Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т. Гоббса і Дж. Локка
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т. Гоббса і Дж. Локка

Анотації 

Якоб М.М. Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т. Гоббса і Дж. Локка. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 2003.

   Дисертація присвячена теоретичній реконструкції основних чинників та складових ідеї соціально-правової держави у філософських концепціях Т. Гоббса і Дж. Локка. Предметом дослідження визначено соціальну філософію Т. Гоббса і Дж. Локка з точки зору її місця в становленні ідеї соціально-правової держави, об’єктом дослідження – історико-філософський контекст генезису ідеї соціально-правової держави.
   Відтворено місце теорій суспільного договору Т. Гоббса і Дж. Локка в становленні концепту соціально-правової державності. Доведена значущусть концепції верховного суверенітету як засадничої ідеї, що уможливлює рефлексію щодо свободи та прав людини у філософії Т. Гоббса і Дж. Локка; систематизовані спільні риси та відмінності соціально-філософських концепцій Т. Гоббса і Дж. Локка в контексті їх ставлення до ідеалів свободи, справедливості, рівності, загального блага; виявлено зв’язок між філософсько-політичними ідеями Т. Гоббса і Дж. Локка та сучасними інститутами парламентаризму, соціальної демократії та правової держави.
   Ключові слова: соціально-правова держава, теорії суспільного договору, природний стан, природне право, державний суверенітет, права людини, свобода, соціальна справедливість, соціальна рівність.

Якоб М.М. Идея социально-правового государства у философских концепциях Т. Гоббса и Дж. Локка. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 – история философии. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка. – Киев, 2003.

   Диссертация посвящена теоретической реконструкции основных факторов и составляющих идеи социально-правового государства в философских концепциях Т. Гоббса и Дж. Локка. Предметом исследования является социальная философия Т. Гоббса и Дж. Локка с точки зрения ее места в становлении идеи социально-правового государства, а объектом исследования – историко-философский контекст генезиса идеи социально-правового государства.
   Отображено место теорий общественого договора Т. Гоббса и Дж. Локка в формировании концепта социально-правового государства. Обоснована значимость концепции верховного суверенитета как основоположной идеи, которая делает возможной рефлексию по отношению к свободе и правам человека в философии Т. Гоббса и Дж. Локка; систематизированы общие черты и отличия социально-философских концепций Т. Гоббса и Дж. Локка в контексте их отношения к идеалам свободы, справедливости, равенства, общего блага; определена связь между философско-политическими идеями Т. Гоббса и Дж. Локка и современными институтами парламентаризма, социальной демократии и правового государства.
   В первом разделе анализируется развитие идей свободы и прав человека в социально-политической философии Т.Гоббса и Локка, для чего раскрывается генезис основных связывающих понятий социально-правового государства и показываются основные формы этого культурно-исторического феномена. Важным является также включение системы социально-политической философии Т.Гоббса и Дж.Локка в контекст общественного развития и истории идей, с исследованием их на фоне соответствующих исторических событий и их собственного участия в них. Принципиально важным является проведение компаративного анализа двух вариаций теории общественного договора и двух концепций понятия свободы у Т. Гоббса и Дж. Локка. Предметом исследования также выступает “тройственная формула” гражданских прав Дж. Локка (право на жизнь, свободу, собственность), которая выступает основой формирования парадигмы правового государства.
   Во втором разделе исследуется конструирование философем социального равенства и справедливости в английской социально-политической философии XVII–XVIII веков. На основе рассмотрения идей государства “общего блага” в английских утопических движениях XVII века и их исторической судьбы, анализируется постановка и развитие проблемы социального равенства и справедливости в концепциях Т.Гоббса и Дж.Локка. Важным аспектом диссертационного задания было исследование трансформации социально-правовых принципов философии Т. Гоббса и Дж. Локка в политических реалиях западного государства.
   Ключевые слова: социально-правовое государство, теория общественного договора, естественное состояние, естественное право, государственный суверенитет, права человека, свобода, социальная справедливость, социальное равенство.

Jakob M.M. The Idea of the Social-Legal State in the Philosophical Concepts of Th. Hobbes and J. Locke. Manuscript.

The dissertation for the degree of Candidate of Philosophy (speciality is 09.00.05 – history of philosophy). Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the reconstruction of the Th. Hobbes’ and J.Locke’s social philosophy. The special emphasis is made on their elaboration of the main component ideas of the future social legal-state concept. The subject matter of the research is defined as the Th. Hobbes’ and J.Locke’s social philosophy from the point of view of its place in the social-legal state idea formation. The object of the research is the historical-philosophic context of the social-legal state idea genesis.
   The place of the Th. Hobbes’ and J.Locke’s social agreement theory is re-established in the formation of the social-legal statehood concept. The meaningfulness of the supreme sovereignty concept as the profound idea is proved. This idea makes possible to reflex the freedom and human rights in the philosophy of Th. Hobbes and J.Locke: common features and differences of the Th. Hobbes’ and J.Locke’s social-philosophic concepts in the context of their attitude to the ideas of freedom, justice, equality, common weal are systematized; the connection between the Th. Hobbes’ and J.Locke’s philosophic-political ideas and contemporary institutes of parliamentarism, social democracy and legal state are exposed.
   Key words: social-legal state, theories of the social agreement, natural state, natural law, state sovereignty, the human rights, freedom, social justice, social equality.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т. Гоббса і Дж. Локка

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net