Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору

Анотації 

Яковлєв О.А. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню об’єктивних та суб’єктивних факторів та передумов участі третіх осіб у розірванні трудового договору з певними категоріями працівників. Визначено коло осіб, наділених правом вимагати або ініціювати розірвання трудового договору, їх повноваження. Наведено їх класифікацію, виявлені цілі, які переслідуються при звільненні працівників на вимогу третіх осіб, гарантії вивільнених працівників. Обґрунтовано висновок про недоцільність звужування прав профспілок щодо здійснення ними контролю за додержанням законодавства про працю. Діяльність профспілок позитивно впливає на економічну ефективність і соціальну справедливість. Розроблено пропозиції по внесенню змін до окремих статей Кодексу законів про працю України та інших нормативних-правових актів щодо участі третіх осіб у припиненні трудових відносин.
   Ключові слова: треті особи, розірвання трудового договору, керівники, професійні спілки, військкомати, виробнича бригада, неповнолітні.

Яковлев А.А. Расторжение трудового договора по инициативе третьих лиц, не являющихся стороной трудового договора. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию роли третьих лиц в расторжении трудового договора с определенными категориями работников. Выявлены объективные и субъективные факторы, предпосылки и цели их участия в прекращении трудовых правоотношений. Определен круг субъектов, наделенных правом требовать или ставить вопрос о расторжении трудового договора, их классификация, полномочия, гарантии работников при их высвобождении. Сформулировано понятие третьих лиц в трудовом праве, проведено отличие от правового статуса третьих лиц в гражданском процессе.
   Существенное место в диссертации уделено рассмотрению прав профсоюзов в расторжении трудового договора (контракта) с руководителями предприятий, учреждений, организаций. Предложено применять статью 45 КЗоТ и к заместителям руководителей, поскольку они интегрированы в структуру управления. Установлены и проанализированы нарушения трудового законодательства, при наличии которых профсоюзные органы имеют право требовать расторжения трудового договора (контракта) с руководителями. Обоснован вывод о нецелесообразности сужения прав профсоюзов при осуществлении ими контроля за соблюдением законодательства о труде. Профсоюзы остаются существенным гарантом, способным осуществлять эффективную защиту трудовых прав и интересов наемных работников.
   Определена правосубъектность производственной бригады, наделенной правом требования выведения из коллектива бригады работников по основаниям, предусмотренным законодательством. Требование бригады об исключении работника из ее состава должно быть обоснованным.
   Исследуются условия расторжения трудового договора с несовершеннолетними по требованию родителей или лиц, их заменяющих. Обоснована необходимость сохранения этой нормы в будущем Трудовом кодексе.
   Рассмотрен порядок расторжения трудовых договоров при призыве на военную или поступлении работников на невоенную (альтернативную) службу. Обоснован вывод о том, что выходное пособие в размере не менее двухмесячного среднего заработка должно выплачиваться и при повторном поступлении на службу в органы безопасности, в иные воинские формирования по контракту.
   Исследуются условия расторжения трудового договора на основе приговора суда. Отмечено, что новый Уголовный кодекс расширил сферу применения такого вида наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предоставил право разрешения этого вопроса по усмотрению суда.
   Сделан вывод о необходимости дополнения статьи 37 КЗоТ Украины положением о прекращении трудового договора и в случае направления работника на основании постановления суда в специализированное лечебно-профилактическое учреждение. Проанализированы полномочия должностных лиц органов государственного надзора за охраной труда относительно увольнения работников за грубые нарушения норм охраны труда. Обосновываются конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию трудового законодательства и практики его применения.
   Ключевые слова:. третьи лица, расторжение трудового договора, руководители, профсоюзы, военкоматы, производственная бригада, несовершеннолетние.

Yakovlev O.A . Labour Agreement Cancellation, initiated by the third persons. - Manuscript.

Thesis for candidate’s of law degree in the field 12.00.05 Labour Law; Social Maintenance Law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry. Kharkiv, 2003.

   Thesis is dedicated to researching of both subjective and objective factors and preconditions of the third persons’ participation in the labour agreement cancellation with the certain categories of employees. A group of persons who are capable to demand or initiate the labour agreement cancellation, as well as their authorities, were determined. A classification was developed and objectives, that are followed while dismissal of employees occurs, initiated by the third persons’ demand, were defined, as well as dismissed employees’ guarantees. A conclusion on unreasonableness of trade unions’ rights contraction regarding their control on following the Labour Legislation was proved. Trade Unions’ activity has positive influence on economical efficiency and social justice. Proposals were made on including changes in some article of the Labour Law Code of Ukraine and other standard acts concerning the third persons’ participation in abeyance of labour relations.
   Key words: third persons, labour agreement cancellation, managers, trade union, production team, under age.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net