Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Загальна аварія (цивілістичні аспекти)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Загальна аварія (цивілістичні аспекти)

Анотації 

Шемонаєв В.Ю. Загальна аварія (цивілістичні аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2003.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження генезису загальної аварії та визначено тенденцію розвитку цього інституту. Аналізується галузева приналежність інституту загальної аварії. Розглядаються поняття й ознаки загальної аварії по міжнародному приватному морському й національному морському праву України. Показано їхнє значення і взаємозв'язок, розкриваються особливості розподілу загальної аварії і проблеми, що виникають при цьому в сфері дії цивільного права. Аналізуються поняття, ознаки й елементи розподілу загальної аварії як цивільних правовідносин. Розглядаються відносини, що виникають при розподілі загальної аварії, визначається їхня сутність як цивільно-правових зобов'язань. Проводиться розмежування загальної аварії та інших цивільно-правових інститутів. Визначається місце інституту загальної аварії у системі цивільного права України. Запропоновану оптимальну цивілістичну концепцію інституту загальної аварії та визначену можливі тенденції удосконалювання цивільного законодавства в цій сфері.
   Даються рекомендації щодо вдосконалення законодавства України з метою закріплення в Цивільному кодексі України положень про загальну аварію як обставини, що виключає настання майнової відповідальності на загальних підставах, яка передбачає можливість застосування мір заходів захисту розподілів збитків, яких зазнали у спільних інтересах.
   Ключові слова: загальна аварія, міжнародне приватне право, цивільне право України, диспаша, збитки, зобов'язальні відносини, позадоговірні відносини, забезпечення виконання зобов'язань, розподіл збитків.

Шемонаев В.Ю. Общая авария (цивилистические аспекты). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, Киев, 2003.

   В диссертации проводится комплексное исследование генезиса общей аварии и определяется тенденция развития этого института. Определяется отраслевая принадлежность института общей аварии. Рассматриваются понятие и признаки общей аварии по международному частному морскому и национальному морскому праву Украины, анализируются их значение и взаимосвязь. Характеризуются особенности распределения общей аварии и проблемы, возникающие при этом в сфере действия гражданского права. Анализируются понятие, признаки и элементы распределения общей аварии как гражданского правоотношения. Рассматриваются отношения, возникающие при распределении общей аварии. Определяется их сущность как гражданско-правовых обязательств. Проводится разграничение общей аварии и других гражданско-правовых институтов. Определяется место института общей аварии в системе гражданского права Украины. Определяется оптимальная цивилистическая концепция института общей аварии и возможные тенденции совершенствования гражданского законодательства в этой сфере.
   На основании исследований делается вывод, что при ситуации, повлекшей общую аварию, возникают гражданско-правовые обязательственные правоотношения между участниками морского предприятия.
   Основанием их возникновения является акт, повлекший общую аварию, который представляет собою правомерный волевой юридический поступок, направленный на предотвращение вреда и порождающий обязательства в силу прямого предписания норм права (закона, международного обычая).
   В результате общей аварии возникают гражданско-правовые обязательства вследствие предотвращения вреда, содержанием которого являются отношения распределения общей аварии.
   Для обеспечения обязательств при распределении общей аварии могут применяться как средства, предусмотренные гражданским законодательством (залог, гарантия), так и средства, установленные специальным законодательством о торговом мореплавании, международными соглашениями и т.п. актами (аварийная подписка, удержание, депозит, страхование соглашения).
   Поскольку морское право представляет собою обобщенное понятие, целесообразно при его характеристике исходить из подразделения данной категории на международное публичное морское право и международное частное морское право.
   Международное публичное морское право определяется как совокупность принципов и норм, которыми с целью защиты общих интересов при помощи предписаний императивного характера регулируются отношения субъектов, действующих в сфере использования Мирового океана и морского дна, а также морского судоходства.
   Международное частное морское право – это комплексная правовая система, объединяющая нормы международных договоров и обычаев, а также внутригосударственного законодательства, которые регулируют имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в процессе торгового мореплавания и осложненные иностранным элементом.
   Сопоставляя признаки института общей аварии с характерными чертами названных выше отраслей права, делается вывод, что общая авария по своей отраслевой принадлежности является институтом международного частного морского права.
   В свою очередь, учитывая то обстоятельство, что по своей природе нормы международного частного морского права являются гражданско-правовыми нормами, общая авария квалифицируется как институт гражданского права.
   Таким образом, общая авария является одновременно в равной степени и институтом международного частного морского права, и институтом частного (гражданского) права.
   На основании исследования генезиса института общей аварии и тенденций его развития, делается вывод, что общим для традиционной и современной концепции правового регулирования распределения последствий общей аварии, является признание универсального, наднационального характера возникающих при этом правоотношений. Хотя национальное морское законодательство большинства стран содержит нормы об общей аварии, они или воссоздают общие положения Йорк-Антверпенских правил, или отсылают к последним, или предоставляют право участникам морских перевозок предусмотреть своим договором обращение к этим правилам.
   Относительно порядка распределения общей аварии делается вывод, что Йорк-Антверпенские правила, вообще не регламентируют эти вопросы, в связи с чем процедура распределения общей аварии (диспаши) должна определяться нормами законодательства и практикой той страны, где составляется диспаша, а порядок обжалования решения диспашера определяется национальным гражданским процессуальным законодательством.
   Даются рекомендации по совершенствованию законодательства Украины с целью закрепления в Гражданском кодексе Украины положений об общей аварии как обстоятельстве, исключающем наступление имущественной ответственности на общих основаниях и предусматривающем возможность применения мер защиты в виде распределения убытков, понесенных в общих интересах.
   Предлагается дополнить Кодекс торгового мореплавания Украины указанием на то, что к отношениям распределения общей аварии могут применяться нормы гражданского законодательства, в частности, те, которые регулируют обеспечение исполнения обязательств (задаток, залог, неустойка, поручительство, гарантия, удержание).
   Ключевые слова: общая авария, международное частное право, гражданское право Украины, диспаша, убытки, обязательственные отношения, внедоговорные отношения, обеспечение исполнения обязательств, распределение убытков.

Shemonayev V.Yu. General average (civil aspects). – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Sciences (Law) on the speciali 12.00.03 – Civil Law and Civil Process; Family Law; Private International Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences. – Kyiv, 2003.

   The thesis makes a compound research of genesis of general average and the tendency of development this institute; the branch fitting the institute of general average is determined; concept and tags of general average on an international private marine and national marine law of Ukraine are esteemed; their value and intercoupling are characterized; the features of distribution of general average losses and problems arising at civil law are established; the tags and allocation units of general average are analyzed, as the civil matters; attitudes arising at distribution of general average are esteemed, and their nature is determined, as civil-law obligations; the demarcation of general average and other civil-law institutes is carried out; place of institute of general average in a system of the Civil Law of Ukraine is determined; optimum civil concept of institute of general average and possible tendencies of perfecting of civil law procedure is determined.
   Recommendations are given as for perfection of the legislation of Ukraine with the aim to fast in the Civil Law of Ukraine the rules about general average, as circumstances, eliminating approach of the property responsibility on the common basis and envisioning a possibility of protection measures, by the way, of distribution of general average losses, suffered in common interests.
   Key words: general average, International Private Law, Civil Law of Ukraine, the average statement, average general costs, liability attitudes(relations), non-contractual attitudes(relations), maintenance of discharge of the obligation, distribution of average general costs.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Загальна аварія (цивілістичні аспекти)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net