Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми диспозитивності у цивільному судочинстві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми диспозитивності у цивільному судочинстві

Анотації 

Шутенко О. В. Проблеми диспозитивності у цивільному судочинстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню проблем диспозитивності у цивільному судочинстві, а саме: визначенню поняття, ролі та змісту принципу диспозитивності цивільного процесуального права. В дисертації проаналізована дія принципу диспозитивності відносно всіх суб`єктів цивільного процесу, у різних цивільних провадженнях та запропоновані шляхи вдосконалення цивільного процесуального законодавства з метою розширення меж диспозитивності у цивільному судочинстві.
   У роботі вказується, що до складу процесуальних прав, які визначаються принципом диспозитивності, належить право заінтересованих осіб визначати межі судового захисту. В дисертації доведено, що принцип диспозитивності виконує в процесі врівноважуючу функцію. Проаналізовано як принцип диспозитивності діє відносно суду. Автор вказує, що суд при розгляді й вирішенні цивільних справ здійснює функції похідні від функції здійснення правосуддя: забезпечення законності при вирішенні цивільних справ, компенсаторну, контролюючу та функцію захисту прав. Зазначені функції реалізується шляхом здійснення судом диспозитивних прав і обов`язків.
   Проаналізовано як діє принцип диспозитивності у позовному, апеляційному, касаційному провадженнях, я також у провадженні по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, та у справах окремого провадження. Запропонований новий підхід до розмежування підвідомчості справ, що виникають з адміністративно-правових відносин, та справ окремого провадження. Деякі справи пропонується віднести до компетенції адміністративних судів, а решту розглядати за правилами позовного провадження і назвати справами, що виникають із публічно-правових відносин.
   Ключові слова: принцип диспозитивності цивільного процесуального права, врівноважуюча функція принципу диспозитивності, матеріальні та процесуальні межі судового захисту, диспозитивні права й обов`язки суду, функції суду.

Шутенко О. В. Проблемы диспозитивности в гражданском судопроизводстве. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию проблем диспозитивности в гражданском судопроизводстве, а именно: определению понятия и содержания принципа диспозитивности гражданского процессуального права, его места в системе принципов права, изучению действия данного принципа относительно субъектов гражданского процесса, анализу реализации принципа диспозитивности в различных гражданских производствах.
   В диссертации сделан вывод о том, что принцип диспозитивности выполняет в процессе уравновешивающую функцию, устанавливая своеобразный баланс в реализации заинтересоваными лицами своих прав.
   В диссертации на основе исторического исследования элементов диспозитивности, анализа трудов современных ученых-процессуалистов, законодательства и юридической практики аргументируется вывод, что принцип диспозитивности является главным принципом гражданского процессуального права и дополнительно к предмету и методу имеет для отрасли определяющее значение.
   Автором установлено, что принцип диспозитивности действует в отношении суда. В силу принципа диспозитивности суд наделяется определенными полномочиями, которые автор предлагает назвать дипозитивными правами и обязанностями суда. Исследование показало, что суд осуществляет в процессе и другие функции, вытекающие из конституционной функции осуществления правосудия: функцию обеспечения законности при рассмотрении и разрешении гражданских дел, контролирующую, компенсаторную и функцию защиты права.
   В диссертации подчеркивается, что свобода заинтересованных лиц распоряжаться в процессе материальными и процессуальными правами включает в себя и возможность определения материальных и процессуальных пределов требуемой от суда защиты.
   Исходя из анализа теоретической литературы и с учетом авторских разработок в диссертации принцип диспозитивности гражданского процессуального права определяется как закрепленное в нормах гражданского процессуального права основное положение, раскрывающее природу гражданских процессуальных правоотношений, отражающее свободу субъектов данных правоотношений, исходя из наличия и характера юридической заинтересованности, определять пределы судебной защиты, распоряжаться в процессе материальными и процессуальными правами (тем самым влияя на возникновение, движение и окончание процесса), необходимое для реализации процессуальных целей субъектов процесса, положениение устанавливающее своеобразный баланс в гражданских процессуальных правоотношениях.
   В диссертации исследовано действие принципа диспозитивности относительно сторон, других лиц, участвующих в деле, а также лиц, содействующих осуществлению правосудия.
   Автором диссертационного исследования сделан вывод о том, что принцип диспозитивности действует и в отношении лиц, содействующих осуществлению правосудия. Наличие указанного института обусловлено принципом диспозитивности, осуществление правосудия, весь процесс судопроизводства не возможен без участия указанных лиц. Кроме того, исследование показало: данные лица обладают рядом прав (например, право свидетеля отказаться от дачи показаний в отношении своих родственников или близких), распоряжение которыми может влиять на движение судопроизводства по делу.
   Анализ действия принципа диспозитивности в каждой из категорий дел, отнесенных действующим ГПК к производству по делам, возникающим из административно-правовых отношений, вызвал необходимость нового подхода к проблеме подведомственности указаных дел. Необходимо разграничить подведомственность административных судов и судов общей юрисдикции. В компетенции последних необходимо оставить дела, связанные с реализацией избирательного права, а также дела по жалобам на решения, действия или бездействие юридических лиц. Автор предлагает назвать их делами, возникающими из публично-правовых отношений и рассматривать по правилам искового производства, поскольку в них отсутствуют отношеня власти и подчинения, спорное право является и публичным и частным одновременно, принцип диспозитивности проявляется наиболее полно. К делам возникающим из публично-правовых отношений следует отнести и обжалование нотариальных действий или отказ в их совершении, которые необосновано отнесены действующим ГПК к делам особого производства.
   Проведенное в диссертации исследование действующего гражданского процессуального законодательства и проекта нового ГПК с позиции соответствия принципу диспозитивности позволило автору указать на пробелы, существующие в нем, и предложить пути их заполнения.
   Ключевые слова: принцип диспозитивности гражданского процессуального права, уравновешивающая функция принципа диспозитивности, материальные и процессуальные пределы судебной защиты, диспозитивные права и обязанности суда, функции суда.

Oksana V. Shutenko Problems of Disposition in Civil Legal Procedure. – Manuscript.

Dissertation for Candidate of Legal Sciences Degree on speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; International Private Law. Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2003.

   The dissertation is dedicated to investigating the disposition problems in civil legal procedure, that is: determining the concept, role and essence of the disposition principle in Civil Procedural Law. The dissertation analyses the disposition principle according to all subjects of civil procedure, in different civil proceedings. Also the ways of improving civil procedural legislature have been given in order to broaden the boundaries of disposition in civil proceedings.
   The work indicates that the right of interested persons to determine the boundaries of court protection belongs to procedural rights, which are determined by the disposition principle. The dissertation proves that the disposition principle exercises equilibrium function in the process. It has also been analysed how the disposition principle acts according to the court. The author points out that the court in dealing with and deciding civil cases exercises functions derivative from the function of administering justice: ensuring the legality while deciding civil cases, compensation, controlling functions and the function of protection of rights. These mentioned above functions are exercised by court, which executes and assists to execute the disposition rights and duties.
   It has been analysed how the disposition principle works in litigious, appeal, cassation procedure, in proceeding arising from the administrative and legal relations, and in ex parte proceeding cases. The new approach has been proposed to the division of subordination of cases arising from the administrative and legal relations, and in ex parte proceeding cases. Some cases are proposed to refer to the competence of administrative courts, and to try all the rest according to the litigious procedure regulations, and to call them cases arising from public and legal relations.
   Key words: disposition principle of Civil Procedural Law, equilibrium function of disposition principle, financial and procedural boundaries of court protection, disposition rights and duties of court, functions of court.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми диспозитивності у цивільному судочинстві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net