Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правовий статус працівника міліції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правовий статус працівника міліції

Анотації 

Шестаков С.В. Адміністративно-правовий статус працівника міліції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено аналізу теоретичних засад, механізму правового регулювання адміністративно-правового статусу працівника міліції та питань його практичної реалізації. В роботі досліджено етіологію поняття правовий статус, узагальнено його розуміння в науці та практиці. Визначено поняття, структуру та особливості адміністративно-правового статусу працівника міліції. Проаналізовано зарубіжний досвід регулювання адміністративно-правового статусу працівника поліції (міліції), запропоновано можливості його застосування в Україні. Визначено місце адміністративно-правового статусу в системі правовідносин та правового становища, детально досліджено порядок реалізації адміністративно-правового статусу працівника міліції в конкретних видах правовідносин. Здійснено класифікацію прав та обов’язків працівника міліції як складових його адміністративно-правового статусу. Піддано аналізу практику правового регулювання та реалізації елементів адміністративно-правового статусу працівника міліції. Сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення адміністративно-правового статусу працівника міліції.
   Ключові слова: адміністративно-правовий статус, працівник міліції, адміністративні правовідносини, права, обов’язки, адміністративна відповідальність, корупційне правопорушення, дисциплінарна відповідальність.

Шестаков С.В. Административно-правовой статус работника милиции. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена анализу теоретических основ, механизма правового регулирования административно-правового статуса работника милиции и вопросов его практической реализации. В работе исследована этимология понятия правовой статус, обобщено его понимание в науке и практике. Сформулировано понятие, определены структура и особенности административно-правового статуса работника милиции. Установлено, что составляющими указанного статуса являются обязанности, права и правовая ответственность, которые регулируются административно-правовыми нормами. Исследованы аспекты регламентации обязанностей и прав работника полиции (милиции) во времена Российской империи, Украинской Народной Республики, УССР. Проанализирован зарубежный опыт регулирования административно-правового статуса работника полиции (милиции), предложены пути его использования в Украине.
   Определено место административно-правового статуса в системе правоотношений и правового положения. Установлено, что наряду с общим правовым статусом личности существует большое количество статусов разных уровней конкретизации, соотношение указанных статусов наиболее четко характеризуется такими философскими категориями как “общее”, “особенное” (специальное), “единичное”. Причем, административно-правовой статус работника является специальной категорией по отношению к общему правовому статусу и административно-правовому статусу государственного служащего. Сделан вывод о том, что юридические нормы, закрепляющие административно-правовой статус работника милиции, являются первичными относительно соответствующих правовых отношений и определяют их характерные черты. В то же время, административно-правовой статус работника милиции является элементом правоотношений, что обусловливает необходимость его регламентации в комплексе с корреспондирующими полномочиями иных субъектов правоотношений. Детально исследован порядок реализации административно-правового статуса работника милиции в конкретных видах правоотношений (общих регулятивных, конкретных регулятивных, конкретных охранительных).
   Осуществлена классификация прав и обязанностей работника милиции в качестве элементов его административно-правового статуса. В зависимости от продолжительности владения правами и обязанностями выделены те, которыми работник милиции владеет постоянно, независимо от места и времени нахождения (реализуются в повседневных условиях), и дополнительные, возлагаемые на него в случае возникновения сложных условий, чрезвычайных обстоятельств и т.п.; по цели их реализации: направленные на предупреждение, пресечение противоправных деяний, задержание лиц, подозреваемых в их совершении; направленные на оказание помощи гражданам; по характеру (направленности) действий, которые необходимо предпринять для реализации соответствующих прав и обязанностей работника милиции: обязанности, для реализации которых необходимо воздерживаться от совершения определенных действий; полномочия, для реализации которых нужно совершить определенные активные действия. Обязанности, кроме того, классифицируются на “материальные” и “процессуальные”. Материальные обязанности определяют меру надлежащего поведения. Они выступают в виде правовых предписаний действовать определенным образом. Процессуальные же обязанности регламентируют порядок осуществления “материальных” полномочий работника милиции. Некоторые из них имеют общий характер, поскольку относятся к большинству прав и обязанностей работника, другие – конкретизированный в связи с тем, что регулируют порядок реализации отдельных полномочий.
   Выделены и проанализированы основные права работника милиции, входящие в его административно-правовой статус. Выявлен ряд недостатков в их правовом регулировании. Вынесены конкретные предложения по уточнению правовых формулировок, предоставлению работнику милиции дополнительных прав и более четкому регламентированию уже существующих, исключению норм друг друга дублирующих.
   Осуществлен анализ административной и дисциплинарной ответственности. Установлено, что основанием привлечения работника милиции к ответственности является служебное правонарушение. Обоснована необходимость установления правовой нормы относительно невозможности привлечения работника милиции одновременно к нескольким видам публично-правовой ответственности (уголовной, административной и дисциплинарной). Сделан вывод о необходимости принятия Закона Украины “О дисциплинарной ответственности работников органов внутренних дел”, который бы урегулировал понятие та перечень деяний, являющихся дисциплинарными правонарушениями, соотношение между видами дисциплинарных проступков, количеством случаев их совершения, степенью вины работника милиции, последствиями и мерой дисциплинарного воздействия.
   Ключевые слова: административно-правовой статус, работник милиции, административные правоотношения, права, обязанности, административная ответственность, коррупционное правонарушение, дисциплинарная ответственность.

Shestakov S.V. Administrative-legal status of militiaman. Manuscript.

Dissertation on getting a scientific degree of Candidate of Science in Law on speciality 12.00.07 – management theory; administrative law and process; financial law; informational law. National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2003.

   Thesis is devoted to the analysis of theoretical bases, mechanism of legal regulation of administrative-legal status of militiaman and problems of its realization in practice. Etiology of legal status concept is explored, its science and practice understanding is generalized. The concept, structure and features of the administrative-legal status of militiaman are defined. It’s determined that duties, rights and responsibility regulated by administrative law are the constituents of militiaman’s administrative-legal status. Foreign experience of adjusting the administrative-legal status of policeman (militiaman) is analyzed, the ways of its use in Ukrainian law are offered. The place of administrative-legal status in the system of legal relationships is defined, the ways of realization of administrative-legal status of militiaman in the concrete types of legal relationships are explored in detail. Classification of rights and duties of militiaman as the elements of his administrative-legal status is conducted. The analysis of practice of legal regulation and realization of elements of the militiaman’s administrative-legal status is carried out. Scientific conclusions and suggestions on improvement of adjusting of militiaman’s administrative-legal status are formulated.
   Key words: administrative-legal status, militiaman, administrative legal relationships, rights, duties, administrative responsibility, corruption offence, disciplinary responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правовий статус працівника міліції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net