Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Суспільно-географічні аспекти злочинності (на матеріалах Львівської області)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Суспільно-географічні аспекти злочинності (на матеріалах Львівської області)

Анотації 

Скабара Р.М. Суспільно-географічні аспекти злочинності (на матеріалах Львівської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00. 02 – економічна та соціальна географія. – Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2003.

   У дисертації досліджено структурні та територіальні особливості злочинності у Львівській області. Встановлено, що динаміка, загальний стан та структура злочинності визначається сукупною дією загальних, регіональних і локальних чинників. До основних чинників злочинності належать геокриміногенне положення, демографічні, соціально-економічні та соціально-правові. Злочинність розглядається нами у взаємозв’язку з іншими негативними соціальними явищами (нелегальна міграція, “тінізація” економіки, наркоманія і алкоголізм тощо), а також з іншими сферами життєдіяльності. Проаналізовано структурні особливості основних видів злочинності – проти держави, загальнокримінальної корисливої, насильницької та рецидивної. Серед зареєстрованих злочинів відзначаємо зростання кількості випадків розкрадання державного і громадського майна, злочинів проти особистої власності громадян, навмисних вбивств і замахів на вбивство. Просторовий аналіз злочинності розкрив поширення основних її видів та дозволив виділити територіально-структурні елементи в межах Львівської області.
   Ключові слова: злочинність, геокриміногенне положення, суспільно-географічні аспекти, криміногенно-географічний район

Skabara R.M. Social-Geographical Aspects of Criminality (based on the materials of Lviv region) – Manuscript

Dissertation for conferring a scientific degree of candidate of geography sciences in speciality 11.00.02 – economical and social geography – Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, 2003.

   Structural and territorial peculiarities of criminality in Lviv region have been studied in the dissertation. It has been admitted that dynamics, general condition and structure of criminality in the region is characterized by the aggregate action of general regional and local factors. Geocriminological situation, demographic, social-economical and social-legal factors are common factors of criminality. Lviv region belongs to the territories of the lowest coefficients of convictions and criminality in Ukraine. The rate of Lviv region concerning the total amount of crimes registered in Ukraine in 1998 was 3.4 per cent and 3.5 per cent among the convicts. At the same time the region has the highest indices of the level of criminality in the Western region of Ukraine.
   Typical structure of criminality of Lviv region is presented by the crimes against the state, general criminal self-interested, forcible, recidivist criminality and alike. For the last years it should be mentioned the increase of the following registered crimes: stealing state and public property, crimes against personal property of the people, intentional killing and attempts on somebody’s life. In Lviv region the indices of the levels of criminality and convictions are higher in urban territories than in the rural ones. Crimes against individual property of the citizens are prevailing among the convicts in the towns. Lviv and other cities have in the structure of the convicts their typical peculiarities with their functions. Criminality in the cities and towns of the region is characterized by high indices of recidivism. Peculiar urban criminological environment and complete absence of the possibility of moral and social-economical rehabilitation prisoners are the reason of this condition.
   Rural administrative districts of Lviv region are distinguished by greater diversity of quantitative and qualitative indices of criminality which is the consequence of the influence of a number of social-demographical, economical and natural-geographical factors. The highest level of criminality is registered in the industrial Mykolayiv, Pustomyty, Peremyshlyany (suburban zone of Lviv) districts. Coefficient of convictions is the highest in Busk, Mostyska, Radekhiv and Skole districts. All that testifies to the concrete trends of practical activity concerning improvement of work of legal institutions in the region which are possible in case of promoting the role of the institutions of local self-government in social-economical development of the region and in the management by these processes as well.
   Key words: criminality, geocriminological situation, social-geographical aspects, criminological-geographical district

Скабара Р.М. Общественно-географические аспекты преступности (на материалах Львовской области). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата географических наук по специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география. – Львовский национальный университет имени Ивана Франка. Львов, 2003.

   В диссертации исследованы структурные и территориальные особенности преступности в Львовской области. Установлено, что динамика, общее состояние и структура преступности в области определяется совокупным действием общих, региональных и локальных факторов. К основным факторам преступности относятся геокриминогенное положение, демографические, социально-экономические и социально-правовые.
   Преступность рассматривается нами во взаимосвязи с другими негативными социальными явлениями (нелегальная миграция, "тенезация" экономики, наркомания и алкоголизм), а также с другими сферами жизнедеятельности. Проанализированы структурные особенности основных видов преступности. Среди зареестрированных преступлений отмечено возрастание количества случаев разворовывания государственного ы частного имущества, преступлений против частной собственности граждан, намеренных убийств и покушений на убийство. Пространственный анализ преступности раскрыл распространение основных ее видов и позволил выделить территориально-структурные элементы в пределах Львовской области.
   Ключевые слова: преступность, геокриминогенное положение, социально-географические аспекты, криминогенно-географический район.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Суспільно-географічні аспекти злочинності (на матеріалах Львівської області)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net