Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства

Анотації 

Татьков В.І. Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню правової природи установчих документів, аналізу законодавчих вимог до складу і змісту установчих документів акціонерного товариства, практичних проблем та існуючих потреб і обґрунтуванню пропозицій до законодавства. У роботі досліджено відносини, що складаються у процесі створення та діяльності акціонерного товариства, існуючі точки зору щодо їх правової оцінки та визначено на основі проведеного аналізу правову природу установчих документів акціонерного товариства, досліджено особливості документального оформлення правовідносин у відкритих і закритих акціонерних товариствах, проаналізовано правові підстави та наслідки визнання установчих документів недійсними та визначено переваги господарсько-правового підходу у правовому регулюванні відповідних питань. До аналізу залучається зарубіжний досвід правового регулювання складу і змісту установчих документів. Наведені додаткові аргументи у розвиток одного з існуючих підходів у визначенні правової природи установчих документів та обгрунтоване авторське трактування правової природи установчих документів, висуваються пропозиції по удосконаленню законодавства.
   Ключові слова: акціонерне товариство, правове регулювання, правовідносини, правова природа, установчі документи, установчий договір, статут, рішення про створення товариства, недійсність договорів.

Tatkov V.I. Legal Nature, Composition and Contents of the Joint-stock Company Constituent Documents. – Manuscript.

Thesis for the Candidate's Degree of Law in speciality 12.00.04 – Economic Law; Economic and Procedure Law. – Institute of Economic and Legal Research under the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2003.

   The thesis is devoted to research of the legal nature of the constituent documents, analysis of legislative requirements for the composition and contents of the constituent documents of the joint-stock company, as well as to practical problems, current needs and substantiation of the proposals for the legislation improvement. In the study the relations are investigated which are formed in the process of establishment and operation of the joint-stock company and the points of view as for their legal estimation. Based on the conducted analysis the legal nature of the joint-stock company constituent documents is defined, specific features of drawing up of the documents for open and closed joint-stock companies after recognition the constituent documents invalid are analyzed and the advantages of the economic and legal approach to legal regulation of all these and corresponding problems are shown. The analysis includes foreign experience in legal regulation of the composition and contents of the constituent documents. Some more arguments as for development one of the existent approaches to recognition of the legal nature of the constituent documents are presented. The author's interpretation of the constituent documents legal nature is substantiated and the proposals on improvement of the legislation are made.
   Key words: joint-stock company, legal regulation, legal relations, legal nature, constituent documents, constituent agreement, statute, decision on establishment of the company, invalidity of agreements.

Татьков В.И. Правовая природа, состав и содержание учредительных документов акционерного общества. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию правовой природы учредительных документов, анализу законодательных требований к составу и содержанию учредительных документов акционерного общества, практических проблем и существующих потребностей и обоснованию предложений к законодательству.
   В работе исследованы отношения, складывающиеся в процессе создания и деятельности акционерного общества, существующие точки зрения относительно их правовой оценки и определена на основе проведенного анализа правовая природа учредительных документов акционерного общества, исследованы особенности документального оформления правоотношений в открытых и закрытых акционерных обществах, проанализированы правовые основания и последствия признания учредительных документов недействительными и определены преимущества хозяйственно-правового подхода в правовом регулировании соответствующих вопросов.
   Первый раздел диссертации посвящен анализу законодательных требований к составу и содержанию учредительных документов акционерного общества, а также практики правоприменения и выявлению основных недостатков правового регулирования в этом направлении. Обоснована позиция, согласно которой, создание и деятельность акционерного общества являются взаимосвязанными актами, представляющими единство – без создания нет деятельности, без деятельности недействительно создание, что свидетельствует также о единстве документов, оформляющих создание и деятельность общества – учредительных документов. Сформулировано определение учредительных документов как совокупности документов, удостоверяющих создание и правовой статус акционерного общества, указано на необходимость учитывать это в правовом регулировании состава и содержания учредительных документов.
   Во втором разделе проводится исследование отношений, складывающихся в процессе создания и деятельности общества, анализируются существующие подходы к определению правовой природы учредительных документов, приводятся аргументы в развитие одного из существующих подходов и обосновывается авторская трактовка правовой природы учредительных документов акционерного общества. Обоснован системный подход в определении правоотношений, направленных на заключение учредительного договора, где выделены стадии заключения предварительных договоров, основного договора и государственной регистрации. Определена необходимость учета различия учредительного договора как соглашения и как локального нормативного акта. Обоснована необходимость комплексного подхода в определении правовой природы учредительных документов и дано их определение как корпоративных нормативных актов с элементами частноправового и публично-правового характера. Даны предложения по совершенствованию порядка учреждения акционерного общества путем открытой подписки на акции.
   В третьем разделе рассматриваются направления совершенствования состава и содержания учредительных документов акционерного общества, обосновывается целесообразность различного подхода в определении законодательных требований к документальному оформлению отношений по созданию и деятельности открытого и закрытого акционерного общества, обосновываются предложения к законодательству. Обоснованы предложения по совершенствования правового регулирования движения акций закрытых акционерных обществ и механизма реализации преимущественного права на приобретение акций.
   Четвертый раздел посвящен анализу правового регулирования оснований и последствий признания учредительных документов недействительными, исследованию хозяйственной практики составления и утверждения учредительных документов, ее недостатков и направлений совершенствования. Анализируется действующее законодательство об основаниях и последствиях признания учредительных документов недействительными и практика его применения, проблемы правового регулирования оснований и последствий недействительности сделок. Обосновываются направления совершенствования законодательства в свете возникающих на практике проблем, связанных с признанием учредительных документов недействительными. На основе проведенного анализа обосновываются предложения к законодательству.
   Ключевые слова: акционерное общество, правовое регулирование, правоотношения, правовая природа, учредительные документы, учредительный договор, устав, решение о создании общества, недействительность договоров.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net