Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Громадсько-політична діяльність М. Міхновського
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Громадсько-політична діяльність М. Міхновського

 Анотації

Ситнік В.П. Громадсько-політична діяльність М. Міхновського. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка – Київ, 2005.

   У дисертації досліджується громадсько-політична діяльність фундатора й ідеолога самостійницької течії в українському національному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. М. Міхновського (1873-1924). На основі широкої джерельної бази та наявної історіографії здійснено цілісний системний аналіз основних напрямків і форм суспільної активності М. Міхновського в різні історичні періоди, починаючи з його участі у “Братстві Тарасівців” у 90-х роках ХІХ ст. і закінчуючи державотворчими зусиллями в добу УНР. Зосереджено увагу на особливостях його тактики за різних історичних обставин та стабільній послідовності у реалізації стратегічної мети самостійницького руху – побудові суверенної, соборної, демократичної Української держави, показано, що незмінно надаючи пріоритет вирішенню національного питання, М. Міхновський не вважав його самоціллю, а лише засобом побудови процвітаючого соціально справедливого демократичного суспільства. У дисертації відстоюється думка, що радикалізм М. Міхновського мав переважно конструктивний характер. Досвід ідеологічної, просвітницько-пропагандистської, практично-організаційної діяльності М. Міхновського повинен бути критично переосмислений і врахований у практиці суспільних трансформацій сучасної України.
   Ключові слова: М.Міхновський, Українська народна партія, Українська революція 1917-20 рр., громадсько-політична діяльність, український національний рух, самостійники, автономісти, українські політичні партії.

Сытник В. П. Общественно-политическая деятельность Н. Михновского. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – История Украины. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2005.

   В диссертации исследуется общественно-политическая деятельность основателя и идеолога самостийнического течения в украинском национальном движении конца ХIX – начала ХХ веков Н. Михновского (1873-1924). На основании широкого круга архивных материалов и опубликованных источников осуществлено целостный системный анализ основных направлений и форм общественно-политической активности Н. Михновского в разные исторические периоды, начиная с его участия в деятельности “Братства Тарасовцев” в 90-х годах ХIX века и заканчивая усилиями по государственному строительству во времена УНР. В исследовании сосредоточено внимание на особенностях тактики Н. Михновского в зависимости от специфики исторических обстоятельств, показано, что используя разнообразные формы и методы, он непреложно подчинял все свои усилия реализации стратегической цели самостийнического движения – построению суверенной, соборной, демократической Украины. Общественно-политическая деятельность Н. Михновского отличалась разнообразием форм и содержания, что обусловливалось его глубоким пониманием роли и значения различных факторов общественной жизни для исторической судьбы народа. Будучи профессиональным юристом, он основательно подошел к правовому обеспечению будущей украинской государственности: на основании принципов международного права обосновал законность и неизбежность обретения Украиной государственной независимости; совместно с единомышленниками разработал проект Конституции, в котором детально излагалась модель общественно-политического устройства суверенного украинского государства; разработал программу Украинской Народной Партии, где предложил механизм государственного строительства и основные принципы функционирования общественного организма. Одновременно Н. Михновский занимался партийным строительством, принимал активное участие в организации и проведении мероприятий, направленных на поднятия уровня национального самосознания украинской общественности, развитие политической активности народа, усиленное внимание уделял издательской деятельности, проблемам образования, вопросам культурного строительства, библиотечному делу, а после Февральской революции 1917 г. в России – конкретным задачам государственного строительства, особенно формированию национальных вооруженных сил.
   В диссертации показано, что постоянно подчеркивая приоритет национального вопроса, Н. Михновский не считал его решение самоцелью, а лишь необходимым условием построения процветающего, социально справедливого, демократического общества. Всесторонний анализ общественно-политической деятельности Н. Михновского показал, что его национальный радикализм носил преимущественно конструктивный характер. Опыт идеологической, просветительско-пропагандистской, практически-организационной деятельности Н. Михновского должен быть критически переосмыслен и учтен в практике общественной трансформации современной Украины.
   Ключевые слова: Н.Михновский, Украинская народная партия, Украинская революция 1917-20 гг., общественно-политическая деятельность, украинское национальное движение, самостийники, автономисты, украинские политические партии.

Sytnik V. P. M. Mihnovskiy’s social and political activity. – Manuscript.

The thesis submitted for the award of Candidate's Degree in speciality 07.00.01 - history of Ukraine. – The Kyiv National University named after Taras Shevchenko, Kyiv, 2005.

   In the dissertation social and political activity of M. Mihnovskiy (1873-1924), the founder and ideologist of „samostiynytsky” (independent) stream in Ukrainian national movement at the end of the XIX - beginning of the XX century, is studied. On the basis of wide sources and present historiography the integral system analysis of basic directions and forms of M. Mihnovskiy’s public activity in different historic periods is carried out, beginning with his participation in "Fraternity of tarasivtsi" in 90th years of the XIX century and concluding with the state-creative efforts during the period of the UNR. The main attention is concentrated on the peculiarities of his tactics in different historic circumstances and exceptional consistency in realizing strategic purpose of independent movement - building the sovereign, united, democratic Ukrainian state; it is shown that constantly giving priority to the solving of national question, M. Mihnovskiy did not consider it end in itself, but only the means of building prosperous socially just and democratic society. In the dissertation the thought that M. Mihnovskiy’s radicalism was historically justified and corresponded to the realities of that social and historic situation, had mainly structural character, is clarified. M. Mihnovskiy’s experience in ideological, educational, propagandistic, practical-organizational activity must be critically overcomprehended and taken into account in the practice of public transformations in modern Ukraine.
   Keywords: M. Mihnovskiy, Ukrainian people party, Ukrainian revolution of 1917-1920th years, social and political activity, Ukrainian national movement, „samostiynyky” (independent), autonomists, Ukrainian political parties.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Громадсько-політична діяльність М. Міхновського

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net