Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правовий статус посадової особи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правовий статус посадової особи

Анотації 

Янюк Н.В. Адміністративно-правовий статус посадової особи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, 2002.

   Дисертація присвячена проблемам адміністративно-правового статусу посадових осіб державних органів, установ, підприємств.
   У дисертації проводиться дослідження основних етапів розвитку законодавства про посадових осіб та аналіз основних теоретичних концепцій поняття “посадової особи” у вітчизняному адміністративному праві. Автор обґрунтовує доцільність уніфікації поняття “посадової особи” і робить висновок про необхідність розмежування у чинному законодавстві понять “посадова особа” і “службова особа”.
   У дисертації розкрито зміст адміністративно-правового статусу посадової особи: досліджено природу адміністративної правосуб'єктності, визначено сутність правообмежень та гарантій у службовій діяльності посадової особи, визначено особливості службової деліктоздатності посадової особи.
   Обґрунтовуються пропозиції стосовно формування цілісного інституту державної служби в Україні.
   На підставі проведеного аналізу науково-теоретичних джерел та чинних нормативно-правових актів, які визначають правовий статус посадових осіб державних органів, установ, підприємств, вироблені практичні пропозиції по удосконаленню правового регулювання адміністративно-правового статусу посадової особи і запропоновано деякі шляхи подальшого удосконалення законодавства про державну службу в Україні.
   Ключові слова: державна служба, посадова особа, службова особа, адміністративно-правовий статус, державно-службові відносини, службові повноваження, відповідальність посадових осіб.

Янюк Н.В. Административно-правовой статус должностного лица. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Львовский национальный университет им.Ивана Франко, Львов, 2002.

   Диссертация посвящена проблемам административно-правового статуса должностных лиц государственных органов, учреждений, предприятий.
   В диссертации проводится исследование основных этапов развития законодательства о должностных лицах.
   Отсутствие единого определения “должностного лица” с позиции административно-правового содержания параллельно с активным использованием в последние годы этого термина в украинском законодательстве, приводит к снижению эффективности реализации административно-правовых норм, которые регламентируют управленческую деятельность, государственно-служебные отношения, права и обязательства в управленческой сфере.
   В процессе научного исследования основных теоретических концепций понятия должностного лица в отечественной административно-правовой науке и анализа действующих нормативно-правовых актов, диссертант приходит к выводу о необходимости разработки общетеоретического понятия “должностного лица” и его закрепления в национальном законодательстве.
   В работе изложены рекомендации о необходимости разграничения понятий “должностное лицо” и “служебное лицо”. Основанием для этого послужило их широкое использование в Конституции и законодательных актах Украины без соответствующих дефиниций, что негативно отражается в процессе правоприменительной деятельности.
   В диссертации основное внимание уделено понятию и структуре административно-правового статуса должностного лица государственных органов, учреждений и предприятий: исследованию природы административной правосубъектности, определению сущности служебных правоограничений и гарантий в служебной деятельности, особенностей служебной деликтоспособности должностного лица.
   В диссертации сделан вывод о том, что административная правосубъектность должностных лиц отражена через систему служебных обязанностей и служебных прав, которые определены в единую категорию – служебные полномочия. При этом аргументируется позиция о первичной природе служебных обязанностей.
   В работе определено, что с целью предупреждения нарушений прав и свобод граждан должностными лицами, необходимым является соответствующая регламентация служебных полномочий и ограничение дискреционного характера форм и методов деятельности должностных лиц.
   Делается вывод, что специальным элементом административно-правового статуса должностных лиц является служебная этика. Это обусловлено характером деятельности должностных лиц государственных органов, учреждений, предприятий как субъекта, который обеспечивает управление соответствующей структурой и создает механизм реализации прав и свобод граждан и юридических лиц. Принимая во внимание практический аспект этой проблемы, обосновывается позиция о законодательном закреплении служебной этики должностных лиц.
   В диссертации аргументирована позиция относительно реформирования института государственной службы в Украине в направлении расширения сферы государственно-служебных отношений за счет государственных учреждений и предприятий. Следовательно, рекомендуется определение единых начал государственной службы.
   Проанализировав научно-теоретические источники и действующие нормативно-правовые акты, диссертант приходит к выводу о необходимости усовершенствования административно-правового регулирования статуса должностных лиц государственных органов, учреждений, предприятий и вносит предложения по реформированию законодательства о государственной службе в целом.
   В диссертации аргументируется целесообразность принятия в Украине Основ законодательства о публичной службе, Закона о государственной службе органов исполнительной власти, Кодекса о служебной этике. Соответствующие законодательные акты будут способствовать урегулированию отношений должностных лиц с другими участниками служебной деятельности, гражданами и юридическими лицами.
   Ключевые слова: государственная служба, должностное лицо, служебное лицо, административно-правовой статус, служебные полномочия, государственно-служебные отношения, ответственность должностных лиц.

Yanyuk N.V. Аdministrative-legal status of official. – Мanuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of science (law) on the speciality 12.00.07 – the theory of administration; administrative law and process; financial law. – Ivan Franko Lviv National University, Lviv, 2002.

   The thesis is devoted to the problem of legal status of “officials” bodies and institutions, enterprises of the state.
   In the dissertation the author investigates of the basic stage development of the native legislation on about “official”. The work presents the analysis of the basic scientific conception and normative-legal acts the definition “official” of the administrative law. The author motivation position about of collision in different branches of law via providing the single definition of “official” and “service person” in Ukrainian legislation.
   The dissertation is devoted to the problem of administrative legal status of official: to explain administrative law subjects, limitations legal and guarantees on that service activity official, service responsibility official.
   It also is substantiated the model of the integrity public service.
   The scientific conclusions and suggestions are formulated, directed to improve of administrative legal status of official and public service by adopting of new acts about public service in Ukraine and Code profession moral official.
   Key words: public service, official, service person, administrative legal status, service authority, state-service relations, responsibility of officials.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правовий статус посадової особи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net