Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Антимонопольні правоохоронні засоби
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антимонопольні правоохоронні засоби

Анотації 

Туйськ І.І. Антимонопольні правоохоронні засоби. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2003.

   У дисертації вперше у вітчизняній юридичній науці розроблено цілісну наукову концепцію антимонопольних правоохоронних засобів, надане наукове визначення поняття “антимонопольні правоохоронні засоби”, проведена класифікація антимонопольних правоохоронних засобів за трьома критеріями: сферою застосування, суб'єктами, щодо яких вони застосовуються, та цільовою спрямованістю. Антимонопольні правоохоронні засоби за цільовою спрямованістю поділені на чотири види – засоби запобігання , засоби припинення, засоби захисту та міри юридичної відповідальності. Систематизовані антимонопольні запобіжні засоби, досліджені антимонопольні засоби припинення і засоби захисту, що застосовуються органами Антимонопольного комітету України, судами та іншими органами. Визначене поняття юридичної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства. За галузевою належністю юридична відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України підрозділяється на господарсько-правову, цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність. Надане поняття порушення антимонопольного законодавства, визначений його склад. Внесені пропозиції щодо удосконалення Закону України “Про захист економічної конкуренції” та інших нормативно-правових актів антимонопольного законодавства щодо передбачених в них антимонопольних правоохоронних засобів.
   Ключові слова: антимонопольне законодавство, правоохоронні засоби, засоби запобігання, засоби припинення, засоби захисту, юридична відповідальність, порушення антимонопольного законодавства.

Туйск И.И. Антимонопольные правоохранительные средства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию антимонопольных правоохранительных средств.
   В работе впервые дано научное определение понятия “антимонопольные правоохранительные средства” – предусмотренные антимонопольным законодательством материально-правовые средства воздействия преимущественно принудительного характера, которые применяются уполномоченными государственными органами в целях охраны экономической конкуренции, основываются на охранительных правовых нормах, реализуются в охранительных правоотношениях и являются элементами охранительного правового режима антимонопольного законодательства.
   Проведена классификация антимонопольных правоохранительных средств по трем критериям: сфере применения, субъектам, в отношении которых они применяются, и целевой направленности.
   Делается вывод, что по целевой направленности антимонопольные правоохранительные средства подразделяются на четыре вида – средства предупреждения (предупредительные), средства пресечения, средства защиты и меры юридической ответственности.
   Проанализированы антимонопольные предупредительные средства, в частности: отказ органов Антимонопольного комитета Украины в согласовании проектов актов органов власти, местного самоуправления, административно-хозяйственного управления и контроля; отказ органов Антимонопольного комитета в предоставлении разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования; возложение на участников концентрации определенных обязанностей; обязывание субъектов хозяйствования органами Антимонопольного комитета к включению (исключению) определенных положений при согласовании учредительных документов.
   Исследованы антимонопольные средства пресечения и средства защиты, применяемые органами Антимонопольного комитета Украины, судами и иными органами, в частности: принудительное прекращение нарушений антимонопольного законодательства; обязывание органа власти, местного самоуправления, административно-хозяйственного управления и контроля аннулировать или изменить принятые ими решения или расторгнуть соглашения, признанные антиконкурентными действиями этих органов; признание недействительными в судебном порядке актов указанных органов в случае невыполнения ими в установленные сроки решения органов Антимонопольного комитета об отмене неправомерных актов.
   Юридическая ответственность за нарушения антимонопольного законодательства определена как антимонопольное правоохранительное средство, которое основывается на государственном принуждении в сфере контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, является конкретной реализацией санкции к правонарушителю, связано с общественным и государственным осуждением, выражается в дополнительных отрицательных для правонарушителя лишениях и реализуется в определенной процессуальной форме.
   Делается вывод, что по отраслевой принадлежности юридическая ответственность за нарушения антимонопольного законодательства Украины подразделяется на хозяйственно-правовую, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
   Нарушение антимонопольного законодательства определено как общественно вредное противоправное деяние (действие или бездействие) субъекта хозяйствования, органа власти, местного самоуправления, административно-хозяйственного управления и контроля либо объединения, которое противоречит требованиям правовых норм, причиняет или создает реальную возможность причинения ущерба конкурентным отношениям, нарушает государственные, общественные интересы, а также интересы субъектов хозяйствования и потребителей.
   В работе внесены предложения по совершенствованию Закона Украины “О защите экономической конкуренции” и иных нормативно-правовых актов антимонопольного законодательства относительно предусмотренных в них антимонопольных правоохранительных средств, в частности:
   - предусмотреть в Законе “О защите экономической конкуренции” основания применения такого предупредительного правоохранительного средства как отказ органов Антимонопольного комитета Украины в предоставлении разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования;
   - указать в Законе “О защите экономической конкуренции” отраслевые виды ответственности, которые могут применяться за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции;
   - устранить расхождения между ст.1661–1664 КоАП Украины и Законом “О защите экономической конкуренции”.
   Ключевые слова: антимонопольное законодательство, правоохранительные средства, средства предупреждения, средства пресечения, средства защиты, юридическая ответственность, нарушение антимонопольного законодательства.

Tuisk I.I. Antimonopoly Law-Protective Means. – Manuscript.

Thesis for a Candidate of Legal Sciences’ degree by speciality 12.00.04 – Economic Law; Economic Procedural Law. – Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2003.

   In this manuscript for the first time in the history of Ukrainian law science the complex analysis of the antimonopoly law protective means is carried out. The scientific definition of concept “antimonopoly law-protective means” is given. The classification of antimonopoly law-protective means on three criterions is conducted: to sphere of application, subjects, concerning which they are applied, and target trend. The antimonopoly law-protective means on target trend are divided into four kinds: means of prevention, means of cessation, means of protection and measures of the legal responsibility. The antimonopoly prevention means are analyzed, the antimonopoly means of cessation and means of protection used by bodies of Antimonopoly committee of Ukraine, courts and other bodies are investigated. The concept of the legal responsibility for violations of the antimonopoly legislation is determined. On law branch the legal responsibility for violations of the antimonopoly legislation of Ukraine is divided on economic, civil, administrative and criminal responsibility. The definition of violation of the antimonopoly legislation is given, the structure of it is investigated. The propositions on perfecting the Law “About Protection of an Economic Competition” and other normative – legal acts of the antimonopoly legislation concerning antimonopoly law-protective means are introduced.
   Key words: antimonopoly legislation, law-protective means, means of prevention, means of cessation, means of protection, legal responsibility, violation of antimonopoly legislation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антимонопольні правоохоронні засоби

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net