whole system of law of obligations of Ukraine, peculiarities in makingit, its contens in rendering paid medical services and civil liability to its violation are also studied in the dissertation. The dissertation gives recommendations to improve law relations according to Agreement on rendering paid medical services.
   Key words: service, medical services, agreement on rendering paid medical services, Civil Law of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Договір щодо надання медичних послуг

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net