Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Захист прав суб'єктів інвестиційної діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Захист прав суб'єктів інвестиційної діяльності

Анотації 

Стойка В.М. Захист прав суб'єктів інвестиційної діяльності.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - Господарське право; господарське процесуальне право.- Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню захисту прав суб'єктів інвестиційної діяльності. В роботі дана загальна характеристика українського законодавства про інвестиційну діяльність. У результаті проведеного аналізу виявлена необхідність уточнення поняття "суб'єкт інвестиційної діяльності" і доповнення законодавства поняттям "захист прав інвесторів". Дано класифікацію способів захисту прав суб'єктів інвестиційної діяльності, передбачених чинним українським законодавством, якими є: недопущення націоналізації чи реквізиції; відшкодування збитків, заподіяних унаслідок незаконних дій чи бездій держави та її органів, гарантії інвесторам від зміни законодавства; страхування інвестицій; судовий захист прав інвесторів. Обгрунтовується необхідність на законодавчому рівні змінити зміст зазначених способів захисту прав інвесторів. У роботі проаналізоване законодавство США, Німеччини, Великобританії, Російської Федерації, Молдови. Проведений аналіз дозволив внести ряд пропозицій по удосконаленню чинного законодавства з питань захисту прав суб'єктів інвестиційної діяльності, запропоновано нову главу у Закон України “Про інвестиційну діяльність”, яка присвячена питанням захисту прав суб'єктів інвестиційної діяльності.
   Ключові слова: господарське право, захист прав суб'єктів інвестиційної діяльності, способи захисту прав інвесторів, спеціальний режим інвестиційної діяльності, удосконалення законодавства.

Stojka V.M. Protection of the Investment Subjects’ Rights.- Manuscript

Thesis for the Candidate’s Degree of Law in speciality 12.00.04 – Economic Law; Economic Procedure Law; - Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2003.

   The thesis is devoted to research of protection of the investment activity subjects. In the work the general characteristic of the Ukrainian investment legislation is presented. In result of the analysis it has been concluded that it is necessary to specify the concept “a subject of the investment activity” and to add to the legislation the concept “protection of the investor’s rights”. The classification of the protection ways of the investment activity subjects’ rights stipulated by the current Ukrainian legislation is given, they are: neither nationalization nor requisition is admitted; compensation of damages caused by illegal actions or inaction of the government or public bodies; guarantees for the investors’ in the case of the legislation change; the investments insurance, protection of the investorsi rights by the court. The necessity is grounded to change the content of ways used for protection of the investors’ rights at the legislative level. In the work the legislations of USA, France, Russia, Moldova are analyzed. The analysis made by the author has allowed to present some proposals on improvement of the current legislation concerning the protection of the investment activity subjects’ rights; a new chapter to the Ukrainian law “On the Investment Activity” is offered that is devoted to the issues of protection of the investment activity subjects’ rights.
   Key words: еconomic law; protection of the investment activity subjects’ rights, ways of protection of the investors’ rights, a special mode of the investment activity, improvement of the legislation.

Стойка В.М. Защита прав субъектов инвестиционной деятельности.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственное процессуальное право.- Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию защиты прав субъектов инвестиционной деятельности. В работе дана общая характеристика украинского законодательства об инвестиционной деятельности. В результате проведенного анализа выявлена необходимость уточнения понятия “субъект инвестиционной деятельности” и дополнения законодательства Украины понятием “защита прав субъектов инвестиционной деятельности”. Законодательство Украины устанавливает более разнообразные способы защиты прав иностранных инвесторов по сравнению с отечественными инвесторами, для устранения такой дискриминации отечественного инвестора автор обосновывает необходимость стабильно одинакового подхода к защите прав иностранных и отечественных инвесторов. Дана классификация способов защиты прав субъектов инвестиционной деятельности, предусмотренных действующим украинским законодательством, каковыми являются: недопущение национализации или реквизиции; возмещение убытков, причиненных вследствие незаконных действий или бездействий государства и его органов; гарантии инвесторам от изменения законодательства; страхование инвестиций; судебная защита прав инвесторов. Обосновывается необходимость на законодательном уровне изменить содержание указанных способов защиты прав инвесторов, что даст возможность реально, а не декларативно воспользоваться предоставляемыми законодателем правами.
   В работе проанализировано законодательство США, Германии, Великобритании, Российской Федерации, Молдовы в части защиты прав субъектов инвестиционной деятельности и выявлены нормы права, которые могут быть использованы украинским законодателем в процессе регламентации вопросов защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности. Анализ зарубежного законодательства позволяет говорить еще об одном способе защиты прав субъектов инвестиционной деятельности - это поручительство (гарантия). Институт поручительства (гарантии) предусмотрен законодательством Украины как способ обеспечения исполнения обязательств, однако для предоставления субъектам инвестиционной деятельности наиболее разнообразных правовых возможностей защиты своих прав и законных интересов необходимо законодательно закрепить такой способ защиты прав субъектов инвестиционной деятельности, как поручительство (гарантия).
   В Украине, начиная с 1998 года, активизировался процесс придания территориальным образованиям статуса специальных экономических зон и территорий приоритетного развития, что предполагает установление специального режима инвестиционной деятельности. В работе проанализирован специальный режим инвестиционной деятельности в Украине и определены основные особенности защиты прав субъектов инвестиционной деятельности в условиях специального режима инвестиционной деятельности. Предложены изменения и дополнения в законодательные акты Украины, с целью гарантировать субъектам инвестиционной деятельности сохранение льготных режимов в случае изменения законодательства или досрочной ликвидации специального инвестиционного режима.
   Автор изучил опыт разрешения споров, возникающих в процессе осуществления инвестиционной деятельности в судебных инстанциях Украины и зарубежных стран, что позволило выявить нестыковки действующего законодательства Украины и имеющиеся пробелы. По результатам исследования обосновываются предложения по устранению пробелов и несоответствий действующих правовых норм, а также необходимость недопущения ситуаций, при которых органы исполнительной власти считают возможным не исполнять судебные решения и предложено применять жесткие санкции к должностным лицам, не исполняющим судебные решения.
   Практическое значение работы заключается в том, что сформулирован ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства Украины по вопросам защиты прав субъектов инвестиционной деятельности, предложена новая глава в Закон Украины “Об инвестиционной деятельности”, посвященная вопросам защиты прав субъектов инвестиционной деятельности, положения работы использованы в локальном нормотворчестве Донецкой областной государственной администрации и учебном процессе Донецкой государственной академии управления МОН Украины.
   Ключевые слова: хозяйственное право, защита прав субъектов инвестиционной деятельности, способы защиты прав инвесторов, специальный режим инвестиционной деятельности, совершенствование законодательства.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Захист прав суб'єктів інвестиційної діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net