Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Засоби державного примусу у правовій системі України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Засоби державного примусу у правовій системі України

Анотації 

Шевчук О.М. Засоби державного примусу у правовій системі України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. Національних університет внутрішніх справ. - Харків, 2003.

   Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних проблем, пов’язаних із визначенням, трактуванням та застосуванням засобів державного примусу у правовій системі України. Досліджено поняття правової системи, підстави класифікації та типологію правової системи України, яка належить до східноєвропейської правової сім’ї, чим зумовлені і розуміння та значення в ній державного примусу, зокрема, всебічне врахування публічного інтересу, переважання останнього, підкреслювання необхідності виконання обов’язків, як умови чи навіть передумови реалізації права, можливість широкого застосування державного примусу як елементу механізму забезпечення належного функціонування правової системи, а разом з тим, і соціальної системи в цілому. Аналізується поняття та сутність державного примусу, його види та характерні риси у правовідносинах приватного та публічного права, значення для реалізації об’єктивного права, здійснення суб’єктивних прав та виконання обов’язків. На підставі проведеного аналізу сформульовані пропозиції щодо вдосконалення доктрини права та концепції підготовки окремих законопроектів в Україні, без чого є неможливим забезпечення реалізації їх норм, належного виконання суб’єктивних прав та обов’язків учасниками відповідних правовідносин.
   Ключові слова: правова система України, державний примус, засоби державного примусу, суб’єктивне право, суб’єктивний обов’язок.

Шевчук О.Н. Меры государственного принуждения в правовой системе Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. Национальный университет внутренних дел. - Харьков, 2003.

   Диссертация содержит комплексный анализ теоретических проблем, связанных с определением, установлением сущности и применением мер государственного принуждения в правовой системе Украины.
   Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, характеризуются объект, предмет и методологическая основа исследования, определяются цели и задачи исследования, излагаются основные положения, которые выносятся на защиту, освещаются практическое значение и апробация результатов, указываются публикации по теме диссертации.
   Раздел І посвящен определению понятия правовой системы, которая трактуется как совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, и комплекса взаимосвязанных и согласованных юридических средств, направленных на реализацию этих норм, а также юридических явлений, возникающих вследствие правового регулирования и реализации норм права в Украине. Отмечается, что хотя национальная правовая система Украины тяготеет к романо-германской правовой семье, но правовые традиции, особенности культурного и исторического развития обусловили ее принадлежность к восточноевропейской правовой семье, чем обусловлены и понимание и значение в ней государственного принуждения, в частности, всесторонний учет публичного интереса, преобладание последнего, подчеркивание необходимости выполнение обязанностей, как условия и даже предпосылки реализации права, возможность широкого применения государственного принуждения как элемента механизма обеспечения надлежащего функционирования правовой системы, а вместе с тем, и социальной системы в целом.
   В разделе ІІ осуществлен комплексный теоретический анализ государственного принуждения как метода влияния государства на сознание и поведение субъектов правоотношений, применяемого государственными органами независимо от воли и желания юридически обязанных субъектов с целью предупреждения правонарушений, наказания и исправления правонарушителей, восстановления нарушенных прав. Различается легитимное и нелегитимное и правовое и неправовое принуждение (насилие). Отмечается, что в области частного права понятие правового принуждения является более широким и охватывает как государственное (легитимное), так и негосударственное правовое принуждение. В области публичного права понятия правового и легитимного принуждения совпадают, а это означает, что государственное принуждение, в свою очередь, обязательно является легитимным, а кроме того, должно быть правовым, к чему должно стремиться каждое государство, претендующее на определение ее как “правовое”.
   В разделе ІІІ “Государственное принуждение и функционирование правовой системы Украины” анализируется значение государственного принуждения в контексте реализации объективного права, осуществления субъективных прав и исполнения субъективных обязанностей.
   Подчеркивается, что к средствам, обеспечивающим реализацию права, прежде всего, относятся средства государственного принуждения, поскольку любое цивилизованное общество нуждается в поддержание правопорядка и обеспечение нормального функционирования государственных и общественных институтов, охраны прав и свобод человека и гражданина, публичных и частных интересов. При несоблюдении, нарушении норм права, ее реализация обеспечивается всей совокупностью правовых средств принуждения.
   Осуществлено исследование особенностей обеспечения средствами государственного принуждения надлежащей реализации субъективных прав и обязанностей, проанализированы принципы осуществления субъективных права и выполнения субъективных обязанностей двух уровней: макроуровня (концептуального уровня) и уровня отраслевого.
   В выводах отмечается, что особенности государственного принуждения в правовой системе Украины должны учитываться как при усовершенствовании доктрины права, так и при определении концепции подготовки отдельных законопроектов, без чего невозможно обеспечение реализации их норм, надлежащее выполнения субъективных прав и обязанностей участниками соответствующих правоотношений.
   Ключевые слова: опущено, правовая система Украины, государственное принуждение, меры государственного принуждения, субъективное право, субъективная обязанность.

Shevchuck O.M. The means of state compulsion in the legal system of Ukraine. -Manuscript.

The thesis stands for a degree of the candidate in law, speciality 12.00.01 - theory and history of state and law; history of political and legal doctrines. National University of Internal Affairs. - Kharkiv, 2003.

   The thesis contains complex analysis of theoretical problems connected with definition, interpretation and applicability of state compulsion in legal system of Ukraine.
   The concept of legal system, the classification and typology of the legal system of Ukraine are researched in the thesis. It's belonging to the Eastern European legal family stipulates understanding and significance of the state compulsion. It thoroughly considers public interest and its predominance. It emphasizes the necessity of implementation of the obligations as indispensable condition of realization of law. The research studies the possibility of the wide - range applicability of state compulsion as the element of mechanism guaranteeing the legal system functioning and the social system functioning as a whole. The concept of the state compulsion, types and distinguishing features of legal relations between private and public law as well as its significance for performance of Objective law, accomplishment of subjective rights and fulfillment of the obligations are researched here. Some suggestions as to improvement of the law doctrine and the conception of separate bills in Ukraine were made on the basis of the carried out analysis. It is considered impossible to realize norms and subjective rights and obligations of the parties of legal relations without them.
   Key words: legal system of Ukraine, means of compulsion, legal relations, Subjective law, and subjective obligation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Засоби державного примусу у правовій системі України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net