Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Виховання моральних орієнтацій у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виховання моральних орієнтацій у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України

Анотації 

Тогочинський О. М.. Виховання моральних орієнтацій у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - “Теорія і методика професійної освіти”. - Національна академія Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню питань виховання моральних орієнтацій у майбутніх офіцерів внутрішніх військ засобами клубу авторської самодіяльної пісні. Проведено психолого-педагогічний аналіз проблеми, уточнено уявлення щодо сутності моральних орієнтацій у контексті вікової і професійної специфіки. Обгрунтовано основні педагогічні умови формування моральних орієнтацій у курсантів, які представлені у вигляді моделі.
   Автором розроблено систему діагностичних методів, необхідних для врахування динаміки розвитку моральних орієнтацій, визначено критерії, у відповідності з якими діагностувалась ціннісно-смислова сфера курсантів.
   Розроблено й експериментально апробовано модель формування моральних орієнтацій, яка відображає динаміку просування курсантів від самооцінки своїх особистісних якостей до презентації власних смислів розуміння моральних орієнтацій, імпліцитно присутніх в авторській пісні. Встановлено, що розроблена модель організації і методичного забезпечення процесу формування моральних орієнтацій курсантів технологічно вдосконалює практику виховної діяльності в навчально-виховному процесі ВВНЗ системи МВС.
   Ключові слова: моральні орієнтації, педагогічні умови, ціннісно-смислова сфера, авторська пісня, виховна діяльність.

Тогочинский А. М. Воспитание нравственных ориентаций у будущих офицеров внутренних войск МВД Украины.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 - “Теория и методика профессионального образования”. - Национальная академия Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию вопросов воспитания нравственных ориентаций у будущих офицеров внутренних войск средствами клуба авторской самодеятельной песни. Проведен психолого-педагогический анализ проблемы, выявлены и уточнены сущностные характеристики ценностных ориентаций в контексте возрастной и профессиональной специфики. Сущностные характеристики нравственных ориентаций и ценностей обусловлены феноменологическим характером их понимания и проявления в переходный период между юностью и молодостью. Автором доказано, что формирование нравственных ориентаций в контексте профессиональной специфики слушателей высших военных учебных заведений системы МВД возможно при понимании и осознании нравственных ориентаций как личностно значимых феноменов.
   Разработаны и научно обоснованы условия и средства педагогической поддержки самоорганизации ценностных ориентаций у слушателей высших военных учебных заведений системы МВД, обеспечивающие формирование нравственных отношений к предмету предстоящей профессиональной деятельности. Определены педагогические аспекты музыкально-поетической культуры авторской самодеятельной песни. Разработана система диагностических методов, необходимых для учета динамики проявления и развития нравственных ориентаций, определены критерии, в соответствии с которыми диагностируется ценностно-смысловая сфера слушателей.
   Основными педагогическими условиями эффективного влияния на развитие нравственных ориентаций будущих офицеров внутренних войск выявлены:
   - усиление направленности педагогического процесса на развитие нравственных ориентаций курсантов;
   - учет индивидуальных особенностей развития нравственно-ценностного сознания курсантов;
   - использование средств эмоционального воздействия на развитие нравственного сознания курсантов;
   - учет в воспитательном процессе психологических механизмов развития мотивационно-ценностной сферы личности.
   Психолого-педагогические условия формирования нравственных ориентаций слушателей показаны в виде модели, представляющей динамику педагогической поддержки продвижения слушателей от самооценки своих личностных качеств и принятия профессионально желательных образцов поведения к презентации собственных смыслов понимания (экспертных оценок) нравственных ориентаций. Представленная модель описывает организацию воспитательной деятельности с позиций развития смыслотворческого потенциала сознания, возможностей его преобразования и перевода на уровень порождения собственных смыслов нравственных ориентаций, имплицитно присутствующих в авторской песне. В качестве системообразующего средства формирования нравственных ориентаций автором использовался комплекс личностно развивающих ситуаций, которые оснащены методами, способами и приемами, адекватными каждому уровню модели: создание коммуникативной среды для возникновения общности переживаний, способствующей отождествлению себя с образным “Я” автора; “самотестирование” в форме внешнего и внутреннего диалогов; критичное сопоставление собственного понимания смысла нравственных ориентаций с пониманием их авторами; создание ситуаций доверия и сотрудничества в субъект-субъектных связях в условиях клуба самодеятельной песни; дополнение нравственных ценностей, имплицитно присутствующих в авторской песне, обыденными значениями для представления их как основы для развития ценностно-смысловой сферы слушателей.
   Установлено, что повышение уровня сформированности нравственных ориентаций положительно влияет на общую успеваемость слушателей, создает благоприятные условия для эффективного выполнения служебных задач. Основные результаты исследования использованы в учебно-воспитательном процессе отдельного факультета внутренних войск при Национальной академии Пограничных войск Украины им. Б. Хмельницкого.
   Ключевые слова: нравственные ориентации, авторская песня, ценностно-смысловая сфера, педагогические условия, воспитательная деятельность.

Tohochynskyi О. М. Education of the future officers’ morale orientation in the Interior Troops of the Ministry of Home Affairs of Ukraine

This thesis is for obtaining the scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sciences on specialty 13.00.04 “Theory and methodology of the professional education”. – Тhe National Academy of the Border Guard Troops of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi, 2002.

   The thesis deals with the research of education of the future officers’ morale orientation in the Interior Troops by means of the author’s amateur song club. Psychological and pedagogical analysis of the problem has been conducted and the notion of the morale orientation within the context of age and professional specific has been specified. The main pedagogical conditions of the cadets’ morale orientation forming have been substantiated. They are represented in the form of a model.
   The system of diagnostical methods needed for calculation of development of morale orientations dynamics has been worked out by the author. He has defined the criteria for the cadets’ value and notional sphere diagnostics.
   The model of morale orientations forming has been worked out and experimentally checked. It reflects the cadets’ growth from their own qualities self-estimation to the presentation of their own senses of comprehension of moral orientations which are implicitly presented in the author’s song. It has been determined that this model of organization and technological guaranteeing of the cadets’ moral orientation forming improves the educational activity within the educational process of the higher military educational establishments in the Ministry of Home Affairs.
   Key words: moral orientations, pedagogical conditions, value and notional sphere, author’s song, educational activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виховання моральних орієнтацій у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net