Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій

Анотації 

Кузьомін О.Я. Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Харківський національний університет радіоелектроніки. − Харків, 2008.

   Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної проблеми розробки методів, моделей, інформаційних технології моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій. Запропоновано об’єктно-орієнтовану методологію розробки спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи і її компонентів. Розроблено узагальнений метод моделювання проблемної ситуації та метод пошуку прецедентів для розробки бази знань із текстів опису ситуацій експертами. Запропоновано модель природного середовища та адаптивний метод розробки структури підсистеми на основі алгоритмічної мови ситуаційно-структурних схем алгоритмів. Запропоновано метод моніторингу надзвичайних природних ситуацій. Набув подальшого розвитку метод повторного використання керуючих рішень.
   На основі виконаних теоретичних і експериментальних досліджень поставлено та вирішено проблему розробки інформаційної технології для створення адаптивних до умов застосування підсистеми збору, передачі, обробки й відображення інформації щодо моніторингу та ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій.
   Ключові слова: надзвичайна природна ситуація, інформаційна технологія, адаптація, прийняття рішення, прецеденти, база знань.

Куземин А.Я. Методы, модели и информационные технологии мониторинга и ликвидации последствий чрезвычайных природных ситуаций. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук за специальностью 05.13.06 информационные технологии. − Харьковский национальный университет радиоэлектроники. – Харьков, 2008.

   Диссертационная работа посвящена решению актуальной научно-технической проблемы разработки методов, моделей, информационных технологий мониторинга и ликвидации последствий чрезвычайных природных ситуаций.
   Первый раздел посвящен анализу состояния проблемы использования информационных технологий для анализа чрезвычайных природных ситуаций. Был проведен анализ методологий, методов и моделей разработки информационной системы управления в условиях чрезвычайных природных ситуаций. Установлено, что в недостаточной степени решены вопросы моделирования природной среды, прогнозирования и принятия решений в чрезвычайных природных ситуациях, и определена задача по созданию инструментальных средств разработки информационно-аналитических систем. Поставлена задача исследования.
   Во втором разделе разработана объектно-ориентированная методология разработки специализированной информационно-аналитической системы и ее компонентов на базе знаний прецедентов и с учетом различных точек зрения на природную ситуацию. Предложен обобщенный метод моделирования проблемной ситуации, который содержит в себе следующие этапы: представление ситуации в виде логически взаимозависимых цепочек, преобразование наиболее влиятельных параметров природной среды в множество микроситуаций, учет принципа недостаточных решений при расширении модели лингвистическими оценками анализируемой ситуации.
   В третьем разделе разработан метод поиска прецедентов для разработки базы знаний из текстов описания ситуаций экспертами, который предусматривает формирование базы знаний микроситуаций на основе объектно-ориентированной фреймовой структуры в инструментальных средствах, и предложена модель природной среды, которая использует комплексное знание-ориентированное представление микроситуации в виде элементов тройки
“субъект – управляющее действие (решение) – объект ресурса мониторинга чрезвычайных природных ситуаций”.
   В четвертом разделе предложен адаптивный метод разработки структуры подсистемы сбора, передачи, обработки и отображения информации на основе алгоритмического языка ситуационно-структурных схем алгоритмов, что позволяет адаптировать интерфейсы компонентов подсистемы к условиям их использования в чрезвычайных природных ситуациях или ликвидации их последствий, и уменьшить время распознавания контура ЧПС.
   В пятом разделе усовершенствован метод мониторинга чрезвычайных природных ситуаций путем оптимизации маршрутизации в системе сбора данных, их геоинформационной привязки и отладки компонентов подсистемы сбора, передачи, обработки и отображения информации на основе полунатурного моделирования.
   В шестом разделе приведены основные результаты реализации, предложен адаптивный метод разработки структуры подсистемы сбора, передачи, обработки и отображения информации, предложен усовершенствованный метод повторного использования управляющих решений для мониторинга и ликвидации последствий чрезвычайных природных ситуаций.
   Ключевые слова: чрезвычайная природная ситуация, информационная технология, адаптация, принятие решения, прецеденты, база знаний.

Kuzomin O. Ya. Methods, models and information technologies of monitoring and emergency consequences elimination. Manuscript.

Dissertation for earning the doctoral degree in technical sciences, speciality 05.13.06 – information technologies. – Kharkiv National University of Radio Electronics. – Kharkiv, 2008.

   This work is devoted to solving the actual scientific and technological problem of development of the methods, models, information technologies for monitoring and elimination of the nature emergency situation (NES) results. The object-oriented methodology for development of the specialized information-analytical system and its components is offered. The generalized method for simulation of the problem situation and the method for searching the precedents are developed for designing the
knowledge base consisting of the situations description texts created by experts. The model of the nature environment and the adaptive method for the subsystem structure development based on the algorithmic language of the algorithms situation-structural schemes are offered. The nature emergency situations monitoring method is advanced. The method of the decisive solutions repeated use has assumed further development.
   Based on the carried out theoretical and experimental researches the problem is stated and solved as to development of the information technology for creating subsystems adaptive to conditions of collecting, transmission, processing and presentation of information concerning monitoring and elimination of nature emergency situations results.
   Key words: nature emergency situation, information technology, adaptation, decision-making, precedents, knowledge base.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net