Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правове забезпечення виховної роботи в закладах освіти МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правове забезпечення виховної роботи в закладах освіти МВС України

Анотації 

Яровий С.М. “Організаційно-правове забезпечення виховної роботи в закладах освіти МВС України”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2002.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань, пов’язаних з організаційно-правовим забезпеченням виховного процесу, здійснюваного у відомчих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України. Особливу увагу приділено обгрунтуванню юридичної природи цього явища і розробці спеціального механізму правового регулювання організаційно-управлінських відносин, що виникають в процесі взаємодії суб’єктів і об’єктів виховання під час виконання ними своїх посадових обов’язків. Безпосередньо увагу було приділено дослідженню соціально-освітянського явища виховання у якості морально-етичного імператива стосовно свідомості та поведінки працівників органів внутрішніх справ, розгляду існуючих теоретично-методологічних підходів пізнання суті виховного процесу в даній складовій механізму виконавчої влади суверенної, незалежної, демократичної, правової, соціальної держави, визначенню місця і ролі підрозділів виховної та соціально-психологічної роботи, їх значення у справі виховання висококласних спеціалістів правоохоронної діяльності. Науковому дослідженню піддано чисельні питання організації сучасного виховного процесу в установах освіти органів внутрішніх справ, форм і методів індивідуального впливу на особистість слухачів та курсантів, соціально-психологічного супроводження досліджуваного різновиду виховного процесу. Важливим результатом проведеного комплексного дослідження проблематики виховного процесу стало дослідження виникаючих в процесі виховної роботи організаційно-управлінських відносин, їх предмета, структури, суб’єктів. Зроблено низку висновків, конкретних пропозицій щодо розробки і вдосконалення законодавства в сфері виховної роботи у відомчих закладах освіти. Окреслено тенденції подальшого розвитку виховних відносин, які виникають під час здійснення навчально-виховного процесу, що з великою мірою ймовірності дозволило спрогнозувати основні напрямки подальшого розвитку відповідного нормативно-правового забезпечення.
   Ключові слова: виховання, виховний процес, організаційно-управлінські відносини, відомчі заклади освіти, курсанти і слухачі, правовий механізм.

Яровой С.Н. “Организационно-правовое обеспечение воспитательной работы в учебных заведениях МВД Украины”. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07 - теория управления ; административное право и процесс; финансовое право. - Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических вопросов, связанных с организационно-правовым обеспечением воспитательного процесса в ведомственных учебных заведениях Министерства внутренних дел Украины. Непосредственное внимание было уделено изучению социально-образовательного явления воспитания в качестве морально-этического императива относительно сознания и поведения работников органов внутренних дел, рассмотрению существующих теоретико-методологических подходов познания сущности воспитательного процесса в данной составляющей механизма исполнительной власти суверенного, независимого, демократического, правового, социального государства, определению места и роли подразделений воспитательной и социально-психологической работы, их значения в деле воспитания высококлассных специалистов правоохранительной деятельности. Научному исследованию подвергнуты многочисленные вопросы организации современного воспитательного процесса в учреждениях образования органов внутренних дел, форм и методов индивидуального воздействия на личность слушателей и курсантов, социально-психологического сопровождения рассматриваемой разновидности воспитательного процесса. Важным результатом проведенного комплексного исследования проблематики существующего в ведомственных образовательных учреждениях воспитательного процесса стало рассмотрение возникающих в процессе воспитательной работы организационно-управленческих отношений, их предмета, структуры, субъектов. Предметный анализ этих отношений дал возможность автору сформулировать ряд выводов и предложений относительно их дальнейшего развития с учетом трансформации общественного устройства и реформирования органов, служб и подразделений внутренних дел. Обосновано, что управление системой воспитания в учебных учреждениях ведомственного образования выступает в качестве сознательного, планомерно организованного, систематического взаимодействия субъекта и объекта управления в целях развития и формирования последнего. К субъектам управления отнесено руководителей органов и подразделений, работников по работе с личным составом, помощников, заместителей начальников органов и подразделений по работе с личным составом, по организации воспитательной работы и старших инспекторов по воспитательной работе, профессорско-преподавательский состав ведомственных учебных заведений, общественные организации, созданные в органах и подразделениях в соответствии с действующим в этой сфере законодательством. Доказано, что объект управления в системе воспитательного процесса в учреждениях ведомственного образования имеет две ипостаси: элементно-структурную и функциональную. Причем, с элементно-структурной точки зрения к объекту управления относятся слушатели и курсанты, а с функциональной – их сознание, характер, поведение. Определено, что организационное построение системы учебно-воспитательного процесса ведомственных учреждений образования, а также цели, задачи, функции, принципы, методы, способы, приемы, средства формирования слушателей и курсантов в качестве работников органов внутренних дел, закрепление компетенции участников процесса воспитания, наполнение реальным управленческим содержанием взаимоотношений субъектов и объектов последнего – все это закрепляется и осуществляется лишь с помощью нормотворческой деятельности компетентных органов. Результирующим итогом комплексного исследования вопросов организационно-правового обеспечения воспитательного процесса, осуществляемого в учебных заведениях Министерства внутренних дел Украины, стало создание его специального механизма правового регулирования.
   Ключевые слова: воспитание, воспитательный процесс, организационно-управленческие отношения, ведомственные учебные заведения, курсанты и слушатели, правовой механизм.

Yarovoy S.N. Organizational and legal support of educational work in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and administrative process; financial law. – National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2002.

   Thesis is devoted to the complex research of theoretical and practical problems, connected with organizational and legal security of educational process, realized in departmental institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Special attention is paid to substantiation of legal character of this phenomenon and to elaboration of special legal regulation of interaction between subjects and objects of education while they attend their official duties. Attention is paid to social and educational phenomenon of education research as moral and ethnic imperative relating to conscious and behavior of the officers working in different bodies of internal affairs. Attention is also paid to examination of existing theoretical and methodical approaches of educational process cognition essence in the mechanism of executive power of sovereign, independent, democratic, legal, social state; to definition the place and role of educational, social and psychological work departments, their sense in the matter of education of highly trained police specialists. Numerous questions of modern educational process organization in educational institutions of internal affairs bodies are scientifically researched. Forms and methods of individual influence on personality of students and cadets, social and psychological accompaniment of the researched variety of educational process are also studied. An important result of the carried out complex research of the educational process problem is the research of organizational and administrative relations, their object, structure and subjects, which appear in the process of educational work. Some conclusions, concrete propositions concerning the elaboration and improvement of legislation in the sphere of educational work in departmental institutions are made. Tendencies of further development of educational relations, which appear in teaching and educational process are outlined, that with a high measure of probability has allowed foreseeing the main ways of further development of corresponding normative and legal securing.
   Key words: education, educational process, organizational and administrative relations, departmental educational institutions, cadets and students, legal mechanism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правове забезпечення виховної роботи в закладах освіти МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net