Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості правового регулювання праці за сумісництвом і суміщенням професій (посад)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості правового регулювання праці за сумісництвом і суміщенням професій (посад)

Анотації 

Веренич Н.В. Особливості правового регулювання праці за сумісництвом і суміщенням професій (посад). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет внутрішніх прав, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних засад, нормативних основ та проблем практичного застосування правовідносин сумісництва та суміщення професій (посад) як правових форм організації праці. Досліджуються поняття, правова природа та мета сумісництва в умовах ринкової економіки, юридичне значення ринкової економіки, юридичне значення та роль додаткової умови трудового договору, сучасний стан нормативно-правового забезпечення сумісництва і суміщення професій (посад) в умовах розвитку українського суспільства. Дається характеристика змісту трудової функції в умовах сумісництва, підстави виникнення трудових правовідносин за даною правовою формою організації праці, тенденцій і напрямків відповідного нормативно-правового забезпечення. Аналізується зміст трудової функції при суміщенні професій (посад) та організаційно-правовий порядок його встановлення і припинення. Визначаються напрямки подальшого розвитку правового регулювання відносин у сфері суміщення професій (посад).
   Ключові слова: сумісництво, суміщення, трудова функція, правове регулювання, нормативно-правове забезпечення.

Веренич Н.В. Особенности правового регулирования труда по совместительству и совмещению профессий (должностей) . – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена анализу теоретико-методологических и нормативно-правовых основ, а также проблемам практического осуществления правоотношений совместительства и совмещения профессий, как правовых форм организации труда работников на предприятии, в учреждении, организации или у физических лиц, имеющих соответствующее право найма рабочей силы. Исследуются сущность, особенности, правовая природа и цель совместительства в условиях рыночной экономики. Анализируется роль, значение, содержание и юридическая природа совмещения профессий (должностей). Дается характеристика современного состояния нормативно-правового обеспечения совместительства и совмещения профессий (должностей) в условиях развивающегося по цивилизованному пути общества.
   Дается характеристика содержания трудовой функции в условиях совместительства, оснований возникновения трудовых правоотношений в этом случае, тенденций и направлений соответствующего нормативно-правового обеспечения.
   Анализируется содержание трудовой функции при совмещении профессий (должностей) и организационно-правовой порядок его установления и прекращения. Определяются направления дальнейшего развития регулирования отношений в сфере совмещения профессий (должностей). Исследование вопросов, связанных с основаниями возникновения трудовых правоотношений, их содержанием и порядком прекращения засвидетельствовало: порядок установления, развития и прекращения совмещения профессий (должностей) тесно связан с существованием и развитием основных трудовых правоотношений, которые возникают после заключения трудового договора (контракта). Установление совмещения профессий возможно только после возникновения основных трудовых правоотношений, оно имеет сугубо договорной характер и реализуется только в пределах уже существующих трудовых правоотношений. При установлении совмещения профессий (должностей) существующее трудовое правоотношение только усложняется путем дополнения некоторыми условиями относительно исполнения трудовых обязанностей по другой профессии или должности в пределах нормальной продолжительности рабочего времени.
   Ключевые слова: совместительство, совмещение, трудовая функция, правовое регулирование, нормативно-правовое обеспечение.

Vеrenich N.V. Peculiarities of Labor’s Legal Regulation under Pluralism and Holding of More Than One Office of Labor Functions. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.05 – labor law; social guarantee law. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2003.

   Thesis is devoted to the analysis of theoretical and methodical grounds, normative bases and problems of practical realization of professions’ pluralism and holding more than one office as legal forms of labor organization. Notion, legal nature and aim of pluralism in the conditions of market economy, legal meaning of market economy, legal meaning and role of additional condition of labor agreement, modern situation of normative and legal guaranteeing of pluralism and holding more than one office in the conditions of state society development are researched. Characteristics of labor function’s content in the conditions of pluralism, bases of labor legal rules’ origin under this legal form of workers’ labor organization, tendencies and trends of corresponding normative and legal guaranteeing are given. Labor function’s content under professions pluralism and organizational and legal order of its establishment and stopping are analyzed. The ways of relations in the field of professions or positions’ pluralism legal regulation’s further development are defined.
   Key words: pluralism, holding more than one office, labor function, legal regulation normative and legal guarantee.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості правового регулювання праці за сумісництвом і суміщенням професій (посад)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net