Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Звернення громадян як засіб забезпечення законності в діяльності місцевих органів виконавчої влади
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Звернення громадян як засіб забезпечення законності в діяльності місцевих органів виконавчої влади

Анотації 

Тарануха В.П. Звернення громадян як засіб забезпечення законності в діяльності місцевих органів виконавчої влади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню правового регулювання, практики розгляду і вирішення звернень громадян як засобу забезпечення законності в діяльності місцевих органів виконавчої влади, а також їх аналітичній та контрольній діяльності у даній сфері. Вперше на основі положень Конституції України та чинного законодавства здійснено комплексне дослідження історичного процесу становлення розгляду звернень фізичних осіб, сучасної системи розгляду і вирішення заяв, пропозицій і скарг (їх підвидів) місцевими органами виконавчої влади, а також розроблено пропозиції з метою удосконалення адміністративно-процедурного та адміністративно-процесуального законодавства у розрізі регулювання ними питань звернень громадян.
   Ключові слова: законність, засіб забезпечення законності, звернення громадян, пропозиція, зауваження, заява, клопотання, петиція, скарга, адміністративна процедура, адміністративний процес, адміністративна відповідальність, регіональний уповноважений з прав людини.

Тарануха В.П. Обращения граждан как средство обеспечения закон -ности в деятельности местных органов исполнительной власти. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления, административное право и процесс, финансовое право, информационное право – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию правового регулирования, практики рассмотрения и принятия решений по обращениям граждан местными органами исполнительной власти. Обращения граждан рассматриваются как средство обеспечения законности в деятельности местных органов исполнительной власти.
   Гражданам Украины гарантируется право на обращение к органам государственной власти, местного самоуправления, объединениям граждан, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, средствам массовой информации, должностным лицам в зависимости от их функциональных обязанностей с жалобами, заявлениями и предложениями. В работе раскрывается содержание видов (подвидов) обращений граждан. Предлагается также законодательное закрепление такого подвида как петиции. Петиции – это коллективные (общественные) обращения по наиболее насущным общественным проблемам государства и общества.
   При исследовании процедуры рассмотрения жалоб, заявлений и предложений обращается внимание на отсутствие в украинском законодательстве их четкого разграничения. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Закон Украины "Об обращениях граждан”, а также учесть процедуру рассмотрения предложений в проекте Административно-процедурного кодекса Украины.
   В работе исследуются вопросы ответственности должностных лиц за деятельность в этой сфере. Особое внимание обращено на закрепление в Кодексе об административных правонарушениях нормы, которая определяла бы не рассмотрение по сути обращения граждан должностным лицом административным правонарушением. 
   Дан анализ состояния практики рассмотрения обращений граждан местными органами исполнительной власти и предлагается трансформировать отделы работы с обращениями граждан местных государственных администраций в службу регионального уполномоченного по правам человека.
   Ключевые слова: законность, средство обеспечения законности, обращения граждан, предложение, заявление, прошение, петиция, жалоба, административная процедура, административный процесс, административная ответственность, региональный уполномоченный по правам человека.

Taranuha V.P. Referencing the people in activity local organ state executive authorities (the local state administration) as facility of the provision to legality. – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree candidate of law in speciality 12.00.07 – a theory of administration, administrative law and procedure, financial law. – Academy of the state tax service of the Ukraine, Irpin, 2003.

   The dissertation on dedicated to study of the questions of the legal regulation of consideration and decisions of the referencing the people local organ state executive authorities, as well as their analytical and checking activity in given to sphere. For the first time on base of the positions to Constitutions of the Ukraine and acting legislation is realized complex study of the history process of the formation of consideration of the referencing the physical persons, modern system of consideration and decisions of the referencing the people local organ state executive authorities, as well as designed offers on the improvement administrative-procedural legislation in cut of the regulation him questions of the referencing the people.
   The кey words: address, offer, remarks, statement, solicitation, petition, complaint, dministrative procedure, administrative process, administrative responsibility, regional accredited from human rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Звернення громадян як засіб забезпечення законності в діяльності місцевих органів виконавчої влади

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net