Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Інвестиційні договори на будівництво житла (цивільно-правовий аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інвестиційні договори на будівництво житла (цивільно-правовий аспект)

Анотації 

Січевлюк В.А. Інвестиційні договори на будівництво житла (цивільно-правовий аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2003.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із регулюванням інвестиційних договорів на будівництво житла. У дисертації досліджуються цивільно-правові засоби регулювання суспільних відносин в даній сфері, проаналізовано правове положення їх учасників; досліджено сутність та правову природу інвестиційних договорів на будівництво житла; виявлено специфіку інвестиційних договорів на будівництво житла та їх відмінність від таких цивільно-правових договорів, як купівлі-продажу, підряду, сумісної діяльності (дольової, пайової участі). На підставі цього автором дане власне визначення поняття інвестиційних договорів на будівництво житла, його суттєвих умов, прав та обов’язків сторін, а також відповідальності сторін договору за невиконання або неналежне виконання зобов’язань. Автором розроблені висновки та пропозиції по удосконаленню законодавчого регулювання відносин, що виникають в сфері дії інвестиційних договорів на будівництво житла, зокрема автором обґрунтовується необхідність прийняття Закону України “Про інвестиційне будівництво житла”.
   Ключові слова: інвестиційний договір на будівництво житла, інвестор, реципієнт, інвестиції, об’єкт інвестування, житло, виникнення права власності на житло, цивільно-правова відповідальність, застава майнових прав інвестора.

Сичевлюк В.А. Инвестиционные договора на строительство жилья (гражданско-правовой аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. – Киев, 2003.

   Диссертационная работа посвящена исследованию актуальных теоретических и практических проблем, связанных с применением инвестиционных договоров на строительство жилья. В диссертации исследуются гражданско-правовые способы регулирования общественных отношений в данной сфере, проанализировано правовое положение участников инвестиционной деятельности в сфере инвестиционного строительства жилья; исследованы сущность и правовая природа таких отношений; выявлена специфика инвестиционных договоров на строительство жилья и их место среди других видов гражданско-правовых договоров. На основании указанных исследований автором дано собственное определение понятия инвестиционных договоров на строительство жилья, согласно которому инвестиционным договором на строительство жилья является договор, по которому одна сторона, инвестор, обязуется передать инвестиции реципиенту и принять в собственность жилье, а другая сторона, реципиент, обязуется принять, использовать или направить инвестиции на строительство жилья, а также передать инвестору документы, необходимые ему для регистрации права собственности.
   Проанализированы действующие правовые нормы, которые определяют правовые последствия заключения и действия инвестиционных договоров на строительство жилья, выявлены их недостатки и противоречия. В связи с тем, что на сегодня в Украине не существует законодательной регламентации отношений, которые возникают в сфере регулирования инвестиционных договоров на строительство жилья, автором обосновывается необходимость принятия Закона Украины “Об инвестиционном строительстве жилья”, в котором предлагается определять гражданско-правовые основы регулирования отношений в исследуемой сфере. Кроме этого, разработаны выводы и предложения по совершенствованию действующих подзаконных нормативно-правовых актов, которые на сегодня являются главным основанием для возникновения права собственности на жилье за инвестиционными договорами на строительство жилья.
   На основании изученной научной литературы и нормативных актов относительно инвестиционных договоров вообще автором выделяются особенности, характерные именно для инвестиционных договоров на строительство жилья, на основании чего определяются стороны таких договоров, содержание договоров, ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ним. Кроме того, автором определяются критерии классификации инвестиционных договоров на строительство жилья, в частности, в зависимости от способа создания жилья, а также от обязанностей, которые возлагаются на реципиента.
   Проблемным на сегодня является вопрос реконструкции и перестройки уже существующих объектов жилого фонда, поскольку с этим не всегда согласны живущие в таких домах лица. Это связано с боязнью разрушения домов и безопасностью проживания в них после проведения реконструкции, особенно острым является этот вопрос при перестройке чердаков и надстройки мансард, что, в свою очередь, ведет к многочисленным жалобам и судебным спорам. В связи с этим возникает вопрос о необходимости согласования такой реконструкции или перестройки с собственниками квартир или с объединением сособственников многоквартирного дома, определения круга лиц, которые имеют право заключать инвестиционные договора, определения прав местных органов власти и управления в процессе такого строительства. Для решения этой проблемы автором делается вывод, что решение о заключении инвестиционного договора на реконструкцию объекта недвижимости должен принимать только собственник жилого или нежилого помещения, а именно: в ЖСК – общее собрание; в доме государственного и коммунального жилых фондов, там, где есть приватизированные жилые помещения – сособственники дома; в случае, если в доме создано объединение сособственников многоквартирного жилого дома – общее собрание объединения.
   В работе рассматриваются проблемы ответственности сторон инвестиционного договора на строительство жилья за неисполнение обязательств и делается вывод об ответственности генерального подрядчика за качество строительства перед инвестором.
   Практическое значение диссертационного исследования состоит в том, что его положения и выводы дают возможность выявить особенности инвестиционных договоров на строительство жилья, определить новые тенденции в правовом регламентировании таких договоров.
   Ключевые слова: инвестиционный договор на строительство жилья, инвестор, реципиент, инвестиции, объект инвестирования, жилье, возникновение права собственности на жилье, гражданско-правовая ответственность, залог имущественных прав инвестора.

Sichevlyuk V.A. The investment agreements on a housing construction (civil law aspect). – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Process, Family Law, Private International Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences. – Kyiv, 2003.

   The thesis is devoted to the research of urgent theoretical and practical problems tied with the regulation of the investment agreements on a housing construction. The author of the thesis investigates civil law methods of regulation of public relations in the above mentioned sphere, analyzes the legal status of their participants; the essence and legal nature of the investment agreements, the peculiarities of the investment agreements on a housing construction and shows their difference from such kinds of the civil law agreements as sales and purchases, contract, joint activities (share participation). On this foundation the author gives his own definition of the concept of the investment agreements on a housing construction, its essential conditions, rights and responsibilities of the parties, for responsibility violations or inadequate fulfillment of the obligations. The author has made the conclusions and proposals on the improvement of legislative regulation of relations arising in the sphere of action of the investment agreements on a housing construction, in particular the author substantiates the necessity of the Law of Ukraine "On an investment housing construction".
   Key words: the investment agreement on a housing construction, investor, recipient, investments, object of investment, housing, origin of the property right on housing, civil responsibility, lien of property rights of the investor.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інвестиційні договори на будівництво житла (цивільно-правовий аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net