Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі

Анотації 

Сівочек С.М. Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем оцінки джерел доказів у кримінальному процесі України.
   В роботі аналізуються актуальні теоретичні проблеми, пов’язані з поняттям доказів та їх процесуальних джерел, співвідношенням між ними. Обґрунтовується точка зору, що доказами є тільки відомості про факти. Джерела доказів не входять до поняття доказу, а мають самостійне значення.
   Аналізується поняття оцінки доказів та їх джерел. Дається визначення змісту оцінки доказів та їх джерел. Зазначається, що до змісту оцінки доказів відноситься встановлення належності, достовірності, а сукупності доказів – достатності для вирішення справи. Зміст оцінки джерел доказів охоплює встановлення допустимості, непідробності та повноти. В дисертації досліджуються також питання оцінки конкретних джерел доказів, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. Окрему увагу приділено питанням оцінки джерел доказів, одержаних під час оперативно-розшукової діяльності та адміністративної діяльності правоохоронних органів.
   Ключові слова: доказ, джерело доказів, оцінка джерел доказів, зміст оцінки джерел доказів, допустимість джерел доказів, автентичність джерел доказів, повнота джерела доказів.

Сивочек С.Н. Оценка источников доказательств в уголовном процессе. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических проблем, связанных с понятием, значением, содержанием оценки источников доказательств в уголовном процессе.
   В диссертации раскрывается понятие, сущность и значение доказательств и их источников в уголовном процессе. При этом подчеркивается, что доказательствами необходимо считать только “сведения о фактах”. Источники доказательств не являются составной неотъемлемой частью доказательства, а имеют самостоятельное значение для доказывания по уголовным делам. В связи с этим в диссертации критикуется “единое” и “двойственное” понимание доказательств.
   В работе указывается на необходимость различать материальные и процессуальные источники доказательств. Материальными источниками являются объекты реального мира (люди, предметы и иные источники информации). Процессуальными источниками доказательств являются носители информации, предусмотренные УПК Украины и приобщенные к уголовному делу с соблюдением предусмотренной законом процессуальной формы.
   В диссертации не находит подтверждения существующая в научной литературе позиция об отождествлении источников доказательств с процессуальной формой. Диссертант полагает, что в отношении источников доказательств процессуальная форма является установленными законом требованиями в отношении порядка их получения и закрепления в материалах уголовного дела. Поэтому, с точки зрения автора, не совсем правильно отождествлять требования, которым должен соответствовать источник доказательства, с самим источником.
   Исследовано понятие оценки доказательств и их процессуальных источников. В диссертации находит подтверждение и дальнейшее развитие точка зрения, в соответствии с которой оценка доказательств и их источников является сугубо мысленной, логической деятельностью.
   Аргументирован тезис о необходимости законодательного разграничения между понятиями “оценка доказательств” и “оценка источников доказательств” и, соответственно, законодательного регулирования как оценки доказательств, так и оценки источников доказательств.
   Установлено содержание оценки процессуальных источников доказательств. Также проанализировано соотношение между содержанием оценки доказательств и содержанием оценки процессуальных источников доказательств. В диссертации отстаивается точка зрения, что в содержание оценки доказательств входит установление их относимости, достоверности, а в содержание совокупности доказательств – достаточности для разрешения уголовного дела. Оценка процессуальных источников доказательств охватывает установление их допустимости, аутентичности (оригинальности, неподдельности) и полноты. В диссертации детально обосновывается вывод о том, что допустимость является элементом оценки не доказательств, а их источников.
   Отдельно анализируются вопросы оценки конкретных процессуальных источников доказательств, предусмотренных уголовно процессуальным законодательством Украины. Особое внимание уделено исследованию проблем оценки источников доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, а также источников доказательств, полученных органами административной юрисдикции. Отмечается, что в доказывании по уголовным делам могут использоваться любые материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, при условии, что они проверены и оценены судом, прокурором, следователем, лицом, производящим дознание, и установлена допустимость, аутентичность (неподдельность) источника доказательств и относимость, достоверность сведений, которые в них содержаться. Подчеркивается, что сведения, полученные в результате ОРД, могут использоваться в доказывании только в случае, если известен источник и способ их получения.
   В диссертации аргументирована точка зрения, что ряд распространенных административно-процессуальных действий (личный досмотр и досмотр вещей) с позиции Конституции и уголовно-процессуального законодательства Украины не отличаются от обысков. В связи с этим диссертант акцентирует внимание на проблемах, связанных с использованием полученных во время административно-процессуальных действий источников доказательств в доказывании по уголовным делам.
   В результате диссертационного исследования сформулирован ряд предложений, направленных на усовершенствование действующего уголовно-процессуального законодательства Украины.
   Ключевые слова: доказательство, источник доказательства, оценка источников доказательств, содержание оценки источника доказательств, допустимость источника доказательств, аутентичность источника доказательств, полнота источника доказательств.

Sivochek S.M. Assessment of sources of evidences in criminal procedure. – Manuscript.

The theses applied for the scientific degree “candidate of the science of law” (specialty 12.00.09. – criminal procedure and criminalistics; judicial expertise). - The National Academy of Internal Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2003.

   The thesis is devoted to the complex research of theoretical and practical problems concerning assessment of sources of evidences in the Ukrainian criminal procedure.
   Actual theoretical problems connected with definition of evidence and source of evidence are researched, as well as problems concerning connection between them. The conviction, that evidence is only information is substantiated. Sources of evidences have their own importance and are not parts of evidences.
   Source of evidence assessment definition is analyzed. Definition of content of evidence assessment is given, as well as definition of content of evidence’s source assessment. It is pointed out, that content of evidence assessment comprises judgement about its relevance and reliability. Moreover, all evidences in total must be assessed to know if they are sufficient to reach a trial decision. Content of assessment of source of evidence comprises judgement about its admissibility, genuineness and completeness. Questions concerning assessment of specific sources of evidences fixed in the Ukraine criminal procedure law are also examined. Special attention to the questions connected with sources of evidence, obtained with secret and administrative-penalty activity operation of the law enforcement bodies is given.
   The key-words: evidence, source of evidence, assessment of sources of evidences, content of assessment of evidence’s source, admissibility of sources of evidences, genuineness of source of evidence, completeness of source of evidence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net