Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України

Анотації 

Тропіна О.М. Організаційно-правові засади здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, 2003.

   Дисертація є комплексним науковим дослідженням організаційно-правових засад митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України.
   У роботі розкриваються особливості категорії “інтелектуальна власність” у понятійному апараті митного законодавства в аспекті контрольної діяльності митних органів, визначається поняття “контрафактні товари” та встановлюються юридичні та фактичні ознаки, за якими товар може визнаватися контрафактним. Дисертація містить аналіз місця, ролі та організаційної структури митних органів у державній системі охорони інтелектуальної власності. Досліджені сутність, цільове призначення та поняття митного контролю як правової форми митної діяльності, запропоновано класифікацію видів митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України. На основі аналізу норм чинного митного законодавства та зарубіжного досвіду розкривається механізм здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності. Особлива увага приділяється виявленню напрямків взаємодії митних органів з правовласниками, з державними та іншими контролюючими органами для підвищення ефективності застосування митно-правових засобів охорони прав інтелектуальної власності.
   Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання митної діяльності в частині організації та здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності.
   Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності, контрафактні товари, митний контроль, види та форми митного контролю, механізм митного контролю, зупинення митного оформлення товарів

Тропина Е.Н. Организационно-правовые основы осуществления таможенного контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Одесская национальная юридическая академия, 2003.

   Диссертация является комплексным научным исследованием организационно-правовых основ таможенного контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.
   В работе раскрывается специфика использования категории “интеллектуальная собственность” в таможенном законодательстве, характеризуются особенности товарной формы объектов интеллектуальной собственности в аспекте контрольной деятельности таможенных органов, обобщается понятие “контрафактные товары” и устанавливаются юридические и фактические признаки, по которым товар может признаваться контрафактным. Диссертация содержит анализ места, роли и организационной структуры таможенных органов в государственной системе охраны прав интеллектуальной собственности. На основе исследования сущности, целевого назначения и понятия таможенного контроля как правовой формы таможенной деятельности. Автором предложена классификация видов таможенного контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины. На основе анализа норм действующего таможенного законодательства и зарубежного опыта в работе системно рассматривается механизм осуществления таможенного контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности. При этом важнейшими элементами организации таможенного контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности, по мнению автора, являются, прежде всего, нормы, устанавливающие виды, формы таможенного контроля, место и сроки его осуществления, объект контрольной деятельности таможенных органов. Автор рассматривает предварительную регистрацию товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, в Государственной таможенной службе Украины как условие осуществления таможенного контроля. В работе автор обосновывает концепцию активности самих владельцев прав и субсидиарного использования общего публичного порядка в форме административной контрольной деятельности таможенных органов по выявлению и предупреждению нарушений прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины. Особое внимание уделяется выявлению направлений взаимодействия таможенных органов с правообладателями, с правоохранительными и другими государственными контролирующими органами для повышения эффективности применения таможенно-правовых средств охраны прав интеллектуальной собственности.
   Сформулированы конкретные предложения относительно усовершенствования правового регулирования таможенной деятельности в части организации и осуществления таможенного контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности.
   Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объекты и субъекты права интеллектуальной собственности, контрафактные товары, таможенный контроль, виды и формы таможенного контроля, механизм таможенного контроля, приостановка таможенного оформления товаров.

Tropina O.M. Organizational and legal bases of customs control accomplishment maintaining the rights of intellectual property while transferring goods via the Ukrainian Customs frontier. –Manuscript.

The dissertation to gain a candidate degree in Juridical science. Specialty 12/00/07 – theory of management, administrative law and process, financial law, information law – Odessa National academy of law.

   The dissertation is the complex scientific research of Customs control organizational and legal bases maintaining the right of intellectual property while transferring goods via the Ukrainian Customs frontier.
   The peculiarities of using the category “intellectual property” in customs legislation as an aspect of control activity of customs bodies are shown in this work. The definition of the conception “counterfeited goods” is given, the juridical and actual signs are established, with the help of which goods can be determined as counterfeited.
   The dissertation contains the analysis of place, role and organization structure of customs bodies in the protection state system of intellectual property. The nature, purpose and conception of customs control as a legislative form of the customs activity is studied as well as classification of the customs control types on the observance of intellectual property rights while transferring goods via the Ukrainian Customs frontier is proposed. On the basis of analysis of the customs legislation in force standards and the foreign countries experience as for the mechanism of accomplishment of the customs control on the observance of intellectual property rights is explained.
   The particular attention is given to the determination of the relation of the customs bodies and owners, the state and other customs bodies in order to increase the effectiveness in applying the customs and legal methods of the protection of intellectual property rights.
   The concrete proposals as improving the customs activity law regulation in organization and customs control accomplishment maintaining the rights of intellectual property.
   Key words: intellectual property, objects and subjects of intellectual property rights, counterfeited goods, customs control, kids and forms of customs control, mechanism of customs control.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net