Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу

Анотації 

Степанюк А.В. Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН. Київ, 1999.

   У роботі зроблено спробу розв’язання актуальної для сучасної школи проблеми формування змісту біологічної освіти школярів. Проблема реалізуються на новій для педагогічної науки методологічній платформі – орієнтація при конструюванні змісту навчального матеріалу на об’єктивну реальність, зокрема на цілісність та системність живої природи. Визначено методологічні та теоретичні основи відповідної проблеми, врахування яких в комплексі склало основу розробленої дидактичної концепції формування цілісності знань школярів про живу природу. Вона передбачає розв’язання проблеми у двох взаємопов’язаних аспектах: 1) висвітлення в змісті навчального матеріалу цілісності та системності життя; 2) організація спеціальної цілеспрямованої організації з формування цілісності знань школярів.
   Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено основні шляхи, методи та засоби реалізації концепції формування цілісності знань школярів про живу природу в контексті здійснення навчально-виховного процесу в сучасній школі в цілому.
   Ключові слова: зміст, біологічна освіта, цілісність, системність, методологічні основи, теоретичні основи, принципи.

Stepanyuk A.V. Methodological and theoretical grounds the formation of the integrity of the knowledge about the living nature. – Manuscript.

Disertation is presented for seeking to have a degree of Doctor of Pedagogics, 13.00.01 – Theory and History of Pedagogics. Institute of pedagogics APS. Kiev, 1999.

   In this study the attempt was made to solve the actual problem of the formation of the contest of the biological education of pupils in the modern school. The problem are realized on the new for the pedagogics methodological particulary on the integrity and systematicity of the living nature while constructing the contest of the curriculum. The methodological and theoretical grounds of the corresponding problem are defined, with the regard to which the basis of the elaborated didactic conception of formation of the integrity of knowledze of pupils about living nature was made. It forces the solvation of the problem in two interacting aspects: 1) the prezentation of the integrity and systematicity of life in the curriculum; 2) the creation of the special intentional organization of the formation of the pupil’s knowledge.
   The main approaches methods and ways of realization-are theoreticall grounded and experimentally proved, in the contest of realization of the teachino-upbringing process in the modern school at whole.
   Key words: contest, biological education, methodological grounds, theorethical grounds, principies, integrity, systematicity.

Степанюк А.В. Методологические и теоретические основы формирования целостности знаний школьников о живой природе. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 – теория и история педагогики. – Институт педагогики АПН. Киев, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам формирования содержания биологического образования и технологии обучения. Проблема реализуется на новой для педагогической науки методологической платформе – ориентации на объективную реальность, идею адекватного отражения биологической формы движения материи в содержании образования посредством раскрытия основных атрибутов жизни: целостности и структурности (системности).
   Исходными идеями реализации соответствующей методологической платформы являются:
   1. Понимание целостности как внутренней характеристики системы, находящейся на заключительном этапе восходящего развития. Целостность и системность не тождественны. Формирование у учащихся системных знаний является основанием формирования их целостности.
   2. Определение целостных знаний как таких, которые адекватно отображают структуру объектов живой природы и характеризуются такими показателями качества полноценно усвоенных знаний, как системность, полнота и обобщенность относительно каждой реально существующей их составной части. Системные знания о живой природе структуированны соответственно логике системного познания мира. Они отражают объект таким, каким мы понимаем его состояние в природе.
   3. Ориентация на то, что взаимодействие между фрагментами объективной реальности не тождественны взаимодействию между элементами знаний, которые являются объектом изучения в школе. Целенаправленную деятельность по формированию целостности знаний на уровне отдельных их видов мы рассматриваем как способ преодоления противоречия между объектами живой природы как формы организации жизни и объектами школьного познания как отдельными видами знаний.
   В работе обоснована необходимость реализации проблемы посредством отражения целостности живой природы в содержании учебного материала (I аспект) и организации специальной целенаправленной деятельности по формированию у школьников соответствующих знаний (II аспект). Исходное методологическое положение реализации I аспекта проблемы - идея целостности и системности жизни. Его конкретизация достигается посредством раскрытия в содержании учебного материала: системности живой природы, иерархического принципа ее построения, целостности форм жизни разных уровней ее организации, а также обеспечения логики учебного материала, адекватной структуре живой природы. Методологической основой при этом является положение о том, что разные уровни организации живой природы образовывают определенное единство и могут рассматриваться как его составные функциональные члены, каждый из которых является определенной целостностью, расчлененной на функционально взаимосвязанные компоненты и элементы, которые состоят в отношении субординации.
   Основная идея реализации II аспекта проблемы - обобщение и систематизацияя знаний как общефункциональная направленность процесса обучения. Она основывается на положении о неаддитивности функций системы по отношению к функциям ее элементов и подсистем (единство на уровне целостной системы проявляется в наличии новых функций системы, которые не свойственны ее отдельным компонентам).
   Для конкретизации выделенных методологических оснований определены идеи, положения БКМ, комплексное отражение которых в содержании биологического образования позволяет раскрыть целостность живой природы в соответствии с современными научными достижениями.
   На соответствующих теоретико-методологических основаниях разработана дидактическая концепция формирования целостности знаний школьников, сущность которой состоит в том, что:
   а) методологической платформой формирования целостности знаний учащихся о живой природе является ориентация на объективную реальность, идею адекватного отражения биологической формы движения материи в содержании образования посредством отражения основних атрибутов жизни;
   б) формирование соответствующих знаний предусматривает реализацию 2-х взаимосвязанных аспектов: формирование знаний о целостности живой природы посредством содержания учебного материала и организации специальной целенаправленной деятельности по формированию целостности знаний о живой природе, информация о которой зафиксирована в виде отдельных видов знаний (фактов, понятий, законов, теорий);
   в) раскрытие системности живой природы, иерархического принципа ее построения, целостности форм жизни разных уровней ее организации, а также обеспечение организации учебного материала, при которой наблюдается структура живой природы и функциональная взаимосвязь между ее уровнями, возможно при условии учета в комплексе при конструировании учебного материала таких принципов, как: ориентации на структуру объективной реальности, фундаментализации знаний, интеграции знаний, ориентации на структуру учебного предмета;
   г) формирование знаний о живой природе предусматривается осуществлять в такой последовательности: формирование целостного представления о природе - конкретизация целостного представления о живой природе - целостное усвоение каждого уровня организации жизни - формирование БКМ - интеграция БКМ в НКМ;
   д) целостное отражение живой природы посредством школьного учебника способствует реализации проблемы на уровне учебного предмета и учебного материала;
   ж) проектирование изучения природы осуществляется на основании использования обобщения как общефункциональной ориентации процесса обучения. При этом систематизация и обобщение знаний реализуется в органическом единстве с процессом формирования методологических знаний (знаний о знаниях (Л.Я.Зорина) и методах научного познания).
   Разработанная концепция предусматривает реализацию посредством создания единого учебного предмета о жизни путем разработки структуры учебного процесса, программ школьных курсов, а также моделирования целостного учебника “Биология”.
   Ключевые слова: содержание, биологическое образование, целостность, системность, методологические основы, теоретические основы, принципы.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net