Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади

Анотації 

Сушинський О.І. Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003.

   У дисертації розроблено теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади, що є одним з основних напрямів виду діяльності та галузі науки державне управління. Визначено поняття влади, публічної влади, контрольної влади та проведено їх класифікацію шляхом виділення основних критеріальних ознак, а також відповідних їх видів і форм. Проаналізовано сучасний стан розвитку видів публічної влади й методології їх формування та інституціалізації і запропоновано нові концептуальні моделі, на базі яких розроблено підходи вдосконалення інституційної будови громадянського суспільства загалом, зокрема демократичної держави. Наведено приклади конкретних моделей норм законодавства щодо організаційно-правової інституціалізації контролю у сфері публічної влади в Україні. Обгрунтовується виокремлення контролю як самостійного напряму здійснення публічної влади та її видів.
   Ключові слова: відповідальність, влада, громадянське суспільство, держава, контроль, контрольна влада, орган державної влади, президент, публічна влада, місцеве самоврядування.

Сушинский А.И. Теоретико-методологические основы контроля в сфере публичной власти. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2003.

   В диссертации разработаны теоретико-методологические основы контроля, а также его институциализация в сфере публичной власти, что является одним из основных направлений вида деятельности и отрасли науки государственного управления. Определено понятие власти, публичной власти, контрольной власти, а также проведена её класификация путем выделения основных критериев, а также соответствующих их видов и форм. В традиционной трактовке власть, как правило, это проявление субъективной воли, а существенное отличие авторского понятия власти состоит в том, что это “векторальное” состояние общественных отношений, которое достигается влиянием общественно-существенных функций, в частности контрольной. Установлено, что любая общественная деятельность идеологически обусловлена, поэтому не может происходить без контроля. Показано, что контроль есть и вторичной, и первичной функцией. При этом доказано, что мотивация действий дееспособного субъекта всегда обусловлена контролем фактов, явлений и т.п. Организационная сущность контроля состоит в “управлении управлением”.
   Осуществление власти структурируется за функциональным и организационным признаками, где контроль есть “универсальной” функцией, являющейся в механизме противовесов и сдерживаний способом его реализации. При этом показано, что в контекстном изложении идея контрольной власти присуща Конституции Украины.
   В работе последовательно доказывается, что президент как глава государства осуществляет идею общественного прогресса через комплекс свойственных контрольной власти функций, поэтому есть необходимость создания системы органов “президентской власти” в системе институций контрольной власти. Сущность контроля проявляется также через обратную связь, поскольку цель определяет средства, а институциализация контроля влияет на формирование общественных отношений. Вопрос оценивания деяний органов власти не только в контексте законности, а также эффективности и соответственного реагирования на результаты такого оценивания – это, прежде всего, сфера контрольной деятельности как органов власти, так и общественного сектора.
   В работе приведены результаты исследования комплекса проблем, связанных с поведением и ответственностью в осуществлении публичной власти. При этом раскрыты организационно–правовые проблемы ответственности, в частности института отставки и импичмента, и предложены пути их решения в контексте контрольной власти. При определении нового взгляда на правомерность поведения институций публично-властных полномочий принципиальное изменение взгляда на общественную ценность поведения этих институций базируется на императивности не только законности их поведения, но и эффективности. Это значит, что соответствующую норму действующей Конституции Украины (ст.. 19), которой юридизирован разрешительный принцип поведения органов государственной власти и органов местного самоуправления необходимо существенно расширить понятием “эффективности” или “эффективного поведения”.
   К существенным теоретико-методологическим результатам работы следует отнести методологию и результаты анализа проблем институционного развития гражданского общества. При этом показано, что объединение в громады (громадизация) социума обусловлено осознанием подконтрольности институтов публичной власти. Сущность правосубъектности народа состоит в том, что ему как суверену принадлежит полнота верховной власти, поэтому его акты имеют наивысшую юридическую силу. Кроме этого в диссертации исследованы вопросы институциализации основных делегативных институтов публичной власти в аспекте контрольной власти. Делегативными институтами в национальной конституционной модели есть Президент Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления.
   В работе подаются выводы, предложения и рекомендации решения организационно-правовых проблем построения системы органов контрольной власти. Обосновывается необходимость создания высшего органа контрольной власти в системе органов государственной власти.
   Проведен анализ современного состояния развития видов публичной власти и методологии их формирования и институциализации, а также предлагаются новые концептуальные модели, на основании которых разработаны подходы усовершенствования институционного строения гражданского общества. Приведены примеры конкретных моделей норм законодательства в части организационно-правовой институциализации публичной власти в Украине. Доказывается выделение контроля в качестве самостоятельного направления осуществления публичной власти и её видов.
   Ключевые слова: ответственность, власть, государство, громада, контроль, контрольная власть, орган власти, президент, публичная власть, местное самоуправление.

Sushynskyy O.I. Theoretical and methodological aspects of control within public power sphere. – Manuscript.

Dissertation prepared for the scientific degree “Doctor of public administration”, specialization 25.00.01 – theory and history of public administration. – Ukrainian Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2003.

   The dissertation elaborates on theoretical and methodological grounds of control in the sphere of public power, being one of the main functions in the area of public administration science. The concepts of power, public power, and control power are being defined and classified through establishing main criteria, types and forms. Modern stage of different types of public power development is being analysed, as well as the methodology of their formation and institutionalization. New conceptual models are being suggested and used as a basis for the development of improvement approaches towards institutional structure of civil society as a whole and democratic state in particular. The dissertation elaborates on specific models of legislation norms regarding organizational and legal institutionalization of control in the sphere of public power in Ukraine. The differentiation of control is being proved as an independent direction of realization of public power and its types.
   Key words: responsibility, power, community, state, control, control power, ruling body, president, public power, local self-government.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net