Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Діяльність правоохоронних органів і неурядових організацій та їх взаємодія щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діяльність правоохоронних органів і неурядових організацій та їх взаємодія щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми

Анотації 

Возна Т.І. Діяльність правоохоронних органів і неурядових організацій та їх взаємодія щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. - Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено теоретичним і практичним аспектам діяльності і взаємодії правоохоронних органів і неурядових організацій щодо протидії торгівлі людьми. Досліджено сутність, форми, причини поширення цього протиправного явища. Характеризується механізм правового регулювання протидії торгівлі людьми на міжнародному і національному рівнях. Розглянуто способи, форми та функції діяльності правоохоронних органів і неурядових організацій в сфері запобігання та боротьби з торгівлею людьми й надання допомоги потерпілим. Здійснено аналіз ефективності форм і методів взаємодії правоохоронних органів і неурядових організацій. Формулюються пропозиції, спрямовані на вдосконалення діяльності й взаємодії правоохоронних органів і неурядових організацій щодо протидії торгівлі людьми.
   Ключові слова: торгівля людьми; запобігання та боротьба з торгівлею людьми; правоохоронні органи; неурядові організації; взаємодія; протидія торгівлі людьми; потерпілі від торгівлі людьми.

Возная Т.И. Деятельность правоохранительных органов и неправительственных организаций и их взаимодействие в предотвращении и борьбе с торговлей людьми. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право.– Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим аспектам деятельности и взаимодействия правоохранительных органов и неправительственных организаций в отношении осуществления противодействия торговле людьми. В диссертации исследуются сущность, формы и причины распространения торговли людьми. Излагается международная практика по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, в частности торговлей людьми как транснациональным видом противоправных деяний, а также правовое и организационное регулирование международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми. Характеризуется механизм правового регулирования противодействия противоправным посягательствам, связанным с торговлей людьми на международном и национальном уровнях. Рассматривается деятельность правоохранительных органов, на которые возложена обязанность по искоренению торговли людьми, на международном и национальном уровнях, способы их взаимодействия между собой и другими государственными структурами. Анализируются способы, формы и функции деятельности неправительственных организаций в отношении противодействия торговли людьми и оказания помощи лицам, потерпевшим от этого правонарушения.
   В диссертационном исследовании вычленены формы и методы взаимодействия правоохранительных органов и неправительственных организаций в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми. Сделан анализ эффективности их применения: рассматриваются такие формы взаимодействия правоохранительных органов и неправительственных организаций как проведение общих семинаров, “круглых столов”, тренингов, взаимодействие во время ведения следствия по делам торговли людьми, общее участие в разработке нормативно-правовой базы относительно данного противоправного деяния. Особое внимание уделяется вопросу защиты свидетелей, как одному из важнейших условий борьбы с торговлей людьми в Украине.
   Сформулированы предложения по совершенствованию деятельности и взаимодействия правоохранительных органов и неправительственных организаций, затрагивающие вопросы противодействия и борьбы с торговлей людьми.
   Ключевые слова: торговля людьми; предупреждение и борьба с торговлей людьми; правоохранительные органы; неправительственные организации; взаимодействие; противодействие торговле людьми; потерпевшие от торговли людьми.

Voznaja T.I. Activity of law enforcement bodies and non-governmental organizations and their interaction in counteraction and struggle against trade of people. - Manuscript.

Dissertation for the Candidate Degree in Law. Speciality 12.00.07 - theory of management; administrative law and process; financial law. - National university of internal affairs, Ukraine, Kharkov, 2003.

   The dissertation deals with theoretical and practical aspects of activity and interaction of law enforcement bodies and non-governmental organizations concerning realization of counteraction to trade of people. In the dissertation essence, forms and reasons of distribution of people trade are investigated. The mechanism of legal regulation of counteraction to the illegal encroachments connected to people trade at the international and national levels is characterized. Ways, forms and functions of activity of law enforcement bodies and non-governmental organizations are considered concerning counteraction of people trade and rendering assistance to the persons who have suffered from this offence.
   In the dissertational research forms and methods of interaction of law enforcement bodies and non-governmental organizations in sphere of prevention and struggle against people trade are emphasized and the analysis of efficiency of their application is made. Proposals on perfection of activity and interaction of law enforcement bodies and non-governmental organizations, concerning questions of counteraction and struggle against trade of people are formulated.
   Keywords: trade of people; the prevention and struggle against trade of people; law enforcement bodies and non-governmental organizations; interaction; counteraction to trade of people; victims of people trade.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діяльність правоохоронних органів і неурядових організацій та їх взаємодія щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net