Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких злочинів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких злочинів

Анотації 

Тіщенко В.В. Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких злочинів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2003.

   Дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці монографічним дослідженням, в якому на основі системно-діяльнісного підходу здійснений криміналістичний аналіз сукупності корисливо-насильницьких злочинів, що чиняться шляхом грабежів, розбійних і бандитських нападів, вбивств і вимагань. Розглянуті криміналістичні аспекти класифікації та характеристики таких злочинів, що дає змогу побудувати типові моделі різновидів і груп корисливо-насильницьких злочинів та створює передумову для розробки методів їх розслідування.
   Базуючись на системному розгляді розслідування як пізнавальної, інформаційної та організаційної діяльності, автором визначені концептуальні засади розробки міжвидової методики розслідування корисливо-насильницьких злочинів. Сформульовані завдання в їх розслідуванні, визначені типові слідчі ситуації, версії й тактичні завдання, запропоновані програми дослідження обставин зазначених злочинів, засоби і методи їх перевірки і вирішення на початковому і подальшому етапах розслідування.
   Ключові слова: корисливо-насильницькі злочини, злочинна діяльність, криміналістична класифікація, криміналістична характеристика, методика розслідування, типові версії, тактичні завдання, програми розслідування.

Тищенко В.В. Концептуальные основы расследования корыстно-насильственных преступлений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2003.

   Диссертация является первым в украинской юридической науке монографическим исследованием, направленным на создание межвидовой методики расследования корыстно-насильственных преступлений и ее использования в раскрытии как отдельных преступлений, так и их совокупности – преступной деятельности.
   На основе системно-деятельностного подхода осуществлен криминалистический анализ корыстно-насильственных преступлений, которые совершаются путем грабежей, разбойных и бандитских нападений, убийств и вымогательств. Произведена криминалистическая классификация корыстно-насильственной преступной деятельности. Рассмотрена криминалистическая характеристика таких преступлений и ее структурные элементы: данные о преступниках, потерпевших, предмете посягательства, обстановке и механизме преступных посягательств. Построены типовые криминалистические модели корыстно-насильственных преступлений, содержание которых обусловливается степенью сложности их механизма и особенностями обстановки совершения. Данные модели используются для целенаправленной разработки методов расследования преступлений указанной категории, в частности, программ изучения обстоятельств совершенных преступлений соответствующей классификационной группы.
   В работе излагаются теоретические предпосылки построения методики расследования корыстно-насильственных преступлений, которые базируются на рассмотрении расследования как системной деятельности, включающей познавательный, информационный и организационный аспекты. Определены принципы разработки межвидовой методики расследования корыстно-насильственных преступлений и отмечена роль следственных ситуаций в построении частных методик расследования.
   Выделены общие и специальные задачи расследования преступлений указанной категории, а также обстоятельства, подлежащие установлению. Анализируются особенности исходной следственной информации и складывающихся в начале расследования ситуаций, обусловленных соотношением данных о событии преступления, личности преступника, личности потерпевшего и о предмете посягательства. В зависимости от характера преступного события, способа и обстановки совершения корыстно-насильственных преступлений рассматриваются две группы ситуаций. Первая – имеются сведения о нападении, совершенном а) на открытой местности; б) в жилом помещении; в) в служебном помещении; г) на транспорте; д) путем введения потерпевшему яда или сильнодействующих веществ. Вторая – имеются сведения о вымогательстве, совершаемом а) лицом, известным потерпевшему; б) лицом, неизвестным потерпевшему; в) с помощью похищения потерпевшего (взятия заложника); г) с помощью похищения ценного имущества (чаще всего автомобиля).
   В работе предложена система типовых версий и тактических задач по названным ситуациям относительно двух этапов расследования – начального и последующего. Разработаны типовые программы проверки следственных версий и тактических задач, включающие процессуальные, оперативно-розыскные и организационные средства и методы. При этом важное значение придается методам выявления, розыска, задержания и изобличения преступников, в том числе по ранее не раскрытым корыстно-насильственным преступлениям, а также установлению основных обстоятельств расследуемого события путем осуществления тактических операций.
   Ключевые слова: корыстно-насильственные преступления, преступная деятельность, криминалистическая классификация, криминалистическая характеристика, методика расследования, типовые версии, тактические задачи, программы расследования.

V. Tischenko. The Concept Basis for the Investigation of Mercenary Violent Crimes. – Manuscript.

Doctoral Dissertation in the field of Criminal Procedure and Criminalistics; Forensic Examination (Specialty 12.00.09). Ukrainian National Academy of Law, named after Jaroslav the Wise, Kharkiv, 2003.

   The present doctoral dissertation is the first monographic research in Ukrainian legal science, based on comprehensive criminalistic analysis of various categories of mercenary violent crimes, such as robberies, armed and robbers’ attacks, murders and extortions. The author examines criminalistic aspects of classification and characteristics of these crimes, designing patterns and grouping the mercenary violent crimes. The given classification provides grounds for elaborating the methods of investigating these types of crime.
   The author offers his concept of investigation as the system of cognitive, informational, analytical and organizational activities, resulting in the elaboration of comprehensive methods of investigating mercenary violent crimes. The research contains formulation of general objectives of investigation procedure, typical cases under investigation and alternative courses of action. The author also offers schemes for investigating circumstances of the above-mentioned crimes, general methods and tools for checking and proving the circumstances on the initial and advanced stages of investigation procedure.
   Key words: mercenary violent crimes, criminal activity, criminalistic classification, criminalistic characteristics, methods of investigation, typical courses of investigation, taktikal tasks investigatiоn, programs of investigation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких злочинів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net