Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Управлінські рішення щодо зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові питання)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управлінські рішення щодо зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові питання)

Анотації 

Ворушило В.П. Управлінські рішення щодо зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові питання). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню питань управлінських рішень щодо зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ. Більш детально розглянуто та проаналізовано поняття законності як об’єкта управлінського впливу в діяльності органів внутрішніх справ, його зміст, сутність, особливості відображення законності в діяльності органів внутрішніх справ. Досліджуються форми здійснення законності та особливості їх прояву у діяльності вітчизняних правоохоронних органів. Дається детальна характеристика адміністративного нагляду, який здійснюється ОВС щодо забезпечення законності при боротьбі з правопорушеннями. Піддаються аналізу та узагальненню засоби забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів внутрішніх справ України, досвід щодо зміцнення законності у діяльності особового складу закордонних правоохоронних структур. Визначаються основні напрямки та сформульовані пропозиції щодо подальшого вдосконалення управління організацією роботи особового складу в питанні забезпечення дисципліни та законності.
   Ключові слова: законність, управлінський вплив, управлінські рішення, службова дисципліна, органи внутрішніх справ, адміністративний нагляд, правопорушення, контроль, правове регулювання, особовий склад ОВС.

Ворушило В.П. Управленческие решения в отношении укрепления законности в деятельности органов внутренних дел (организационно-правовые вопросы). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию вопросов управленческих решений относительно укрепления законности в деятельности органов внутренних дел. Более детально рассмотрено и проанализировано понятие законности как объекта управленческого влияния в деятельности органов внутренних дел, его содержание, сущность, особенности отображения законности в деятельности органов внутренних дел, феномен законности как объекта управленческого влияния. Отдельному анализу подвергается исследование вопроса влияния соблюдения законности на состояние дисциплины среди личного состава ОВД. Проанализировано явление законности в свете новых представлений о сущности и функциях демократического государства, существующая практика управленческих решений, направленных на укрепление законности в деятельности органов внутренних дел.
   Исследованы формы осуществления законности и особенности их проявления в деятельности отечественных правоохранительных органов. Дается детальная характеристика административного надзора, который осуществляется ОВД относительно обеспечения законности при борьбе с правонарушениями. Осуществлен анализ средств обеспечения законности и дисциплины в деятельности органов внутренних дел Украины, а также тех изменений, которые испытывает толкование законности и дисциплины в современных условиях.
   Диссертант делает вывод, согласно которому законность может выступать итогово-интегративным критерием оценки работы как органов, подразделений, так и отдельных работников, а дисциплина является органической составной нормального режима функционирования органов внутренних дел.
   Аргументировано доказано, что специфика деятельности органов внутренних дел требует не ограничиваться сугубо внешними управленческими решениями и влияниями, а целеустремленно осуществлять на общегосударственном уровне политику укрепления социального статуса и престижа работников милиции. В соответствии с данным утверждением выработаны и предложены рекомендации, направленные на укрепление дисциплины и законности в деятельности органов внутренних дел.
   Проанализирован зарубежный опыт деятельности правоохранительных органов и внесены предложения относительно его практического применения в Украине.
   Определяются основные направления и сформулированы предложения относительно дальнейшего усовершенствования управления организацией работы личного состава в вопросе обеспечения дисциплины и законности.
   Полученные результаты диссертационного исследования позволяют более адекватно понять сущность и важность управленческого влияния на функционирование органов внутренних дел, обеспечение законности их деятельности как серцевинно-значущей характеристики. Итоги и выводы предлагаемого диссертационного исследования разрешают сосредоточить основное внимание руководящего звена органов внутренних дел на важнейших направлениях правовой и организационной деятельности, направленной на обеспечение законности во время выполнения органами внутренних дел всего спектра своих функциональных обязанностей. Полученные результаты оказывают содействие более подробному пониманию управленческих механизмов усовершенствования работы силовых структур государства в условиях социального кризиса и социальной трансформации. Это оказывает содействие разработке основ административного менеджмента в такой сложной и специфической сфере, которой являются структуры органов внутренних дел.
   Ключевые слова: законность, управленческое влияние, управленческие решения, служебная дисциплина, органы внутренних дел, административный надзор, правонарушение, контроль, правовое регулирование, личный состав ОВД.

Vorushylo V.P. Administrative resolutions concerning enforcement of legality in the interior organs activity (organizational-legal matters) – Manuscript

The dissertation for acquiring the degree of candidate of science in jurisprudence on speciality 12.00.07 – theory of administration, administrative law and process, financial law, information law. – National academy of state fiscal service of Ukraine, Irpin, 2003.

   The dissertation is dedicated to the research of the matters of administrative resolutions concerning the enforcement of legality in the interior organs activity. The notion of legality as an object of administrative influence upon the interior organs activity, its subject-matter, essence, particular qualities of applying legality in the interior organs activity have been more thoroughly investigated and analysed. The forms of legality implementation and peculiarities of their exercise in the national interior organs activity are being studied. The thorough characteristics of the administrative supervision performed by the interior organs as for the provision of legality in combating offences is given. The analysis and generalization are made concerning means of legality and discipline provision in the activity of interior organs of Ukraine, and the experience of legality enforcement in the activity of the foreign law-enforcement bodies personnel. The main directions are defined and the suggestions are formulated as for further administration improvement of organization of personnel’s work in matters of legality and discipline.
   Key words: legality, administrative influence, administrative resolutions, official discipline, interior organs, administrative supervision, offences, control, legal regulation, personnel of interior organs.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управлінські рішення щодо зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові питання)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net