Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників

Анотації 

Тимченко Н.С. Формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена проблемі формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників.
   У дисертації обґрунтована правомірність виділення професійної етики службових осіб митних органів у відносно самостійний розділ етики як науки, що вивчає ті загальні й професійні норми моралі, які властиві даній професійній групі.
   Виявлено й систематизовано професійно-етичні якості службовців-митників, виокремлено найвагоміші для цієї професії: громадянськість, толерантність, відповідальність, вимогливість до себе й інших, людяність, сумлінність та інші.
   Досліджено виховні можливості вищих навчальних закладів щодо формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників.
   Розроблено й експериментально апробовано методику формування професійно-етичних якостей у майбутніх службовців–митників, що містить інформаційно-змістовний та організаційно-діяльнісний компоненти, яка ґрунтується на структурі моральної якості, основними складовими якої виступають моральна свідомість і моральна поведінка; механізмі переведення моральних норм і принципів у внутрішнє надбання особистості курсанта; виховних можливостях навчального процесу; використанні комплексу активних методів навчання.
   Ключові слова: професійно-етичні якості, службовці-митники, професійна етика, виховні можливості навчального процесу.

Тимченко Н.С. Формирование профессионально-этических качеств будущих служащих-таможенников. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена проблеме формирования профессионально-этических качеств будущих служащих таможенных органов.
   В диссертации обоснована правомерность выделения профессиональной этики служащих таможенных органов в относительно самостоятельный раздел этической науки, изучающей реализацию как общих норм морали, моральности в деятельности и поведении служащих таможенных органов, так и особенных норм профессиональной морали, возникающих и воплощающихся только в данной профессиональной группе; раскрыто содержание этических норм и требований, предъявляемых к служащему-таможеннику.
   Обоснована необходимость уточнения понятия „моральное качество”- черты личности, сформированной в результате интериоризации моральной нормы или принципа и независимо от конкретных условий устойчиво реализующейся в деятельности и поведении; определена его сущность, структура (моральное сознание и моральное поведение); внутренние (психологические) и внешние (педагогические) механизмы формирования.
   Определены возможности учебного процесса вуза в формировании профессионально-этических качеств у курсантов, воплощающиеся в содержании, организации и методах обучения, личности преподавателя. Выявлены педагогические условия их реализации: рациональный выбор учебного материала; комплексное и творческое использование эффективных методов и приемов, направленных на его усвоение; создание атмосферы творческого процесса межличностного общения; вовлечение курсантов в активную познавательную деятельность; стимулирование стремления к моральному самовоспитанию, самосовершенствованию, высокой преданности своему делу.
   На основе критического анализа имеющихся исследований, впервые конкретизированы наиболее важные профессионально-этические качества служащих-таможенников. Осуществлена их систематизация: отношение человека к обществу (гражданственность, чувство личного достоинства, чувство чести, принципиальность, самоотверженность); отношение к другим и к себе (коллективизм, вежливость, выдержка, общительность, уравновешенность, требовательность к себе и другим, справедливость, самокритичность, толерантность, честность, порядочность, внимательность, человечность); отношение к своей профессии (добросовестность, трудолюбие, исполнительность, дисциплинированность, ответственность, организованность).
   Разработана и экспериментально апробирована методика формирования профессионально-этических качеств будущих служащих-таможенников (информационно-содержательный и организационно-деятельностный компоненты), основанная на структуре морального качества, основными компонентами которой являются моральное сознание и моральное поведение; механизме его формирования, предполагающем превращение моральных норм и принципов во внутреннее достояние личности курсанта; воспитательных возможностях учебного процесса; использовании комплекса активных методов обучения. Методика формирования профессионально-этических качеств служащих-таможенников включает: систему и последовательность реализации диагностических процедур с целью определения тенденций формирования профессионально-этических качеств курсантов; содержание авторского учебного курса “Профессиональная этика служащих таможенных органов”, выполняющего роль интегратора отдельных воспитательных воздействий и целенаправленного формирования профессионально-этических качеств курсантов; совокупность активных методов и ситуаций, рационального их формирования;
   Разработаны методические рекомендации по формированию профессионально-этических качеств в процессе профессиональной подготовки будущих таможенников, предназначенные для преподавателей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов таможенной службы. Апробация методических рекомендаций во время проведения формирующего эксперимента подтвердила их эффективность и возможность внедрения в практику преподавания в высшей школе.
   Выявлены условия эффективности формирования профессионально-этических качеств у курсантов: определение и реализация воспитательных возможностей учебной дисциплины, воплощающихся в содержании, организации и методах обучения, личности преподавателя; поэтапное формирование профессионально-этических качеств (через согласование морального сознания и морального поведения); осознанно-эмоциональное отношение к нравственности; единство знаний и переживаний морального содержания деятельности; выработка соответствующих способов профессионального поведения; рациональный отбор учебного материала; комплексное и творческое применение эффективных методов и приемов, направленных на его усвоение (лекции-беседы, диспуты, дискуссии, ролевые и деловые игры, во время проведения которых преднамеренно создавались разнообразные нравственно-профессиональные ситуации, выполнение упражнений и т.д.), выбор оптимального их сочетания с учетом особенностей курсанта, группы; межличностное общение, основывающееся исключительно на модели субъект-субъектного взаимодействия (и взаимовлияния) преподавателя и курсантов, создании гуманных взаимоотношений между ними; методы обучения, включающие курсантов в активную познавательную деятельность.
   Экспериментально доказана эффективность предложенной методики формирования профессионально-этических качеств служащих-таможенников, что подтверждено повышением уровней сформированности исследуемых качеств, положительными изменениями мотивационной сферы и профессионального самосознания курсантов.
   Ключевые слова: профессионально-этические качества, служащие-таможенники, профессиональная этика, воспитательные возможности учебного процесса.

Natalia Sergeevna Timchenko. The formation of the professional – ethical qualities of the future Customs officials. – Manuscript.

The dissertation to gain a Candidate degree in Pedagogical Sciences. Speciality 13.00.04 – theory and methodology of professional education. – The central institute of post-graduated pedagogical education, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the problem of the professional – ethical qualities’ formation of the future Customs officials.
   The rightfulness of making the professional ethics of the officials in the Customs body as the relatively independent part of the ethical science is well-founded in the dissertation.
   The professional ethics qualities of the Customs officials are determined and systematized; the special attention is given to the leading ones that help to solve professional tasks – citizenship, tolerance, responsibility, exactingness to oneself and to others, humanity, honesty.
   Educational possibilities of the teaching process and the ways of their realizations due to the formation of the future Customs officials’ professional – ethical qualities are studied.
   The methods of the formation of the future Customs officials’ professional – ethical qualities contains the informative and substantional as well as organizational and active components, it’s based on the structure of the moral quality (the main components of which are the moral consciousness and the moral behavior); the transformation of the moral norms and principles’ mechanism into the inner acquisition of the student’s personality; the possibilities of the educational process; the use of the educational active methods is worked out and experimentally approved.
   Key words: professional – ethical qualities, Customs officials, professional ethics, educational possibilities of teaching process.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net