Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Роль міжнародних економічних організацій в правотворчому процесі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Роль міжнародних економічних організацій в правотворчому процесі

Анотації 

Шпакович О.М. Роль міжнародних економічних організацій в правотворчому процесі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню правових питань участі міжнародних економічних організацій у правотворчому процесі. У роботі досліджується правотворча діяльність міжнародних економічних організацій. Розкривається поняття міжнародної економічної організації та характерні ознаки останньої; визначається міжнародно-правовий статус МЕО та головні його елементи; розглядається процес правотворення в рамках МЕО; визначаються форми участі МЕО у правотворчому процесі; аналізуються особливості застосування процедур ухвалення правових актів МЕО; визначається юридична природа актів МЕО.
   Правотворчість міжнародних економічних організацій виявляється в ухваленні актів, укладанні міжнародних угод із державами та міжнародними організаціями. Таким чином МЕО створюють правові норми. Правові акти, ухвалювані в рамках МЕО, впливають на міжнародну правотворчість і, як правило, мають зобов’язальний або рекомендаційний характер.
   Аналізуються процес економічної інтеграції на сучасному етапі та перспективи правового співробітництва України з найбільш впливовими міжнародними економічними організаціями.
   Ключові слова: міжнародна економічна організація, міжнародно-правовий статус міжнародної організації, правотворча функція, рішення, директива, регламент, економічна інтеграція, гармонізація.

Шпакович О.Н. Роль международных экономических организаций в правотворческом процессе. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченка, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию роли международных экономических организаций в правотворческом процессе. В работе исследуется правотворческая деятельность международных экономических организаций. Раскрывается понятие международной экономической организации и особые признаки последней; определяется международно-правовой статус МЭО и основные его элементы; изучается процесс правотворчества в рамках МЭО; определяются формы участия МЭО в правотворческом процессе; анализируются особенности использования процедур принятия правовых актов МЭО; определяется юридическая природа актов МЭО.
   Правотворчество международных экономических организаций проявляется в принятии актов, подписании международных договоров с государствами и международными организациями. Таким образом МЭО создают правовые нормы. Правовые акты, принимаемые в рамках МЭО, влияют на международное правотворчество и, как правило, имеют обязательный или рекомендательный характер.
   Анализируются процесс экономической интеграции на современном этапе и перспективы правового сотрудничества Украины с наиболее влиятельными международными экономическими организациями.
   Ключевые слова: международная экономическая организация, международно-правовой статус международной организации, правотворческая функция, решение, директива, регламент, экономическая интеграция, гармонизация.

Shpakovych O.N. The Role of International Economic Organizations in Law-Making Process. – Manuscript.

Thesis for candidate of law degree in speciality 12.00.11 – international law.- Institute of International Relations at Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv,2003.

   The dissertation researches the role of international economic organizations in a law-making process. This work it elucidates a law-making activity of international economic organizations.
   The thesis deals with concept of international economic organizations and its special features, international legal status of international economic organizations and basic elements of the status, a law-making process within the framework of the international economic organizations and nature of legal acts of international economic organizations.
   The basic vector in the activity of international economic organizations is a law-making process, which enhances the establishment of international standards, legal norms and promotes the development of states and relations among them. While drafting any legal acts, international economic organizations operate in conformity with their competence and within the framework of those powers which are granted to them international law.
   Law-making of international economic organizations is manifested in adoption of legal acts, in signing international agreements with states and international organizations, in creating legal norms. Legal acts, approved within the framework international economic organizations, influence international law-making and, as a rule, have a mandatory or recommendatory character. International economic organizations adopt different kinds of legal acts: resolutions, instructions, decisions, directive, conclusions and recommendations. Acts, regulating questions of internal law of international economic organizations, have a binding character. Decisions, referring to external law of international economic organizations, are both mandatory or recommendatory by character. Some international economic organizations produce mandatory decisions for their members-states, physical and legal persons. On the other hand, recommendations of international economic organizations, having a recommendatory character, may influence the activity of international economic organizations.
   The current process of economic integration and prospects of legal cooperation of Ukraine with international economic organizations are also analyzed in the dissertation. At the present stage of development international economic organizations actively cooperate with many states in the field of economy, trade, transport, industry, communication, etc. Since the time of gaining its independence, Ukraine has been facing an objective necessity to establish and develop relations with many influential economic organizations, such as the WTO, the EU, the EAFT.
   The basic means for the establishment of relations with international economic organizations is conclusion of international economic treaties on cooperation and harmonization of legislation of Ukraine in compliance with international and European standards.
   Key words: the international economic organization, the international legal status of the international economic organization, law-making function, the decision, the directive, the instruction, economic integration, harmonization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Роль міжнародних економічних організацій в правотворчому процесі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net