Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості правового регулювання праці в акціонерних товариствах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості правового регулювання праці в акціонерних товариствах

Анотації 

Свічкарьова Я.В. Особливості правового регулювання праці в акціонерних товариствах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню особливостей правового регулювання праці в акціонерних товариствах та його подальшому вдосконаленню. Досліджуються корпоративна природа акціонерних товариств та її вплив на правовий статус працівників-акціонерів, єдність та підстави диференціацїї в правовому регулюванні праці в акціонерних товариствах, співвідношення законодавства про працю, спеціального законодавства, статутів та внутрішніх положень акціонерних товариств. Проведено аналіз правового статусу працівників-акціонерів та визначено підстави виникнення трудових правовідносин працівників акціонерних товариств. Досліджено правову природу та особливості укладання та розірвання трудового договору, суміщення професій (посад), сумісництва, відсторонення від роботи, притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності одноособового виконавчого органу, голови та членів колегіального виконавчого органу, голови та членів спостережної ради.
   Внесені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регулює працю в акціонерних товариствах. Результати роботи відображено в проектах доповнень до КЗпП та інших нормативних актах України.
   Ключові слова: правове регулювання, трудові правовідносини, працівники-акціонери, акціонерні товариства.

Свечкарева Я.В. Особенности правового регулирования труда в акционерных обществах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право и право социального обеспечения. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена особенностям правового регулирования труда работников акционерных обществ и его дальнейшему совершенствованию.
   В разделе 1 исследована корпоративная природа акционерных обществ и ее влияние на правовой статус работников.
   Определено, что в процессе производственно-хозяйственной деятельности в акционерных обществах может применяться труд как работников-акционеров, так и работников, не имеющих акции.
   Обоснована необходимость регулирования труда работников акционерных обществ нормами законодательства о труде, с учетом особенностей, предусмотренных специальным законодательством, уставами и иными внутренними положениями.
   Обоснован вывод об оптимальном сочетании законодательства о труде, специального законодательства, уставов и иных внутренних положений в процессе регулирования трудовых отношений работников акционерных обществ.
   В разделе 2 определено, что основанием возникновения трудовых правоотношений работников-акционеров и работников, не имеющих акций, является трудовой договор (контракт). Обоснована целесообразность применения контрактной формы трудового договора не только с руководителями, но и со специалистами, а также с другими работниками (по их согласию). Внесены предложения по совершенствованию действующего трудового законодательства с целью повышения уровня гарантий работников-акционеров.
   Сформулировано предложение о законодательном закреплении права работников на участие в управлении и распределении прибыли, а также разработки специальных программ по наделению работников акциями, опционами и т.п. с целью повышения заинтересованности в результатах труда и эффективности производства.
   В разделе 3 проанализирована роль общего собрания акционеров в регулировании труда работников акционерных обществ и предложено отнести некоторые вопросы, касающиеся правового регулирования труда, к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
   Исследована правовая природа отношений, возникающих между единоличным исполнительным органом (председателем и членами коллегиального исполнительного органа) и акционерным обществом, выявлены особенности в регулировании их труда, внесены предложения о совершенствовании правового регулирования труда руководителей акционерных обществ.
   Обоснована необходимость привлечения руководителя акционерного общества к полной материальной ответственности, включая и неполученную прибыль; внесено предложение о необходимости разработки правовых норм, совершенствующих порядок избрания на данные должности, усиливающих квалификационные требования как правового так и морального характера.
   Проанализирована природа отношений, возникающих между председателем и членами наблюдательного совета и акционерным обществом. Трудовой договор, заключаемый с председателем (членами) наблюдательного совета, рассматривается как особый вид трудового договора. Обоснован вывод о том, что наблюдательный совет должен осуществлять контроль за соблюдением исполнительным органом акционерного общества трудового законодательства.
   Сформулированы конкретные предложения по усовершенствованию действующего законодательства, регулирующего трудовые отношения работников акционерных обществ.
   Результаты работы отображены в проектах дополнений в КЗоТ и других нормативных актах Украины.
   Ключевые слова: правовое регулирование, трудовые правоотношения, работники-акционеры, акционерные общества.

Svechkaryova Ja.V. Peculiarities of Law Regulation of Labour in Joint-Stock Companies. – Manuscript.

The Ph.D. thesis submitted to obtain the degree of the candidate of law sciences in speciality 12.00.05 – Labour Law; social security Law. – National Law Academy of Ukraine after Yaroslav Mudry. Kharkov, 2003.

   The thesis is devoted to the peculiarities of law regulation of labour in joint-stock companies and the implementing of this law regulation. The researcher studies a corporate nature of joint-stock companies and its influence on the law status of stockholders-employee, the unity and reasons of differentiating under law regulation in joint-stock companies, relationship of legislation on labour including special legislation, statutes and intra-provisions of joint-stock companies. The author analyses the law status of a stockholder-employee and determines the reasons for labour relations of joint-stock companies’ employees. The researcher studies the nature and peculiarities of concluding and breaking a labour contract, the combining professions (jobs), holding of more than one office, dismissal, bringing to material and discipline account of a single-person executive body, members and a head of a joint executive body, members and a head of a control and monitoring council.
   The author makes the certain recommendations as to improving the current legislation on regulation of law in joint-stock companies. The results of the research are demonstrated in the draft supplements to the Code of Labour Laws, special laws of Ukraine.
   Key words: law regulation, labour law relations, stockholders-employees, joint-stock company.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості правового регулювання праці в акціонерних товариствах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net